ISOC (23-27 Kasım 2016, Budapeşte/Macaristan)

isoc550x314

Sempozyum Hakkında
14. yüzyılın sonlarında başlayan Osmanlı, Habsburg ve Macaristan ilişkileri, Macarlar ve Habsburg hanedanı mensuplarının Osmanlılara karşı Bizans’ın yanında Haçlı Seferleri’ne destek vermesi ile bir mücadele sürecine girmiş ve 15. yüzyılda Sırbistan meselesinden dolayı Osmanlı Devleti ile Macaristan arasında mücadeleler artmıştır.
Kanuni Sultan Süleyman döneminde, Macaristan’ın önemli bir kısmının Osmanlı hâkimiyeti altına girmesi ile aynı bölgede hak iddia eden Habsburg hanedanı ile uzun süre devam edecek bir hâkimiyet mücadelesi başlamıştır. Osmanlı-Macar ilişkileri, 1541 Budin Seferi’nden sonra Macaristan’ın bir bölümünün Osmanlı idaresine girmesi ile Osmanlı-Macar ilişkileri II. Viyana seferine kadar dostça devam etmiştir. Macar Kralı Thököly İmre (1657-1705), Rákóczi Frenc (1676-1735) ve Lajos Kossuth’un (1802-1894) Osmanlı Devleti’ne sığınmaları Osmanlı-Macar ilişkilerini farklı bir boyuta taşımıştır.
18. yüzyıl boyunca genel olarak askerî ilişkiler başta olmak üzere rekabetin kendisini gösterdiği Osmanlı-Habsburg ve Macaristan ilişkileri, Fransız İhtilali ile yeni bir döneme girmiştir. İhtilalin ortaya koyduğu ayrılıkçı milliyetçilik tehtidi 1791’de Osmanlı-Avusturya savaşını sonlandırmakla kalmamış, iki çok uluslu yapıdaki imparatorluğun kader birliği yapması gerektiğini de ortaya koymuştur.
Bu doğrultuda 1815 Viyana Kongresi’nde kabul edilen ilkelerle beraber, milliyetçilik ve sömürgecilik çağında zaman zaman Osmanlı aleyhinde Avusturya’nın girişimleri olsa da, Osmanlı ve Avusturya kader birliği yapmak zorunda kalmışlardır. 1868’de Avusturya-Macaristan İmparatorluğu adını alan Austria Birinci Dünya Savaşı’na Osmanlı Devleti ile ittifak yaparak girmiştir. Bu iki imparatorluk savaştan mağlup ayrılmalarının neticesinde tarih sahnesinden silinmiş ve yerlerini ulus-devletlere bırakmışlardır.
Osmanlı, Macaristan ve Habsburg ilişkilerinde önemli bir rol oynayan Kanuni Sultan Süleyman 1566 yılında Zigetvar Kuşatması sırasında Macar topraklarında vefat etmiştir. Dolayısıyla 2016 yılının Kanuni Sultan Süleyman’ın vefatının 450. yılı olması ve Kanuni Sultan Süleyman’ın Zigetvar kuşatması sırasında vefat etmesi sempozyumun önemini arttırmaktadır. Macar Bilimler Akademisi’nden Prof. Dr. Pál Fodor’un başını çektiği bir ekibin Kanuni Sultan Süleyman’ın mezarının yerini tespit etmeleri de dikkatleri Kanuni Sultan Süleyman dönemine ve Osmanlı- Macar ilişkilerine çevirmiştir. Dolayısıyla bu sempozyumda Kanuni Sultan Süleyman’ın Macaristan ve Habsburg ile ilişkileri üzerinde durulacak, özel bir oturumda Kanuni Sultan Süleyman’dan bahsedilecektir.
Osmanlı Devleti ile Macaristan ve Habsburg tarihi 14. yüzyıla dayanan ilişkilerindeki hareketliliğe ve üç ülkenin zaman zaman aynı kaderi paylaşmak zorunda kalmalarına rağmen Osmanlı Devleti ile Macaristan ve Habsburg ilişkilerine dair yapılan akademik çalışmalar, arzu edilen yeterli düzeyde değildir.
Bu sempozyumun amacı Osmanlı – Macaristan ve Habsburg arasında gerçekleşen siyasi, ekonomik, askeri, kültürel ve sosyal ilişkileri ve her üç ülkeyi etkileyen dönemin önemli gelişmelerini bütün detayları ile ele almak ve bu konudaki bilgi açıklığını gidermektir.
