Kamuoyuna saygıyla duyurulur;

Kurumumuz tarafından yayınlanan Osmanlı Tarihi isimli 9 ciltlik serinin 8. cildinde (Ord. Prof. Dr. Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, C 8, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1962) Osmanlı Padişahı II. Abdülhamid Han’a hakaret edildiği iddia edilmiştir.

İlk olarak 1962 yılında yayınlanan eserin son baskısı 2011 yılında gerçekleştirilmiştir.

Aradan geçen dönemde Kurumda 10 defa yönetim değişikliği gerçekleşmiş, eser altı kez daha basılarak 7. baskıya ulaşmıştır.

Son yıllarda Kurumumuz tarafından II. Abdülhamid Han dönemini aydınlatmak üzere gerçekleştirilen bilimsel toplantılar, yayınlanan eserler ve hazırlatılan belgesel filmler ise aşağıda belirtilmiştir. Bu faaliyetlere bakıldığında, Kurumumuzun kendisine verilen “Türk ve Türkiye tarihini çağdaş sosyal bilim anlayışıyla araştırmak ve yaymak; bu alandaki araştırmaları desteklemek ve toplumdaki tarih bilincini geliştirmek” görevini Sultan II. Abdülhamid Han dönemini aydınlatmak için de yerine getirmekte olduğu görülecektir. Kurumumuzun Sultan II. Abdülhamid Han dönemi’ni bir “istibdat dönemi” olarak tanımlamadığı geçtiğimiz günlerde kamuoyuyla paylaşılan “Vefâtının 100. yıldönümünde Sultan II. Abdülhamid Han” isimli belgesel filmde de görülecektir.

Sultan II. Abdülhamid Han ile ilgili Türk Tarih Kurumu’nun yaptığı bazı yayınlar:

YAYINLANAN ESERLER

Salih Münir Paşa [Çorlu], Geçmiş Zamanlar: II. Abdülhamid Devri Osmanlı Diplomasisi, İstanbul ve Paris Hatıraları, yay. haz. Ali Birinci – Selma Günaydın, Ankara, 2015.

İkinci Meşrutiyetin İlânı ve Otuzbir Mart Hâdisesi: II. Abdülhamid’in Son Mabeyn Başkâtibi Ali Cevat Beyin Fezlekesi, (Yay. Haz. Faik Reşit Unat), 4. bsk., Ankara, 2014.

Sultan II. Abdülhamid Sempozyumu, 20-21 Şubat 2014, Selanik: İç ve Dış Siyaset / Bildiriler, 1 – 3. Cilt, Afşar Mab., Ankara 2014.

Uğur Özcan,, II. Abdülhamid Dönemi Osmanlı-Karadağ Siyasi İlişkileri, , Ankara, 2012.

Son Vak’anüvis Abdurrahman Şeref Efendi Tarihi: II. Meşrutiyet Olayları (1908-1909), [Abdurrahman Şeref], haz. Bayram Kodaman – Mehmet Ali Ünal, Ankara, 1996.

Bayram Kodaman, Abdülhamit Devri Eğitim Sistemi, Ankara, 1988.

BİLİMSEL TOPLANTILAR

Sultan II. Abdülhamid Sempozyumu, 20-21 Şubat 2014, Selanik

Feroze Yasamee’nin II. Abdülhamid ve Büyük Güçler Konferansı, 19 Aralık 2013, Ankara

BELGESEL FİLMLER

Cisr-i Enbûbîden Tüp Geçide

Vefâtının 100. Yıldönümünde Sultan II. Abdülhamid Han

Türk Tarih Kurumu tarihimizin önemli şahıslarını, olay ve olgularını bilimsel ölçütler doğrultusunda ele almaya devam etmektedir. Kurumun 1962 yılında yaptığı bir yayın esas alınarak bütünüyle hedef gösterir şekilde haberleştirilmesi dikkati çekmiştir. Haberin yanlış ve yanıltıcı bilgilendirmeler içerdiği görülmektedir. Bu bilimsel ve etik olmayan haberin düzeltilmesi ve gereğinin yapılması için ilgili kuruluşlarla iletişime geçilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Türk Tarih Kurumu Başkanlığı

Yayımlanma Tarihi: 19 Aralık 2020