VII. Türk Tarih Kongresi, 25-29 Eylül 1970, Ankara (I. Cilt)

İÇİNDEKİLER (VII/I. Cilt)
AKOK, MAHMUT (Ankara) : Türk Tarih Kurumu adına, Konya Alâeddin Tepesinde 1941 yılında yapılmış olan arkeolojik kazıda elde edilen mimarî buluntular   60
AKOK, MAHMUT (Ankara) : Alaca Hüyükte sürekli yapılan kazılarla ortaya çıkan kalıcı değer taşıyan mimarî buluntuların yaşatılması problemi ve üzerinde kazı yapılan Anadolu hüyüklerinin geleceği   63
ERZEN, AFİF (İstanbul) : Çavuştepe kazıları   66
NAUMANN, RUDOLF (Almanya) : Neue Forschungen in Yazılıkaya (Boğazkale)   69
ORTHMANN, WİNFRİED (Almanya) : Tanınmayan iki geç Hitit eseri 74
OTTEN, H. (Almanya) : Quellen zur hethitiseben Geschicbte des 15. Jahrbunderts v. Chr   79
ERTEM, HAYRİ (Ankara) : Çivi yazılı metinlere göre “Hititlerde Tarla Tarımı”   84
COŞKUN, YAŞAR (Ankara) : Libasyonla ilgili “sipant-” ve “eku-” terimleri üzerinde bir inceleme   89
ALP, SEDAT (Ankara) : Hitit hiyeroglif yazısında şimdiye kadar anlamı bilinmeyen bir unvan  98
ÇIĞ, MUAZZEZ (İstanbul) : İstanbul Arkeoloji Müzeleri çivi yazılı belgeler arşivindeki son çalışmalar ve elde edilen sonuçlar  102
ORANSAY, BEKİR SITKI (Ankara) : Tanrılar-Tanrısı El-Tanrı üzerine araştırmalar  112
BULUÇ, SEVİM (Ankara) : Belevi mezar anıtı  137
KOCABAŞ, HÜSEYİN (İstanbul) : Anadolu’da bulunan resimli Yunan keramikleri. 144
FOL, ALEXANDRE (Bulgaristan) : Thraco-Bithynica  146
ERİM, KENAN (New York) : The nintb campaign of excavations at Aphrodisias in Caria 1969   150
HARPER, RİCHARD P. (Ankara): Some inseriptions of Roman Cappadocia  160
ANABOLU, MÜKERREM (İstanbul) : Kyzikos (Balkız)’dan birkaç yeni buluntu  165
II. SEKSİYON
Orta Asya ve Ortaçağ Türk ve Türkiye Tarihi
CAFEROĞLU, AHMET (İstanbul) : Türklerde av kültü ve müessesesi   169
ERDENTUĞ, NERMİN (Ankara) : Türk ve Japon kültürleri arasında bazı benzerlikler 175 (Bkz. Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Antropoloji, sayı 4 den ayrıbasım, 1967-1968, Ankara Üniversitesi Basımevi, 1969.)
KİRZİOĞLU, M. FAHRETTİN (Erzurum) : Dede-Korkut Oğuznamelerine göre: Kars’ın Anı (Arpaçayı boyu) ve Kağızman kesimindeki Kamsarakan/Kalbaşı hanedanı  176
GRİGNASCHİ, MARİO (İtalya) : Sabirler, Hazarlar ve Göktürkler  230
MARGULAN, A. H. (SSCB) : Korkud Ata hakkında Kazak rivayetleri  251
ALİ-ZADE A. A. (SSCB) : Nizamül-mülk, Reşideddin ve Muhammet Nahçıvanî’nin ıslahatçı görüşleri ve ekonomik sorunlarla ilgili ortak fikirleri   255
SEVİM, ALÎ (Ankara) : Mir’âtü’z-zeman fî Tarihi’l-âyan’ın Selçuklu tarihi bakımından değeri   263
EİCKHOFF, E. (Almanya) : Friedrich Barbarossa Anadolu’da  269
BACQUE-GRAMMONT, JEAN-LOUİS (Fransa) : Bir Osmanlı vesikasına göre Orta Asya’da 1510’da cereyan eden olaylar   280
TERZİOĞLU, ARSLAN (Ankara) : İlk Budist, Hıristiyan, İslâm hastaneleri ve birbirleriyle olan ilişkileri   295
ESİN, EMEL (İstanbul) : “KÜN-AY” (Ay-Yıldız motifinin proto-Türk devrinden Hakanlılara kadar ikonografisi)   313
AKÇAY, İLHAN (Ankara) : Abdal Musa Tekkesi   360
UZLUK, ŞAHABETTÎN (Konya) : Felekâbât Sarayı Konya’nın neresinde idi, kim inşa ettirdi, çatısını hangi mimar çattı?   374
TÜTENK, A. A. (Niğde) : Belisırma Deresi’nde Freskli St. Georges (Kırk damaltı) Kaya Kilisesinde (1289 – 1295) son Konya Selçuklu Sultanı Mes’ut II ile ilgili Rumca kitabe 381
KURAN, DOĞAN (İstanbul) : Anadolu-Türk mimarisinde bölgesel etkenlerin niteliği   382
HÜSEYNOF, RAUF A. (SSCB) : Irak Selçukluları ve Kafkaslar 395
TÜTENK, A. A. (Niğde) : Niğde’de Sungur Bey Camii doğu duvarında Farsça Pir Ahmet ve Kasım Hanlarla Sungur Bey’le ilgili iki kitabe   402
ÜNVER, SÜHEYL (İstanbul) : Anadolu Selçuklu hanedanı tahtları üzerine   404
KOCABAŞ, HÜSEYİN (İstanbul) : Selçuk çinilerinde kullanma eşyaları   412
LIU EN-LIN (Taiwan) : Talaş Seferi hakkında yapılan bir inceleme   414
KİRZİOĞLU, M. FAHRETTİN (Erzurum) : Lazlar/Çanarlar   420
ÜÇOK, BAHRİYE (Ankara) : Hindistan’da Bhopal Devleti’nde bir naibe ve üç kadın hükümdar   446