Ana Sayfa   Teşkilat Yapısı    Sık Sorulanlar   Bağlantılar   Site Haritası İletişim         
Türk Tarih Kurumu Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
 


  Adres
Kızılay Sokağı No. 1 06100 - Sıhhiye / Ankara - TÜRKİYE
Tel: +90 312 310 2368 (11 Hat)
Belgegeçer: +90 312 3101698
  Sosyal Medya
 
Yayınlar
I. Gıyaseddin Keyhüsrev ve II. Süleymanşah Dönemi Selçuklu Tarihi (1192-1211), Selim KAYA


Fiyatı :12 TL 
Özet :
 

ÖNSÖZ

KISALTMALAR

KAYNAKLAR

GİRİŞ: KURULUŞUNDAN ÎI.KILIÇ ARSLAN'IN ÖLÜMÜNE
KADAR TÜRKİYE SELÇUKLULARI TARİHİ

BİRİNCİ BÖLÜM
I. GIYÂSEDDİN KEYHÜSREV'İN MELİKLİK VE BİRİNCİ
SALTANAT DÖNEMİ
A- Gıyâseddin Keyhüsrev'in Çocukluğu, Meliklik Dönemi ve
Saltanat Mücadelesi

1-    Gıyâseddin Keyhüsrev'in Doğumu ve Çocukluğu

2-    Sultan II. Kılıç Arslan'ın Ülkesini Oğulları Arasında Pay­laştırması ve Gıyâseddin Keyhüsrev'in Tarih Sahnesine

Çıkışı

3-Gıyâseddin Keyhüsrev'in Meliklik Dönemi

a)Melik Gıyâseddin Keyhüsrev'in Bizans İmparatoru

II. İsaakios Angelos ile İlişkileri

b)Gıyâseddin Keyhüsrev'in Üçüncü Haçlı Seferinde Al­
man Haçlı Ordusuna Karşı Faaliyeüeri

4-    Melik Gıyâseddin Keyhüsrev ve Kardeşler Arasındaki Saltanat Mücadeleleri

5- Melik Gıyâseddin Keyhüsrev'in Veliaht Tayin Edilmesi....

B- Gıyâseddin Keyhüsrev'in Birinci Saltanat Dönemi (1192-

1196)

1- Sultan I. Gıyâseddin Keyhüsrev ve Ağabeyleri Arasındaki

Saltanat Mücadeleleri

2-Sultan I.Gıyâseddin Keyhüsrev Döneminde Selçuklu-Bi-

zans İlişkilerinin Bozulması ve Bizans'a Düzenlenen Sefer.

3- Sultan I.Gıyâseddin Keyhüsrev ile Ağabeyi Rükneddin
Süleymanşah Arasında Yapılan Anlaşma ve I.Gıyâseddin
Keyhüsrev'in Saltanatı Süleymanşah'a Bırakması

İKİNCİ BÖLÜM

II.RÜKNEDDİN SÜLEYMANŞAH'İN MELİKLİK VE

SALTANAT DÖNEMİ
A- Rükneddin Süleymanşah'm Çocukluğu, Meliklik Dönemi ve
Saltanat Mücadelesi

1-    Rükneddin Süleymanşah'm Doğumu ve Çocukluğu

2-    Rükneddin Süleymanşah'm Tarih Sahnesine Çıkışı ve Me­liklik Dönemi

3-Melik Rükneddin Süleymanşah'm Saltanat Mücadelesi ....
4-Melik Rükneddin Süleymanşah'm Konya'yı Kuşatması,

Sultan I. Gıyâseddin Keyhüsrev ile Anlaşması ve Türkiye
Selçuklu Sultanı Olması

B- II. Rükneddin Süleymanşah'm Saltanat Dönemi

1-    Sultan II. Rükneddin Süleymanşah'm İlk İcraatları

2-    Sultan II. Rükneddin Süleymanşah ile Bizans İmparatoru

III.Aleksios Arasındaki İlişkilerin Bozulması ve Yapılan
Antlaşma

3-Sultan II. Rükneddin Süleymanşah'm Kilikya Seferi■:.

4-Sultan II. Rükneddin Süleymanşah'a Yapılan Suikast
Girişimi

5-    Sultan II. Rükneddin Süleymanşah'm Selçuklu Birliğini Kurma Çalışmaları

6-    Sultan II. Rükneddin Süleymanşah'm Doğu Anadolu'ya Yaptığı Sefer ve Saltuklu Hâkimiyetine Son Vermesi

7-    Sultan II. Rükneddin Süleymanşah'm Gürcistan Seferi

8-    Sultan II. Rükneddin Süleymanşah'm Eyyûbî Hükümdarı el-Melikü'1-Efdal'i Kendine Tâbi Kılması

9-    Sultan II. Rükneddin Süleymanşah'm Kardeşi Muhyiddin Mesud ile Mücadelesi ve Ankara'yı Hâkimiyetine Alması...

C- SULTAN II. Rükneddin Süleymanşah'm Ölümü ve
Şahsiyeti

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

SULTAN I. GIYÂSEDDİN KEYHÜSREV'İN İKİNCİ SALTANATI

A- I.  Gıyâseddin Keyhüsrev'in  Selçuklu Sultanlığından
Ayrılışından Sonraki Hayatı. (1196-1204) ...

