Ana Sayfa   Teşkilat Yapısı    Sık Sorulanlar   Bağlantılar   Site Haritası İletişim         
Türk Tarih Kurumu Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
 


  Adres
Kızılay Sokağı No. 1 06100 - Sıhhiye / Ankara - TÜRKİYE
Tel: +90 312 310 2368 (11 Hat)
Belgegeçer: +90 312 3101698
  Sosyal Medya
 
Yayınlar
I. Gıyaseddin Keyhüsrev ve II. Süleymanşah Dönemi Selçuklu Tarihi (1192-1211), Selim KAYA


Fiyatı :12 TL 
Özet :
 

ÖNSÖZ

KISALTMALAR

KAYNAKLAR

GİRİŞ: KURULUŞUNDAN ÎI.KILIÇ ARSLAN'IN ÖLÜMÜNE
KADAR TÜRKİYE SELÇUKLULARI TARİHİ

BİRİNCİ BÖLÜM
I. GIYÂSEDDİN KEYHÜSREV'İN MELİKLİK VE BİRİNCİ
SALTANAT DÖNEMİ
A- Gıyâseddin Keyhüsrev'in Çocukluğu, Meliklik Dönemi ve
Saltanat Mücadelesi

1-    Gıyâseddin Keyhüsrev'in Doğumu ve Çocukluğu

2-    Sultan II. Kılıç Arslan'ın Ülkesini Oğulları Arasında Pay­laştırması ve Gıyâseddin Keyhüsrev'in Tarih Sahnesine

Çıkışı

3-Gıyâseddin Keyhüsrev'in Meliklik Dönemi

a)Melik Gıyâseddin Keyhüsrev'in Bizans İmparatoru

II. İsaakios Angelos ile İlişkileri

b)Gıyâseddin Keyhüsrev'in Üçüncü Haçlı Seferinde Al­
man Haçlı Ordusuna Karşı Faaliyeüeri

4-    Melik Gıyâseddin Keyhüsrev ve Kardeşler Arasındaki Saltanat Mücadeleleri

5- Melik Gıyâseddin Keyhüsrev'in Veliaht Tayin Edilmesi....

B- Gıyâseddin Keyhüsrev'in Birinci Saltanat Dönemi (1192-

1196)

1- Sultan I. Gıyâseddin Keyhüsrev ve Ağabeyleri Arasındaki

Saltanat Mücadeleleri

2-Sultan I.Gıyâseddin Keyhüsrev Döneminde Selçuklu-Bi-

zans İlişkilerinin Bozulması ve Bizans'a Düzenlenen Sefer.

3- Sultan I.Gıyâseddin Keyhüsrev ile Ağabeyi Rükneddin
Süleymanşah Arasında Yapılan Anlaşma ve I.Gıyâseddin
Keyhüsrev'in Saltanatı Süleymanşah'a Bırakması

İKİNCİ BÖLÜM

II.RÜKNEDDİN SÜLEYMANŞAH'İN MELİKLİK VE

SALTANAT DÖNEMİ
A- Rükneddin Süleymanşah'm Çocukluğu, Meliklik Dönemi ve
Saltanat Mücadelesi

1-    Rükneddin Süleymanşah'm Doğumu ve Çocukluğu

2-    Rükneddin Süleymanşah'm Tarih Sahnesine Çıkışı ve Me­liklik Dönemi

3-Melik Rükneddin Süleymanşah'm Saltanat Mücadelesi ....
4-Melik Rükneddin Süleymanşah'm Konya'yı Kuşatması,

Sultan I. Gıyâseddin Keyhüsrev ile Anlaşması ve Türkiye
Selçuklu Sultanı Olması

B- II. Rükneddin Süleymanşah'm Saltanat Dönemi

1-    Sultan II. Rükneddin Süleymanşah'm İlk İcraatları

2-    Sultan II. Rükneddin Süleymanşah ile Bizans İmparatoru

III.Aleksios Arasındaki İlişkilerin Bozulması ve Yapılan
Antlaşma

3-Sultan II. Rükneddin Süleymanşah'm Kilikya Seferi■:.

4-Sultan II. Rükneddin Süleymanşah'a Yapılan Suikast
Girişimi

5-    Sultan II. Rükneddin Süleymanşah'm Selçuklu Birliğini Kurma Çalışmaları

6-    Sultan II. Rükneddin Süleymanşah'm Doğu Anadolu'ya Yaptığı Sefer ve Saltuklu Hâkimiyetine Son Vermesi

7-    Sultan II. Rükneddin Süleymanşah'm Gürcistan Seferi

8-    Sultan II. Rükneddin Süleymanşah'm Eyyûbî Hükümdarı el-Melikü'1-Efdal'i Kendine Tâbi Kılması

9-    Sultan II. Rükneddin Süleymanşah'm Kardeşi Muhyiddin Mesud ile Mücadelesi ve Ankara'yı Hâkimiyetine Alması...

C- SULTAN II. Rükneddin Süleymanşah'm Ölümü ve
Şahsiyeti

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

SULTAN I. GIYÂSEDDİN KEYHÜSREV'İN İKİNCİ SALTANATI

A- I.  Gıyâseddin Keyhüsrev'in  Selçuklu Sultanlığından
Ayrılışından Sonraki Hayatı. (1196-1204) ...

