I. Dünya Savaşı (7-10 Aralık 2016)

1dunyasavasi-642x366pix

Sempozyum Hakkında
2016,insanlık tarihinin ilk genel savaşı olan I. Dünya Savaşı’nın 100. yılıdır. Bu savaş dünya tarihine yön verdiği gibi, Türk tarihinde de derin ve kalıcı izler bırakmıştır. Savaşın Siyasal, toplumsal, ekonomik ve kültürel etkileri hem bölgesel hem de küresel planda halen hissedilmektedir.
Savaş, komuta kademesinin emirleri doğrultusunda şekillenen cephe faaliyetleri ile sınırlı bir olgu değildir. Aslında savaş, silah endüstrisinden kültürel değerlere kadar hayatın hemen her alanını derinden etkileyen olgular bütünüdür. O halde sosyal bilimciler, insanoğlunun başlattığı, sürdürdüğü ve sonuçlandırdığı bu kapsamlı olgular bütününü, tüm yönleriyle ele almalı ve gelecek kurgusunda bilimsel bulgularını titizlikle değerlendirmelidir.
Sempozyumun amacı Türkiye ve dünyada savaş üzerine çalışan bilim insanlarının ortak bir platformda buluşturulması, araştırma sonuçlarının duyurulması ve bilimsel tartışma ortamına taşınmasıdır. Bu anlamda savaşın tüm boyutlarının farklı bilim dalları tarafından ele alınması ve sağlıklı sonuçların ortaya çıkması hedeflenmektedir.
Sempozyum Türk-İngiliz penceresinden I. Dünya Savaşı’na genel bakmakla birlikte özellikle Orta Doğu üzerine yoğunlaşacaktır.
Sempozyum Konu Başlıkları
Tebliğ konularının orijinal olması, başka bir yerde sunulmamış ve neşredilmemiş olması gerekmektedir.
• Tarih yazımında I. Dünya Savaşı Üzerine Yaklaşımlar, Ön Kabuller,Tartışmalar
• I. Dünya Savaşı yıllarında Osmanlı-Arap-İngiliz İlişkileri
• Askerî Tarihe İlişkin Yeni Metodolojik Yaklaşımlar
• Savaşın Yazılı ve Görsel Kanıtları: Hatıralar, Günlükler, Otobiyografik Eserler, Anıtlar, Fotoğraflar, Resimler, Filmler vd.
• I. Dünya Savaşı Öncesinde Osmanlı Devleti ile Avrupa Devletlerinin İlişkileri
• I. Dünya Savaşı Öncesinde Avrupa, Balkanlar, Ortadoğu, Kafkasya ve Kuzey Afrika’daki Gelişmeler
• Milliyetçilik Akımları ve Devletlere Etkileri
• Dünya Savaşı’na Giden Yolda Avrupa ve Asya’daki Sosyo-Ekonomik -Askerî Gelişmeler ve Sonuçları
• Savaş Öncesi Demografik yapı ve Göçler
• Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşına Girişi Hakkında Tartışmalar, Yorumlar, Yeni Yaklaşımlar
• İtilâf ve İttifak Blokunun Teşekkülü Hakkında Yeni Bilgiler, Yorumlar, Katkılar
• Deniz, Kara, Hava Muharebeleri ve Askerî Harekâtlar, Kuşatmalar, Askeri Stratejiler ve Taktikler
• Osmanlı Devleti’nin Savaştığı Cepheler
• Ordular: Komutanlar, Neferler, Gönüllüler, Esirler, Firariler, Mühimmat, Teknoloji
• Savaş Diplomasisi: Gizli Antlaşmalar ve Savaş Sırasındaki Diplomatik İlişkiler
• Savaş Ekonomisi, Mali Politikalar: Problemler, Üretim, Tarım, Sanayi, Ticaret…
• Savaş Hukuku: Uluslararası ve Ulusal Boyutları
• Savaş Yıllarında İç Siyaset, Hükümetler, Partiler
• Savaş Yıllarında İstihbarat
• Savaş Yıllarında Basın ve Kamuoyu
• Savaş Yıllarında Entelektüel ve Gündelik Hayat, Edebiyat, Mektuplar
• Savaş Yıllarında Demografik yapı ve Göçler
• Savaş ve Sağlık: Salgın Hastalıklar, Sağlık Politikaları
• Savaş Yıllarındaki Ayaklanmalar, İsyanlar, İşgallere Karşı Direnişler
• Savaş Yıllarında Propaganda
• Savaş Yıllarında Sivil Toplum Faaliyetleri, Dernekler
• Toplumsal Hafızada Savaş: Folklorik ve Kültürel Eserlerde, Sanatta I. Dünya Savaşı
• Savaşın Sonu: Mütarekeler, Konferanslar, Antlaşmalar Hakkında Yeni Bulgular ve Yorumlar
• Ulus-Devletler ve Uluslararası Örgütler: Savaşın Siyasî ve Diplomatik Sonuçları Üzerine Güncel Değerlendirmeler
• İmparatorlukların Sonu ve Savaş Sonucu Doğan Devletler, Sınır Problemleri
• Savaş Sonrasında Ulus-Devletler: Mübadeleler, Göçler, İlticalar, Sürgünler
• Etnik Problemler, Çatışmalar, Azınlık Meseleleri
• I. Dünya Savaşı Sonrasında Anadolu, Balkanlar, Ortadoğu, Kafkasya’da Savaşa Bağlı Olarak Ortaya Çıkan Toplumsal Değişim ve Dönüşümler
• Savaşın Askerî Sonuçları, Yeni Silahlanma Politikaları ve Büyük Askerî Stratejiler
• Savaşın Getirdiği Ekonomik Bunalımlar ve Yeni Arayışlar
• Savaş Sonrasında Ortaya Çıkan Rejimler, Hâkim İdeolojiler
• Savaş Sonrasında Bağımsızlık Hareketleri
• I. Dünya Savaşı ve Türk Dünyası
• Savaş ve Ekoloji: I. Dünya Savaşının Çevresel Sonuçları
Düzenleyenler
Türk Tarih Kurumu Başkanlığı ve Akdeniz Üniversitesi
Önemli Tarihler
Sempozyum Yeri: Antalya
Sempozyum Tarihi: 7-10 Aralık 2016
Özetlerin ( 300 kelime) Gönderilmesi İçin Son Tarih: 18 Nisan 2016
Kabul Edilen Özetlerin Duyurulması: 2 Mayıs 2016
Makalelerin Gönderilmesi İçin Son Tarih: 25 Temmuz 2016
Kabul Edilen Makalelerin Duyurulması: 22 Ağustos 2016
İletişim
İletişim: Uzm. Yrd. M. Abdullah KAYMAK 0-312- 310 23 68 / 232
İletişim: Uzm. Yrd. Selda KARABEYOĞLU 0-312- 310 23 68 / 210
İletişim: Uzm. Yrd. Yunus PUSTU 0-312- 310 23 68 / 251