1-     Gıyâseddin Keyhüsrev'in Saltanatı Ağabeyi Rükneddin Süleymanşah'a Bırakması ve Konya'dan Ayrılışı

2-     Gıyâseddin Keyhüsrev'in Ermeni Hâkimi II.Leon'u Ziyareti

3-     Gıyâseddin Keyhüsrev'in Elbistan Meliki (Ağabeyi) Mugiseddin Tuğrulşah'ı Ziyareti

4-  Gıyâseddin Keyhüsrev'in Malatya Meliki (Ağabeyi) Muizzeddin Kayserşah'ı Ziyareti

5-     Gıyâseddin Keyhüsrev'in Halep Eyyûbî Hükümdarı el-Melikü'z-Zâhir'i Ziyareti

6-Gıyâseddin Keyhüsrev'in Hısnıkeyfâ ve Diyarbakır
Artuklu Hükümdarı II. Sökmen'i Ziyareti

7-Gıyâseddin   Keyhüsrev'in   Ahlatşah   Bedreddin
Aksungur'u Ziyareti

8-     Gıyâseddin Keyhüsrev'in Samsun Valisini Ziyareti

9-  Gıyâseddin Keyhüsrev'in Bizans   İmparatoru III. Aleksios Angelos'u Ziyareti

10- Gıyâseddin Keyhüsrev'in İstanbul'dan Selçuklu Ülkesi­
ne Dönüşü

B- Gıyâseddin Keyhüsrev'in İkinci Saltanat Dönemi

1-    Gıyâseddin Keyhüsrev'in Saltanatı Yeniden Ele Geçirmesi.

2-    Sultan I. Gıyâseddin Keyhüsrev'in İkinci Saltanatının İlk Yıllarındaki Faaliyetleri

3-    Sultan I. Gıyâseddin Keyhüsrev'in Karadeniz Bölgesine Düzenlediği Sefer

4-    Sultan I. Gıyâseddin Keyhüsrev'in Antalya'yı Fethi

5-    Sultan I. Gıyâseddin Keyhüsrev'in Kilikya Ermeni Krallığı' na Düzenlediği Sefer

6- Sultan I. Gıyâseddin Keyhüsrev'in Musul Hâkimi
Nureddin Arslanşah ile Erbil Hâkimi Muzafferüddin
Kökbörü'yü Tâbiiyetine Alması

7- Sultan I.Gıyâseddin Keyhüsrev'in İznik Bizans İmparatoru I. Theodoros Laskaris ile Yaptığı Alaşehir Savaşı ve

Gıyâsed-din Keyhüsrev'in Şehit Olması

C-I. Gıyâseddin Keyhüsrev'in Şahsiyeti

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

SULTAN I. GIYÂSEDDİN KEYHÜSREV VE II. SÜLEYMAN ŞAH

DÖNEMLERİNDE TEŞKİLÂT VE İDARE, KÜLTÜREL,

SOSYAL, EKONOMİK VE TİCARÎ HAYAT, İMÂR

FAALİYETLERİ

A-TEŞKİLÂT VE İDARE

1-Merkez ve Taşra Teşkilâtı

a- Sultan (hükümdar)

Unvan ve lâkap

Taht ve tac

Çetr

Hutbe

Hil'at ve menşur

Gâşiye

Nevbet

Tuğra ve Tevkî

Kırmızı Çizme ve Sarık

Sikke

Başkent

b-Saray

Hâcib

Cândâr

İğdiş

Çavuş

Emîr-i dâd

Çaşnigîr

c-Vezir

d-Atabeg

e-Melik

f- Uç Beyleri

2- Askerî Teşkilât

B- SOSYAL VE KÜLTÜREL HAYAT
C- EKONOMİK VE TİCARÎ HAYAT
D- İMÂR FAALİYETLERİ

SONUÇ

ŞECERE

KRONOLOJİ

BİBLİYOGRAFYA

DİZİN

EKLER (RESİMLER VE HARİTA)ISBN :
975-16-1867-3
Yayın Türü :
Kitap
Basım Yeri :
Ankara
Basım Yılı :
2006
Fiyatı :
12 TL
 
  100. Yılında 1. Dünya Savaşı
  Sempozyumlar
  Yayın Kataloğu

 2014 Yayın Kataloğu (PDF)

  Duyurular
Fuar: 1081 Çaka Bey İzmir Kitap Günleri
Burs Değerlendirmelerine İlişkin Duyuru
Uluslararası Prof. Dr. Halil İNALCIK Tarih ve Tarihçilik Sempozyumu için katılımcı listesi ...
1081 İzmir'in Fethi Temalı Logo Tasarımı Yarışması

Diğer duyurular
  Ara
Adres: Kızılay Sokağı No: 1 06100 Sıhhiye - ANKARA Tel: +90 312 3102368, Belgegeçer: +90 312 3101698
© 1995 - 2014 Türk Tarih Kurumu Başkanlığı- Her hakkı saklıdır