Ana Sayfa   Teşkilat Yapısı    Sık Sorulanlar   Bağlantılar   Site Haritası İletişim         
Türk Tarih Kurumu Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
 


  Adres
Kızılay Sokağı No. 1 06100 - Sıhhiye / Ankara - TÜRKİYE
Tel: +90 312 310 2368 (11 Hat)
Belgegeçer: +90 312 3101698
  Sosyal Medya
 
Yayınlar
Millî Mücadelede Trabzon, TTK


Fiyatı :10 TL 
Özet :

ÖNSÖZ

GİRİŞ

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NDA TRABZON VE RUS İŞGALİ

BİRİNCİ BÖLÜM

TRABZON VE YÖRESİNİN RUS İŞGALİNDEN KURTARIL­ MASINDAN MUSTAFA KEMAL PAŞA'NIN SAMSUN'A ÇI­ KIŞINA KADAR GEÇEN DÖNEMDE DURUMU VE GELİ­ ŞEN OLAYLAR (12 ŞUBAT 1918-19 MAYIS 1919)

A.Trabzon ve Yöresinin Rus İşgalinden Kurtarılması ve Kurtuluş­ tan Sonraki Durumu

1  — Trabzon ve Yöresinin Rus İşgalinden Kurtarılması

2  — Rusların Trabzon  ve  Yöresindeki  Tahribatı  ve  Bölgeye Yapılan Yardımlar

B.Trabzon ve Yöresinin Rus İşgalinden Kurtarılmasından Sonra Gelişen Olaylar

1  — Bölgedeki Bazı İdâri, Siyâsi ve Askeri Faaliyetler

2  — Mondros  Mütârekesi'nden  Sonra Trabzon  ve  Yöresinde Rumluk ve Ermenilik Teşkiline Dair İlk Faaliyetler

a.Mütâreke'den Sonra Trabzon ve Yöresinde Bir Pontus Rum Devletinin Kurulmasını Amaçlayan Faaliyetler

b.Mütâreke Sonrasmda Trabzon'a Yönelik Ermeni Faali­ yetleri 

C.Trabzon ve Yöresinde Milli Uyanış ve Milli Mücadele Hare­ ketlerinin Başlaması

1— Milli Uyanışta Rol Oynayan Faktörler ve Milli Teşkilat-

lanma Yolunda Bazı Faaliyetler

2— Trabzon ve Yöresiyle İlgili Olarak Kurulmuş Cemiyetler

ve Faaliyetleri

a.Trabzon ve Havalisi Adem-i Merkeziyet Cemiyeti

b.Trabzon Muhafaza-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti

c.Trabzon ve Havalisi Müdafaa-i Milliye Cemiyeti

d.Lâz Tekâmül-ı Milli Cemiyet-i Hayriyesi

e.Trabzon-Rize Cemiyet-i Hayriyesi

 

ikinci bolum

MUSTAFA KEMAL PAŞA'NIN SAMSUN'A ÇIKIŞINDAN T.B.M.M.'NİN AÇILIŞINA KADAR GEÇEN DÖNEMDE TRABZON VE YÖRESİNİN DURUMU VE MİLLİ MÜCA­ DELE FAALİYETLERİ

A.İzmir'in İşgalinin Trabzon ve Yöresindeki Tepkileri ve Mustafa Kemal Paşa'nın Bölgeyle İlgili Temasları

1  — İzmir'in İşgalinin Trabzon ve Yöresindeki Tepkileri

2  — Mustafa   Kemal   Paşa'nın   Samsun'a   Çıkmasından Sonra Trabzon ve Yöresiyle İlgili Temasları

B. Trabzon ve Yöresinde Muhaceretten Dönenlerin Durumu ve Yardım Faaliyetleri

C. Bölgenin İdâri ve Siyâsi durumu ve Trabzon Muhafaza-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti'nin Faaliyetleri

D.Milli Kuvvetlerin ve İşgalci Devletlerin Trabzon ve Yöresindeki Askeri Faaliyetleri

1  — Kuvây-ı Milliye Hareketleri

2  — III.  Kafkas Tümeni'nin  ve  İşgalci  Devletlerin  Bölgedeki Faaliyetleri

E.Trabzon ve Yöresinde Rumluk ve Ermenilik Teşkiline Dair Faaliyetler

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

T.B.M.M.'NİN AÇILIŞINDAN MİLLİ KURTULUŞ SAVA- ŞI'NIN SONLARINA KADAR GEÇEN DÖNEMDE TRAB­ ZON VE YÖRESİNİN DURUMU VE MİLLİ MÜCADELE FAALİYETLERİ

A.İktisâdi ve Sosyal Durum

B.İdâri, Siyâsi Faaliyetler ve Cereyan Eden Olaylar

1— İttihatçıların Trabzon ve Yöresindeki Faaliyetleri ve So-

nuçları

2- Diğer İdâri ve Siyâsi Faaliyetler ve Cereyan Eden Olaylar

C.Milli Mücadele Hareketleri ve İşgalci Güçlerin Faaliyetleri

1— Trabzon ve Yöresinde Milli Tezahürat ve Milli Mücadele-

ye Yapılan Yardımlar

2— Milli Kuvvetlerin ve İşgalci Devletlerin Askeri Faaliyetleri

D.Trabzon ve Yöresinde Rumluk ve Ermenilik Teşkiline Dair Son Faaliyetler ve Sonuçları

SONUÇ 

EKLER

KISALTMALAR

BİBLİYOGRAFYA

GENEL DİZİNISBN :
975-16-0416-8
Yayın Türü :
Kitap
Basım Yeri :
Ankara
Basım Yılı :
1991
Dili :
Türkçe
Fiyatı :
10 TL
 
  100. Yılında 1. Dünya Savaşı
  Sempozyumlar
  Yayın Kataloğu

 2014 Yayın Kataloğu (PDF)

  Duyurular
Fuar: 1081 Çaka Bey İzmir Kitap Günleri
Burs Değerlendirmelerine İlişkin Duyuru
Uluslararası Prof. Dr. Halil İNALCIK Tarih ve Tarihçilik Sempozyumu için katılımcı listesi ...
1081 İzmir'in Fethi Temalı Logo Tasarımı Yarışması

Diğer duyurular
  Ara
Adres: Kızılay Sokağı No: 1 06100 Sıhhiye - ANKARA Tel: +90 312 3102368, Belgegeçer: +90 312 3101698
© 1995 - 2014 Türk Tarih Kurumu Başkanlığı- Her hakkı saklıdır