Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılışının 100. Yılında "Milli Egemenlik ve Temsil" Uluslararası Sempozyumu

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’NİN AÇILIŞININ 100. YILINDA

‘MİLLİ EGEMENLİK VE TEMSİL’ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

20-21 Nisan 2020 

TBMM/ANKARA

Bilindiği üzere 2020 yılı Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 100. yılıdır. Türkiye’de milli egemenliğin kurumsallaşması süreci açısından çok önemli olan bu yıldönümü TBMM tarafından kapsamlı etkinliklere konu edinilecektir. Bu çerçevede planlanan önemli etkinliklerden bir tanesi de “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılışının 100. Yılında ‘Milli Egemenlik ve Temsil” başlıklı uluslararası sempozyumudur.

Parlamentolar, egemenlik ve milli irade kavramları arasındaki ilişkiselliğin kendisini en somut şekilde açığa vurduğu ve tüm boyutlarıyla tecelli ettiği mekanlardır. Milli egemenliğin tecelligahı olan bu kurumlar, kadim insanlık tarihindeki uzun soluklu ve geniş kapsamlı siyasal ve toplumsal mücadelelerin sonucunda şekillenmiş; bireysel ve kolektif iradenin eşzamanlı olarak temsil edildiği mekanlar olarak evrensel bir nitelik kazanmıştır. Bu niteliği dolayısıyla, gerek varlığı gerekse tanımı bakımından küresel düzeyde onanmış bir olgusallığa tekabül eden parlamento kavramı; kendisine yüklenen rol ve işlevlerin taşıdığı ya da taşıması gereken standartları, içinde neşet ettiği yerel bağlamın tercih, öncelik ve ihtiyaçlarına göre belirleyen muhtelif yorumlara dayalı olarak çeşitli isimlerde ve biçimlerde tezahür edebilmektedir.

Modern demokrasilerin temel kurumlarından biri olan parlamento kavramının Türk siyasal geleneği bağlamında oldukça köklü ve zengin bir tarihsel arka plana istinat ettiği bilinmektedir.

Türk siyasi geleneğinde demokrasi ve siyasal temsil kültürü dünyadaki birçok ülkeden daha köklü olmak üzere yaklaşık iki yüz yıllık geçmişe sahiptir. 1860’lı yıllarda başlayan temsil ve meclis tartışmaları 1876 yılında anayasanın ilanı ile neticelenmiş, 1877 yılında ise Meclisi Mebusan adıyla ilk seçimli parlamento deneyimi yaşanmıştır. I. Dünya Savaşı ve akabinde İstanbul’un işgali sonrası kapanan meclis, bağımsızlık mücadelesini yürütmek üzere Büyük Millet Meclisi adıyla 23 Nisan 1920 tarihinde yeniden açılmıştır. Bu etkileyici demokrasi ve temsil tarihi içinde, TBMM çok ayrı bir değere sahiptir. Özellikle bağımsızlık mücadelesini yönetme ve kurucu meclis rollerini üstlenen, tam egemenlik, özgürlük ve yeni bir devlet kurma işlevlerini başarıyla bir araya getiren ve bu süreçte siyasal temsilin en güzel örneklerinden birini hayata geçiren TBMM, bu özelliklerine rağmen yeterince araştırılmamış bir kurumdur. TBMM’nin etkileyici tarihi, bilim insanlarının temsil, egemenlik, yasama ve siyasal sistemleri anlayabilmesi için önemli bir fırsat oluşturmaktadır.

23 Nisan 2020, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) kuruluşunun yüzüncü yılına tekabül edecektir. Bir asırlık tarihi boyunca TBMM, Türk siyasal hayatının en önemli kurumu olmuş ve farklı dönemlerde demokrasinin kalesi olarak işlevlerini yürütmüştür. Bu bir asırlık dönem içinde, 4 farklı anayasa, çeşitli siyasal rejimler ve pek çok darbeyle karşılaşan TBMM, tüm zorluklara rağmen Türk siyasal hayatının vazgeçilmez bir kurumu olarak varlığını sürdürmüştür.

Bu etkileyici mirası anlamak ve kutlamak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ve Türk Tarih Kurumu iş birliğinde 20-21 Nisan 2020 tarihlerinde Ankara’da “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılışının 100. Yılında Milli Egemenlik ve Temsil” başlıklı bir uluslararası sempozyum düzenlenecektir.  Sempozyum, siyaset bilimi, hukuk, uluslararası ilişkiler, iktisat, sosyoloji ve tarih gibi farklı disiplinlerden konunun önde gelen bilim insanlarını bir araya getirmeyi, farklı disiplinlerin bakış açıları ve farklı ülke tecrübelerinden hareketle, egemenlik ve temsil konusunda çağdaş gelişmeler ışığında yeni akademik yaklaşımların tartışıldığı akademik bir platform oluşturmayı ve konuyla ilgili yeni açılımları gündeme getirmeyi amaçlamaktadır.