Sempozyum Konu Başlıkları
Osmanlı Devleti, Macaristan ve Habsburg İlişkileri (Başlangıcından 1918’de kadar),
Kanuni Sultan Süleyman Dönemi Osmanlı – Macaristan – Habsburg İlişkileri,
Kanuni Sultan Süleyman’ın son seferi, vefatı ve gelişen olaylar,
Osmanlı Devleti, Macaristan ve Habsburglar Arasında İmzalanan Antlaşmalar,
Diplomatik İlişkiler,
Ekonomik İlişkiler,
Sosyal ve Kültürel İlişkiler,
II. Viyana Kuşatması ve Sonuçları,
1815 Viyana Kongresi ve Sonuçları,
Osmanlı Modernleşmesinde Macaristan ve Habsburglar’ın Etkisi,
Osmanlı Tarihi Yazımında Macar Kaynakları,
Macar Tarih Yazımında Osmanlı Kaynakları,
Onur Kurulu / Yürütme Kurulu / Bilim Kurulu
Onur Kurulu
Şakir Fakılı, Türkiye Cumhuriyeti Budapeşte Büyükelçisi
Prof. Dr. Refik Turan, Türk Tarih Kurumu Başkanı
Prof. Dr. Géza Dávid, Eötvös Loránd Üniversitesi, Türkoloji Bölümü
Prof. Dr. Pál Fodor, Macar Bilimler Akademisi, Tarih Enstitüsü Başkanı
Yürütme Kurulu
Prof. Dr. Osman Köse, Polis Akademisi, Türkiye
Doç. Dr. Güray Kırpık, Türk Tarih Kurumu, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet İnbaşı, Erciyes Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Hasan Babacan, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Zafer Gölen, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Abidin Temizer, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Türkiye
Yrd. Doç. Dr. İbrahim Serbestoğlu, Amasya Üniversitesi, Türkiye
Dr. Peri Benedek, Eötvös Loránd Üniversitesi, Macaristan
Ümit Bedel, Türk Tarih Kurumu, Türkiye
Hasan Tezcan, Türk Tarih Kurumu, Türkiye
Bilim Kurulu
Prof. Dr. Ahmet Kankal, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Božidar Jezernik, University of Ljubljana, Slovenya
Prof. Dr. Bünyamin Kocaoğlu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Marmara Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Feridun Emecen, 29 Mayıs Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Hamza Keleş, Gazi Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Ali Ünal, Pamukkale Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Yavuz Erler, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Melek Çolak, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Mustafa Çolak, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Šerbo Rastoder, Montenegro University, Karadağ
Prof. Dr. Tufan Gündüz, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Redzep Škrijelj, Novi Pazar Devlet Üniversitesi, Sırbistan
Doç. Dr. Abdullah Şevki Duymaz, Süleyman Demirel Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Bayram Nazır, Gümüşhane Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. İsa Blumi, Stockholm University, İsveç
Doç. Dr. Mucize Ünlü, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Tamer Balcı, The University of Texas-RGV, ABD
Doç. Dr. Türkmen Töreli Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Zübeyde Güneş Yağcı, Balıkesir Üniversitesi, Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Hakan Karagöz, Süleyman Demirel Üniversitesi, Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Jedrej Paszkiewicz, Posnan Adam Mickiewicz Üniversitesi, Polonya
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Işık, Mustafa Kemal Üniversitesi, Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Nurten Çetin, Trakya Üniversitesi, Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Uğur Kurtaran, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Türkiye
Düzenleyenler
Turkish Historical Society
Research Center for the Humanites Hungary Academy of Sciences
Eötvös Loránd University, Department of Turkish Studies
Önemli Tarihler
Sempozyum Yeri: Budapeşte/Macaristan
Sempozyum Tarihi: 23-27 Kasım 2016
Özetlerin Gönderilmesi İçin Son Tarih: 16 Mayıs 2016
Tam Metinlerin Gönderilmesi İçin Son Tarih: Tam metinlerin gönderilmesi için son tarih 25 Temmuz 2016’dan, 10 Ağustos 2016’ya uzatılmıştır.
Kabul Edilen Bildirilerin İlan Edilmesi: 5 Eylül 2016
İletişim-Sekretarya
Contact: Doç. Dr. Abidin TEMİZER, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Türkiye 0-544-614 71 82 – abidintemizer@hotmail.com
Contact: Dr. Peri BENEDEK, EötvösLorand University, Hungary – peribenedek@gmail.com
Contact: Uzm. Hasan TEZCAN, Türk Tarih Kurumu, 0-312- 310 23 68 /231 – apk@ttk.gov.tr
Contact: Uzm. Yrd. Uğur ÖZÇELİK, Türk Tarih Kurumu, 0-312- 310 23 68 /292
Contact: Uzm. Yrd. Selin EREN, Türk Tarih Kurumu, 0-312- 310 23 68 /231