TTK Bilişim Kaynakları Kullanım Politikası

MADDE 1. AMAÇ
Bu kullanım politikası; Türk Tarih Kurumu (TTK) Internet kaynaklarının kullanımına ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.

MADDE 2. KAPSAM
Bu kullanım politikası; TTKnet’i kullanan, tüm kullanıcılarını kapsar.

MADDE 3. TANIMLAR
Bu kullanım politikasında yer alan;
Ulakbim; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’na bağlı Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi’dir.
Ulaknet; Eğitim ve araştırma kuruluşlarının elektronik haberleşme hizmeti ve/veya elektronik haberleşme altyapısı gereksinimlerinin karşılandığı Ulusal Akademik Ağ’dır.
TTKnet TTK Bilişim Kaynakları
Kullanım Politikası (TTKKP); İşbu TTKKnet Kullanım Politikasıdır.
Kullanıcılar; TTK\’nın idari yapısı içinde yer alan birimlerde akademik ve idari görevlerde bulunan kadrolu/geçici personel ile Kütüphane ve Misafirhaneden faydalananlar “TTK Kullanıcıları” olarak tanımlanır.
İstenmeyen Trafik; TTKNET üzerindeki servis kalitesini etkileyecek, bozacak, karışıklık yaratacak veya TTKnet üzerinde başkalarına kullanım olanağı vermeyecek ağ trafiğidir.

MADDE 4. HUKUKİ DAYANAK
Bu Yönerge, “5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun”, Telekomünikasyon Kurumu Tarafından hazırlanan “Erişim Sağlayıcılara ve Yer Sağlayıcılara Faaliyet Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve “ULAKBİM Kabul Edilebilir Kullanım Politikası’nın 6. maddesine” dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 5. GENEL HÜKÜMLER
5.1. TTKnet, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına ve yönetmeliklerine uygun olarak kullanılır. Kullanıcıların, TTKnet’i Türkiye Cumhuriyeti yasalarına ve ilgili mevzuata uygun olarak kullanması kendi sorumluluğundadır.
5.2. TTKnet, eğitim, öğretim, bilimsel ve teknolojik araştırma ve geliştirme, bilimsel, teknolojik ve kültürel bilginin yayılması veya erişilmesi amaçları ile kullanılmalıdır.

MADDE 6. YETKİ ve SORUMLULUKLAR
6.1. TTKnet kullanıcıları, TTK sunucuları üzerinde kendilerine tahsis edilen “Kullanıcı Kodu/Şifre” ikilisi ve/veya IP (Internet Protocol) adresi kullanılarak gerçekleştirdikleri her türlü etkinlikten, TTKnet kullanarak oluşturdukları ve/veya kendilerine tahsis edilen kaynağın üzerinde bulundurdukları her türlü kaynağın (belge, doküman, yazılım, vb.) içeriğinden, kaynağın kullanımı hakkında yetkili makamlar tarafından talep edilen bilgilerin doğru ve eksiksiz verilmesinden, ilgili kaynağın kullanım kurallarına, Kurum Yönetmeliklerine, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına ve yasal mevzuata karşı birebir kendileri sorumludur.
6.2. TTKnet, sadece eğitim, bilimsel araştırma, teknik gelişme, teknoloji transferi, bilimsel-teknik ve kültürel bilginin yayılması gibi profesyonel amaçlar için tasarlanmıştır.
6.3. Kullanıcılar yarattığı giriş ve çıkış trafiğinden sorumludurlar. (5651 sayılı yasa gereği; oluşan trafik bilgileri kayıt altına alınmaktadır…)

MADDE 7. UYGULAMA ve YAPTIRIMLAR
TTKnet’in Genel İlkelere aykırı etkinlikler dahilinde kullanılması durumunda, TTK makamları gerçekleştirilen eylemin
• yoğunluğuna,
• kaynaklara veya kişi / kurumlara verilen zararın boyutuna,
• tekrarına
göre aşağıdaki işlemlerin bir ya da birden fazla maddesini, sıra ile ya da sırasız uygulayabilir;
• Kullanıcı sözlü ve/veya yazılı olarak uyarılır,
• Kullanıcıya tahsis edilmiş TTKnet sınırlı veya sınırsız süre ile kapatılabilir
• Kurum bünyesindeki idari soruşturma mekanizmaları harekete geçirilebilir
• Adli yargı mekanizmaları harekete geçirilebilir.

MADDE 8. UYMA
TTKnet ve ULAKBIM’e ait sistem ve ağ güvenliğinin ihlal edilmesi, servis kalitesini etkileyecek, bozacak, karışıklık yaratacak faaliyetlerde bulunulması yasaktır, cezai ve hukuki mesuliyetle sonuçlanabilir. TTK’nın ilgili birimi, bu tür ihlallerin söz konusu olduğu durumları inceler ve eğer bir suç oluştuğu kanaatine varırsa yasal işlem başlatır.

Kullanıcı, maddeler halinde açıklanmamış olsa bile, yasal kurallar içindeki tüm kısıtlama ve yaptırımlardan, ahlaki kurallar içindeki tüm kişisel haklar ve fiillerden, İnternet etik kurallar içerisindeki tüm evrensel kurallara karşı sorumludur.
Kullanıcı, yukarıda belirtilen hizmetlerden yararlanmaya başladığı andan itibaren bu sözleşmede yer alan maddelere uyacağını kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı belirtilen kurallara uymadığı takdirde bütün hukuki ve idari işlemlerden kendisi sorumlu olur.
Kullanıcı, meydana gelebilecek yasal gelişmeleri göz önünde tutarak, TTK Yönetiminin bu Kullanım Politikasını değiştirebileceğinden haberdardır ve bunu açıkça kabul eder; TTK Yönetimi kullanım politikasını istediği zaman değiştirme hakkına sahiptir.
Yine kullanıcılar tarafından 5237 sayılı TCK (Türk Ceza Kanunu) ile diğer mevzuatta suç sayılan bilgi alışverişi, genel ahlak ve adaba aykırı yayınlar içeren sitelere girmemeyi, IP numaralarının değiştirilmesi transferi gibi kural dışı işlemler yapmamayı, yine e-posta yoluyla kişilik haklarına saldırı niteliğinde veya Devletin Milletin Bölünmez bütünlüğü aleyhine sonuçlar doğuracak e-posta göndermemeyi, Devletin ve Ülkenin güvenliliğini tehlikeye düşürücü e-posta iletilerini yapmamayı yaptığı takdirde genel hükümlere ve uygulanan disiplin cezalarının verileceğini bildiğini ve belirtilen bu kurallara aykırı davranışta bulunmayacağını kabûl ve taahhüt eder.
Kullanım ve Kullanıcı tanımlarının yetersiz kaldığı ya da “TTK Bilişim Kaynakları Kullanım Politikaları” belgesi dahilinde tanımlı olmayan durumlar TTK makamlarınca değerlendirilir.

Yayımlanma Tarihi: 19 Aralık 2020