Bu sempozyumun önemli amaçlarından birisi de yerli ve yabancı bilim insanlarını bir araya getirerek, TBMM’ni karşılaştırmalı parlamento çalışmalarının önemli odaklarından biri yapmaktır. Söz konusu sempozyum, farklı yaklaşımlar ve yöntemlerle çalışan bilim insanlarının üretken etkileşimler içine girmesini sağlayarak, temsil kavramını, batı-merkezli paradigmaların ötesine taşıyacak ve TBMM’yi ve genel olarak Türkiye’de temsil, egemenlik ve demokrasi kavramlarını merkeze alarak karşılaştırmalı parlamento çalışmalarına katkıda bulunma zemini oluşturacaktır. Bu bağlamda Sempozyum, milli egemenlik ve temsil konusunu doğrudan ilgilendiren küresel ve yerel düzeyde “demokrasi açığı” tartışmalarını konu ederek, bu alanda ülkemizdeki gelişmeleri bilimsel olarak ortaya koymayı hedeflemektedir.

Sempozyuma sunulacak bildirilerin seçiminde TBMM’nin yüz yıllık tarihine ışık tutacak çalışmalara da yer verilecektir. Özellikle, önemli bir çalışma alanı olarak TBMM’yi, temsil ve demokrasi kavramlarını daha iyi anlamamızı sağlayacak, gerek içerik ve gerekse yöntem olarak nitelikli çalışmaların sempozyuma dahil edilmesi temel hedeftir. Sempozyuma gönderilecek bildirilerin daha önce başka bir yerde sunulmamış ve yayınlanmamış olması gerekmektedir.

Aşağıda sempozyumda yer alması planlanan bazı başlıklar sunulmuştur. Bildiri konuları bu başlıklarla sınırlı değildir. Sempozyumun genel çerçevesine uyulması ve konu dışına çıkılmaması şartıyla, farklı başlıklarda da bildiri sunulabilir. 

SEMPOZYUM ALT BAŞLIKLARI

Egemenlik ve Temsil Kavramları

 • Siyasal açıdan egemenlik ve temsil kavramları (Farklı ülke örnekleri)
 • Tarihsel açıdan egemenlik ve temsil kavramları (Farklı ülke örnekleri)
 • Hukuki açıdan egemenlik ve temsil kavramları (Farklı ülke örnekleri)

Seçim Sistemleri ve Demokrasi

 • Millet Meclisi Yapısı, Faaliyetleri, Tartışmalar
 • Siyasal Partiler (Tek Parti ve Çok Parti Dönemleri)

Temsil, Parlamenter Davranış ve Demokrasi

 • Türkiye’de siyasal partiler ve demokrasi tarihindeki yeri
 • Parti içi demokrasi
 • Liderler
 • Karşılaştırmalı temsil organları,
 • Parlamento, soru önergeleri
 • Parlamenter davranış
 • Parti değiştirme ve temsil
 • Parti sistemleri
 • Avrupa Parlamentosu,
 • Karşılaştırmalı yasama faaliyetleri
 • Azınlıkların Temsili
 • Küresel çağda egemenlik ve temsil
 • Dijital çağda egemenlik ve temsil
 • Postmodern dönemlerde egemenlik ve temsil
 • Başkanlık sistemi ve egemenlik kavramı
 • Uluslararası kuruluşlar ve milli egemenlik

Türkiye’de Parlamento Tarihi

 • Türk devlet geleneğinde temsil, meclis ve şura geleneği
 • Türk Parlamento Geleneğinde Osmanlı Tecrübesi
 • Milli Mücadelede Büyük Millet Meclisinin Rolü
 • Anayasal geleneğimizde TBMM’nin görev ve işlevleri
 • Türk demokrasi geleneğinde TBMM’nin rolü

 

SEMPOZYUMA BAŞVURU KOŞULLARI

Başvuru ve Özet

Sempozyum, yurt içi ve dışından konuyla ilgili akademisyen ve araştırmacıların katılımına açıktır.  Sempozyum Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilde yapılacaktır. Bunun için amaçyöntem, kullanılacak kaynaklar ve muhtemel bulguları içeren en az 300 kelimelik bildiri özeti önerilerinin 31 Ocak 2020 tarihine kadar egemenlik2020.org web sayfasından gönderilmesi gerekmektedir. Bildiri önerileri sempozyum konularına, bilimsel şartlara uygunluk ve çalışmanın özgünlüğü dikkate alınarak Düzenleme ve Bilim Kurulu Üyeleri’nce değerlendirilecektir. Kabul edilen bildiriler ilgililere duyurulacak ve sempozyum kesin programında yer alabilmeleri için 31 Mart 2020 tarihine kadar tam metnin gönderilmesi istenecektir. Tam metni gönderilmeyen bildiriler Sempozyum Programı’na dahil edilmeyeceklerdir.

