Misak-ı Millî Beyannamesi

28 Kanunusani 1336 (28 Ocak 1920)
Erzurum Mebusu, Celaleddin Arif