1-     Gıyâseddin Keyhüsrev'in Saltanatı Ağabeyi Rükneddin Süleymanşah'a Bırakması ve Konya'dan Ayrılışı

2-     Gıyâseddin Keyhüsrev'in Ermeni Hâkimi II.Leon'u Ziyareti

3-     Gıyâseddin Keyhüsrev'in Elbistan Meliki (Ağabeyi) Mugiseddin Tuğrulşah'ı Ziyareti

4-  Gıyâseddin Keyhüsrev'in Malatya Meliki (Ağabeyi) Muizzeddin Kayserşah'ı Ziyareti

5-     Gıyâseddin Keyhüsrev'in Halep Eyyûbî Hükümdarı el-Melikü'z-Zâhir'i Ziyareti

6-Gıyâseddin Keyhüsrev'in Hısnıkeyfâ ve Diyarbakır
Artuklu Hükümdarı II. Sökmen'i Ziyareti

7-Gıyâseddin   Keyhüsrev'in   Ahlatşah   Bedreddin
Aksungur'u Ziyareti

8-     Gıyâseddin Keyhüsrev'in Samsun Valisini Ziyareti

9-  Gıyâseddin Keyhüsrev'in Bizans   İmparatoru III. Aleksios Angelos'u Ziyareti

10- Gıyâseddin Keyhüsrev'in İstanbul'dan Selçuklu Ülkesi­
ne Dönüşü

B- Gıyâseddin Keyhüsrev'in İkinci Saltanat Dönemi

1-    Gıyâseddin Keyhüsrev'in Saltanatı Yeniden Ele Geçirmesi.

2-    Sultan I. Gıyâseddin Keyhüsrev'in İkinci Saltanatının İlk Yıllarındaki Faaliyetleri

3-    Sultan I. Gıyâseddin Keyhüsrev'in Karadeniz Bölgesine Düzenlediği Sefer

4-    Sultan I. Gıyâseddin Keyhüsrev'in Antalya'yı Fethi

5-    Sultan I. Gıyâseddin Keyhüsrev'in Kilikya Ermeni Krallığı' na Düzenlediği Sefer

6- Sultan I. Gıyâseddin Keyhüsrev'in Musul Hâkimi
Nureddin Arslanşah ile Erbil Hâkimi Muzafferüddin
Kökbörü'yü Tâbiiyetine Alması

7- Sultan I.Gıyâseddin Keyhüsrev'in İznik Bizans İmparatoru I. Theodoros Laskaris ile Yaptığı Alaşehir Savaşı ve

Gıyâsed-din Keyhüsrev'in Şehit Olması

C-I. Gıyâseddin Keyhüsrev'in Şahsiyeti

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

SULTAN I. GIYÂSEDDİN KEYHÜSREV VE II. SÜLEYMAN ŞAH

DÖNEMLERİNDE TEŞKİLÂT VE İDARE, KÜLTÜREL,

SOSYAL, EKONOMİK VE TİCARÎ HAYAT, İMÂR

FAALİYETLERİ

A-TEŞKİLÂT VE İDARE

1-Merkez ve Taşra Teşkilâtı

a- Sultan (hükümdar)

Unvan ve lâkap

Taht ve tac

Çetr

Hutbe

Hil'at ve menşur

Gâşiye

Nevbet

Tuğra ve Tevkî

Kırmızı Çizme ve Sarık

Sikke

Başkent

b-Saray

Hâcib

Cândâr

İğdiş

Çavuş

Emîr-i dâd

Çaşnigîr

c-Vezir

d-Atabeg

e-Melik

f- Uç Beyleri

2- Askerî Teşkilât

B- SOSYAL VE KÜLTÜREL HAYAT
C- EKONOMİK VE TİCARÎ HAYAT
D- İMÂR FAALİYETLERİ

SONUÇ

ŞECERE

KRONOLOJİ

BİBLİYOGRAFYA

DİZİN

EKLER (RESİMLER VE HARİTA)ISBN :
975-16-1867-3
Yayın Türü :
Kitap
Basım Yeri :
Ankara
Basım Yılı :
2006
Fiyatı :
12 TL
 
  100. Yılında 1. Dünya Savaşı
  Sempozyumlar
  Yayın Kataloğu

 2014 Yayın Kataloğu (PDF)

  Duyurular
Sempozyum: Uluslararası I. Dünya Savaşı
Yavuz Sultan Selim Han ve 500. Yıl Dönümünde Kudüs Sempozyumu
Uluslararası Prof. Dr. Halil İNALCIK Tarih ve Tarihçilik Sempozyumu
E-Mağazamız Yenilenmiştir

Diğer duyurular
  Ara
Adres: Kızılay Sokağı No: 1 06100 Sıhhiye - ANKARA Tel: +90 312 3102368, Belgegeçer: +90 312 3101698
© 1995 - 2014 Türk Tarih Kurumu Başkanlığı- Her hakkı saklıdır