I. Dünya Savaşı’nın Hukuki ve Tarihi Yönleri Uluslararası Sempozyumu, 6-9 Aralık 2017

Sempozyum programı için tıklayınız

[accordion]

[accordion_item title =”Başvuru Adresi / Özet ve Makale Gönder / Yazım Kuralları-Application Form/ Sending Abstract-Articles”]
Başvuru Formunu (Application Form) doldurmak için tıklayınız
Yazım kuralları (Writing rules) için tıklayınız
[/accordion_item]
[accordion_item title =”Sempozyum Hakkında – About The Symposium”]

2014-2018 yılları insanlık tarihinin ilk genel savaşı olan I. Dünya Savaşı’nın 100. yılına tekabül eden yıllardır. Bu savaş dünya tarihine yön verdiği gibi, Türk tarihinde de derin ve kalıcı izler bırakmıştır. Savaşın siyasal, hukuki, toplumsal, ekonomik ve kültürel etkileri hem bölgesel hem de küresel planda halen hissedilmektedir.
Savaş, komuta kademesinin emirleri doğrultusunda şekillenen cephe faaliyetleri ile sınırlı bir olgu değildir. Aslında savaş, silah endüstrisinden kültürel değerlere kadar hayatın hemen her alanını derinden etkileyen olgular bütünüdür. O halde sosyal bilimciler, insanoğlunun başlattığı, sürdürdüğü ve sonuçlandırdığı bu kapsamlı olgular bütününü, tüm yönleriyle ele almalı ve gelecek kurgusunda bilimsel bulgularını titizlikle değerlendirmelidir.
Sempozyumun amacı Türkiye ve dünyada savaş üzerine çalışan bilim insanlarının ortak bir platformda buluşturulması, araştırma sonuçlarının duyurulması ve bilimsel tartışma ortamına taşınmasıdır. Bu anlamda savaşın tüm boyutlarının farklı bilim dalları tarafından ele alınması ve sağlıklı sonuçların ortaya çıkması hedeflenmektedir.
Sempozyum kapsamında, savaşın tarihi, hukuki yönleri ve savaş yıllarında Türk-Alman-Fransız ilişkileri üzerine yoğunlaşılacaktır.

2014-2018 are the years corresponding to the 100th anniversary of World War I, the first general war of human history. This war has shaped the World History and has left deep and lasting impacts on Turkish history.War is not a phenomenon shaped by frontline activities. It affects every area of life. Political, social, economic and cultural impacts of War are still felt in both regional and global context.
The aim of the symposium is to bring together scholars working on World War I to evaluate different aspects of war.
[/accordion_item]

[accordion_item title =”Sempozyum Konu Başlıkları – Topics”]
Tebliğ konularının orijinal olması, başka bir yerde sunulmamış ve neşredilmemiş olması gerekmektedir.
• Tarih yazımında I. Dünya Savaşı Üzerine Yaklaşımlar, Ön Kabuller, Tartışmalar
• I. Dünya Savaşı yıllarında Osmanlı-Fransız-Alman İlişkileri
• Askerî Tarihe İlişkin Yeni Metodolojik Yaklaşımlar
• Savaşın Yazılı ve Görsel Kanıtları: Hatıralar, Günlükler, Otobiyografik Eserler, Anıtlar, Fotoğraflar, Resimler, Filmler vd.
• I. Dünya Savaşı Öncesinde Osmanlı Devleti ile Avrupa Devletlerinin İlişkileri
• I. Dünya Savaşı Öncesinde Avrupa, Balkanlar, Ortadoğu, Kafkasya ve Kuzey Afrika’daki Gelişmeler
• Milliyetçilik Akımları ve Devletlere Etkileri
• Dünya Savaşı’na Giden Yolda Avrupa ve Asya’daki Sosyo-Ekonomik -Askerî Gelişmeler ve Sonuçları
• Savaş Öncesi Demografik yapı ve Göçler
• Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşına Girişi Hakkında Tartışmalar, Yorumlar, Yeni Yaklaşımlar
• İtilâf ve İttifak Blokunun Teşekkülü Hakkında Yeni Bilgiler, Yorumlar, Katkılar
• Deniz, Kara, Hava Muharebeleri ve Askerî Harekâtlar, Kuşatmalar, Askeri Stratejiler ve Taktikler
• Osmanlı Devleti’nin Savaştığı Cepheler
• Ordular: Komutanlar, Neferler, Gönüllüler, Esirler, Firariler, Mühimmat, Teknoloji
• Savaş Diplomasisi: Gizli Antlaşmalar ve Savaş Sırasındaki Diplomatik İlişkiler
• Savaş Ekonomisi, Mali Politikalar: Problemler, Üretim, Tarım, Sanayi, Ticaret…
• Savaş Hukuku: Uluslararası ve Ulusal Boyutları
• Savaş Yıllarında İç Siyaset, Hükümetler, Partiler
• Savaş Yıllarında İstihbarat
• Savaş Yıllarında Basın ve Kamuoyu
• Savaş Yıllarında Entelektüel ve Gündelik Hayat, Edebiyat, Mektuplar
• Savaş Yıllarında Demografik yapı ve Göçler
• Savaş ve Sağlık: Salgın Hastalıklar, Sağlık Politikaları
• Savaş Yıllarındaki Ayaklanmalar, İsyanlar, İşgallere Karşı Direnişler
• Savaş Yıllarında Propaganda
• Savaş Yıllarında Sivil Toplum Faaliyetleri, Dernekler
• Toplumsal Hafızada Savaş: Folklorik ve Kültürel Eserlerde, Sanatta I. Dünya Savaşı
• Savaşın Sonu: Mütarekeler, Konferanslar, Antlaşmalar Hakkında Yeni Bulgular ve Yorumlar
• Ulus-Devletler ve Uluslararası Örgütler: Savaşın Siyasî ve Diplomatik Sonuçları Üzerine Güncel Değerlendirmeler
• İmparatorlukların Sonu ve Savaş Sonucu Doğan Devletler, Sınır Problemleri
• Savaş Sonrasında Ulus-Devletler: Mübadeleler, Göçler, İlticalar, Sürgünler
• Etnik Problemler, Çatışmalar, Azınlık Meseleleri
• I. Dünya Savaşı Sonrasında Anadolu, Balkanlar, Ortadoğu, Kafkasya’da Savaşa Bağlı Olarak Ortaya Çıkan Toplumsal Değişim ve Dönüşümler
• Savaşın Askerî Sonuçları, Yeni Silahlanma Politikaları ve Büyük Askerî Stratejiler
• Savaşın Getirdiği Ekonomik Bunalımlar ve Yeni Arayışlar
• Savaş Sonrasında Ortaya Çıkan Rejimler, Hâkim İdeolojiler
• Savaş Sonrasında Bağımsızlık Hareketleri
• I. Dünya Savaşı ve Türk Dünyası
• Savaş ve Ekoloji: I. Dünya Savaşının Çevresel Sonuçları
• I. Dünya Savaşı Sürecinde İtalya
• İtalya’nın I. Dünya Savaşı’na Katılması
• Saint Jean de Maurienne Paylaşma Planı ve İtalya
• I. Dünya Savaşı Sürecinde Avusturya-Macaristan