Bildirinin daha önce bir yerde sunulmamış veya yayımlanmamış olması gerekmektedir. Kongreye Türkçe ve İngilizce bildiriler kabul edilecektir. Sempozyumda sunumlar 20 dakika ile sınırlandırılmıştır.

 

Tam Metin Gönderme

Kabul edilen ve sunulan bildirilerin tam metinlerinin 31 Mart 2020 tarihine kadar yazım kurallarına uygun biçimde Word dosyası olarak egemenlik2020.org web sitemiz üzerinden gönderilmesi gerekmektedir. Tam metni gönderilen bildiriler Bilim ve Düzenleme Kurulu’nca özete ve bilimsel şartlara uygunluk açısından incelenerek Sempozyum Programı’na dâhil edilecektir.

Önemli Tarihler

Özet Gönderim Son Tarihi: 31 Ocak 2020

Kabul Edilen Başvuruların İlanı: 15 Şubat 2020

Sempozyum Programının İlanı: 31 Mart 2020

Sempozyum Tarihi: 20-21 Nisan 2020

 

Sempozyum Yeri

‘Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılışının 100. Yılında ‘Milli Egemenlik Ve Temsil’ Uluslararası Sempozyumu’ Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gerçekleşecektir.

Önemli Notlar

 • Kimler Katılabilir:Konuyla ilgili farklı disiplinlerden bilim insanlarına ve konuyla ilgili öğrenci, gazeteci, siyasetçi, bürokrat ve diğer dinleyicilere açıktır.
 • Katılım Ücreti: Kongre’ye katılım ücretsizdir.
 • Ulaşım ve Konaklama:Bildirisi kabul edilen ve bildiri sunacak akademisyen ve araştırmacıların konaklamaları Sempozyum organizesince karşılanacaktır. Diğer katılımcıların ulaşım ve konaklama ücretleri kendileri tarafından karşılanacaktır. Sempozyumla ilgili diğer detaylar ve Konaklama ve ulaşıma yönelik seçenekler daha sonraki bir tarihte kongrenin internet sitesinde ilan edilecektir.

Sempozyum Onur Kurulu 

Prof. Dr. Mustafa ŞENTOP (TBMM Başkanı)

Prof. Dr.  Yusuf TEKİN (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü)

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı

Prof. Dr.  Yusuf TEKİN (AHBVÜ Rektörü)

Sempozyum Düzenleme Kurulu (Alfabetik sırayla)

Emre AKBULUT, TBMM

Semih AKTEKİN, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Zakir AVŞAR, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Sabri ÇİFTÇİ, Kansas State University

Kemal GÖRMEZ, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Şeref İBA, TBMM

M. Ali KUMBUZOĞLU, TBMM

Necip Fazıl KURT, TBMM

İbrahim SARITAŞ, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Kemal ŞAMLIOĞLU, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Sekretarya 

Arş. Gör. Mesut Aslan, AHBVÜ

Arş. Gör. Gökhan Bitmiş, AHBVÜ

Arş. Gör. Kadir Ertaç Çelik, AHBVÜ

Arş. Gör. Kadir Özhan Değirmencioğlu, AHBVÜ

Arş. Gör. Sertaç Demirci, AHBVÜ

Arş. Gör. Dr. Murat Erdoğan, AHBVÜ

Arş. Gör. Deniz Koçak Ertürk, AHBVÜ

Arş. Gör. Rüştü Kaya, AHBVÜ

Arş. Gör. Ali Şahin Kılıç, AHBVÜ

Batıkan Aksoy, TBMM Yasama Uzmanı

Selay Gökalp Güneş, TBMM Yasama Uzmanı

Gökalp İzmir, TBMM Yasama Uzmanı

Deniz İmamoğlu, Türk Tarih Kurumu, Uzman

Naim Yavuz Ünlü, Türk Tarih Kurumu, Uzman

Yunus Pustu, Türk Tarih Kurumu, Uzman

Bilim Kurulu (Alfabetik sıraya göre düzenlenmiştir)