The topics and papers are supposed to be original and it is required that they have not been presented or printed before.
• The historiography of World War I, Approaches , Preliminary Assumptions, Debates
• Relations among Ottoman Empire, French and German during World War I
•New Methodological Approaches to Military History
• Written and Visual Evidence of War: Memories, diaries, autobiographical works, Monuments, Photos, Pictures, Movies etc.
• Before World War I, relations between Ottoman Empire and European States
• Before World War I, developments in Europe, the Balkans, the Middle East, the Caucasus and North Africa.
• Effects of Nationalism
• The Socio-economic and Military Developments in Europe and Asia on the Way to the World War
• Demographic Movements and Migrations Prior to the War
• Discussions and Comments on the Participation of the Ottoman Empire in the World War I
• New and Recent Information, Comments, Contributions about the Formation of the Entente Powers
• Maritime, Ground and Air Battles and Military Operations, Sieges, Military Strategies and Tactics
• The War Fronts in which the Ottoman Empire Fought
• Armies: Commanders, Soldiers, Volunteers, Prisoners, Deserters, Ammunition, Technology
• War Diplomacy: The Secret Treaties and the Diplomatic Relations during Wartime
• War Economy, Fiscal Policies: Problems, Manufacturing, Agriculture, Industry, Trade…
• Law of War: International and National Dimensions
• Domestic Politics during the Years of War: Governments, Parties
• Domestic / Internal and Foreign / External Intelligence in Wartime
• Press and Public Opinion in Wartime
• Intellectual and Everyday Life, Literature, Letters in Wartime
• Demographic Movements in Wartime
• War and Healthcare: Epidemic Diseases, Healthcare Policies
• Riots, Rebellions, Resistance against the Occupations in Wartime
• Propaganda in Wartime
• Activities of Civil Society, Associations in Wartime
• War in Social Memory: World War I in Folkloric and Cultural Works, Art
• The End of War: New Findings and Comments about Armistice, Conferences, Treaties
• Nation-States and International Organizations: Contemporary Evaluations on the Political and Diplomatic Outcomes of the War
• The End Empires and the States Established in the Aftermath of the War, Boundary Problems, the Fate of Border Societies
• Nation-States after the War: Exchanges, Migrations, Asylum, Exile
• Ethnic Problems, Conflicts, Minority Issues
• War-related Social Change and Transformations in Anatolia, the Balkans, the Middle East, the Caucasus in the Aftermath of World War I
• The Military Outcomes of the War, New Armament Policies and Great Military Strategies
• Economic Crises and New Pursuits Caused by the War
• Post-war Regimes, Dominant Ideologies
• Movements of Independence after the War
• World War I and the Turkic World
• War and Ecology: Environmental Outcomes of World War I
• Italy during the Course of World War I
• The Participation of Italy in World War I
• Saint Jean de Maurienne and Italy
• Austria-Hungary during the Course of World War I
[/accordion_item]
[accordion_item title =”Yürütme Kurulu / Bilim Kurulu – Executive& Scientific Committee”]
[/accordion_item]
[accordion_item title =”Düzenleyenler – Organizer”]
Türk Tarih Kurumu Başkanlığı – Turkish Historical Society
[/accordion_item]
[accordion_item title =”Program”]
Sempozyum programı için tıklayınız
[/accordion_item]
[accordion_item title =”Ulaşım ve Konaklama – Transportation & Accommodation”]
– …
[/accordion_item]
[accordion_item title =”Önemli Tarihler – Important Dates”]
Sempozyum Yeri: İSTANBUL
Sempozyum Tarihi: 6-9Aralık 2017
Özetlerin ( 300 kelime) Gönderilmesi İçin Son Tarih: 19 Temmuz 2017
Kabul Edilen Özetlerin Duyurulması: 8 Ağustos 2017
Makalelerin Gönderilmesi İçin Son Tarih: 25 Eylül 2017
Kabul Edilen Makalelerin Duyurulması: 16 Ekim 2017
[/accordion_item]
[accordion_item title =”İletişim – Contact”]

Uzm. Yrd. Selda KARABEYOĞLU  0312 310 23 68-210
Uzm. Yrd. Selin  EREN        0312 310 23 68-231

[/accordion_item]
[/accordion]