Prof.Dr. Murat AKÇAKAYA, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Prof. Dr. Birol AKGÜN, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Prof. Dr. Eduardo ALEMAN, University of Houston

Prof. Dr. Haluk ALKAN, İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Nezahat ALTUNTAŞ, Aksaray Üniversitesi

Prof. Dr. Ömer ANAYURT, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Prof. Dr. Çetin ARSLAN, Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Faruk ATAAY, Akdeniz Üniversitesi

Prof. Dr. Muhittin ATAMAN, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Prof. Dr. Ender Ethem ATAY, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet Kemal BAYRAM, Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Hamit Emrah BERİŞ, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Prof. Dr. Bünyamin BEZCİ, Sakarya Üniversitesi

Prof. Dr. Yılmaz BİNGÖL, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Prof. Dr. Hasan BURAN, Trakya Üniversitesi

Prof.Dr. Kudret BÜLBÜL, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Prof.Dr. Halis ÇETİN, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Prof. Dr. Ayhan CEYLAN, İstanbul Ticaret Üniversitesi

Prof. Dr. Ayşe Aslıhan ÇELENK, Adana Alpaslan Türkeş Bilim Üniversitesi

Prof. Dr. Ayşegül Komsuoglu ÇITIPITIOĞLU, İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. İsmail COŞKUN, İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Ramazan ÇAĞLAYAN, Kırıkkale Üniversitesi

Prof. Dr. Yılmaz ÇOLAK, Polis Akademisi

Prof. Dr. Hüseyin Aliyar DEMİRCİ, Pamukkale Üniversitesi

Prof. Dr. Tanel DEMİREL, Çankaya Üniversitesi

Prof. Dr. Fatih DUMAN, Hitit Üniversitesi

Prof. Dr. Musa EKEN, Sakarya Üniversitesi

Prof. Dr. Tevfik ERDEM, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Prof. Dr. Abdurrahman EREN, İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Özer ERGENÇ, Bilkent Üniversitesi

Prof. Dr. Ö. Faruk GENÇKAYA, Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Kemal GÖRMEZ, AHBVÜ

Prof. Dr. M. Şükrü HANİOĞLU, Princeton Üniversitesi

Prof. Dr. Abdülhamit KIRMIZI, İstanbul Şehir Üniversitesi

Prof. Dr. Güray KIRPIK, Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Akif KİREÇÇİ, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Prof. Dr. Philip Lord Norton of LOUTH, University of Hull

Prof. Dr. Melissa MARSCHALL, Rice University

Prof. Dr. Mustafa Çağatay OKUTAN, Karadeniz Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Erdal ONAR, Bilkent Üniversitesi

Prof. Dr. Murat ÖNDER, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Akif ÖZER, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Prof. Dr. İzzet ÖZGENÇ, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Prof. Dr. Bekir Berat ÖZİPEK, İstanbul Medipol Üniversitesi

Prof. Dr. Thomas SAALFELD, University of Bamberg

Prof. Dr. Hüseyin SADOĞLU, Karadeniz Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Ali Yaşar SARIBAY, Uludağ Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet SEYİTDANLIOĞLU, Hacettepe Üniversitesi

Prof.Dr. Mehmet ŞAHİN, Polis Akademisi

Prof. Dr. Yusuf ŞAHİN, Aksaray Üniversitesi

Prof. Dr. Şule TOKTAŞ, Kadir Has Üniversitesi

Prof. Dr. Gülgün Erdoğan TOSUN, Ege Üniversitesi

Prof. Dr. H. Bahadır TÜRK, Çankaya Üniversitesi

Prof. Dr. Turgay UZUN, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Prof. Dr. Hasan Nuri YAŞAR, Cumhurbaşkanlığı

Prof. Dr. Atilla YAYLA, Medipol Üniversitesi

Doç. Dr. Semih AKTEKİN, Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Doç. Dr. Mustafa ALTUNOĞLU, Anadolu Üniversitesi

Doç. Dr. Fahri BAKIRCI, TOBB Üniversitesi

Doç. Dr. Sabri ÇİFTÇİ, KANSAS STATE UNIVERSITY

Doç. Dr.Ozan ERGÜL, TOBB Üniversitesi

Doç. Dr. Şeref İBA, TBMM

Doç. Dr. Amie KREPPEL, University of Florida

Doç. Dr. Tuncay ÖNDER, Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Doç. Dr. Yasar SALİHPAŞAOĞLU

Doç. Dr. Yasin SÖYLER, Cumhurbaşkanlığı

Doç. Dr. Cennet USLU, Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Doç. Dr. Hüseyin YILMAZ, George Mason University

Yayımlanma Tarihi: 19 Aralık 2020