XIII. Türk Tarih Kongresi, 04-08 Ekim 1999, Ankara (III. Cilt-I. Kısım)

İÇİNDEKİLER
SEKSİYON III
SİYASAL VE SOSYAL FAALİYETLER
(Uluslararası İlişkiler: Askerî ve Diplomatik)
UMUNÇ, HİMMET: Balat’ta Bir İngiliz Şövalyesi: Beylikler Döneminde Türkiye’nin Batı ile İlişkileri   1
BAŞTAV, ŞERİF: Osmanlı imparatorluğunun Kuruluşunda Bizans ve Avrupa    11
BAŞAR, FAHAMETTİN: Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Devrinde Meydana Gelen Şehzâde isyanları ve Bu İsyanlarda Bizans İmparatorluğumun Rolü  19
DELİLBAŞI, MELEK: Balkanlarda Osmanlı Fetihlerine Karşı Ortodoks Halkın Tutumu  31
PELIDIJA, ENES: Sultan Mehmet II, Bosna ve Boşnaklar  39
MERCAN, İSMAİL HAKKI: Şeyh Alâeddin Ali EsSemerkandî ve Menâkıb-nâmesi, Menâkıb-nâmeye Göre Osmanlı Karamanlı Mücâdelesi  47
FARZALI, ŞAHİN FAZIL: Resmî Belgelerde 23 Ağustos Çaldıran Savaşı’nın Nedenleri ve Sonuçları   77
EFENDIYEV, OKTAY: Sultan II. Bayezid ve Şah İsmail   89
MIRJAFARI, HOSEIN: The Policy and the Personality of Sultan Suleiman Ghanouni from the ViewPoint oflranian Historians    97
HAMZAOĞLU, YUSUF: Hırvatistan Türklüğü  105
DIMÇEV, N. DIMO: Osmanlı Döneminde Türk-Ulah Münasebetleri  125
BERINDEI, DAN: Osmanlı Devleti ve Eflâk’taki 1848 İhtilâli   133
BİLİCİ, FARUK: XVII. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nun İki Savaş Anatomisi: Saint-Gotthard ve Kandiye  139
ADIYEKE, NURİ: Girit Seferine Konulan Nokta: Kandiye’nin Fethi ve Psikolojik Sonuçları  153
Bu ciltte yer almayan bildiriler Kurum’a teslim edilmemiştir.
ALASANIYA, GIULI: The Georgia – Turkish Fronüers in the Late Medieval Centuries  163
SÜLEYMANOVA, SEVDA ALİKIZI: XVIII. Yüzyılda Osmanlıların Azerbaycan ‘daki Faaliyetinin Arap Dilinde Yazılı Yerel Kaynaklarda Tasviri   173
SVANIDZE, MIHEIL H.: Büyük Ardahan Sancağı 1595-1732 Yılları 185
DRAGANOVA, SLAVKA: Tanzimat Reformlarının Tuna Vilayeti’nde Uygulanması   191
YUZEEV, AIDAR NILOVICH: Tatar Religious Reformation and Tanzimat   195
MUÇO, ENTELA: Tepedelenli Ali Paşa’nın Yanya Paşalığındaki Çiftliklerin Yapısı  199
BAYATLI, NİLÜFER: Hollandalı Doğu Gezgini Dr. Leonhart Raufolffun Gezi Notlarında Bağdat Şehri ve Türkler  205
ROGOZHIN, N.M.: The Ottoman Empire in Russian Posol’skie Knigi of the Sixteenth and Seventeenth Centuries  211
SERTER, VEHBİ ZEKİ: Osmanlılar Döneminde Kıbrıs’ta Türk Adaleti (1571-1878)  217
TIZLAK, FAHRETTİN: Tekelioğlu İsyanı  247
ŞİMŞİR, NAHİDE: 1845 İzmir Yangını  255
AKYILMAZ, GÜL: Reis-ül Küttablık Müessesesinin Önem Kazanmasına Yol Açan Gelişmeler ve Osmanlı Hariciye Nezareti’nin Doğuşu  279
SOYSAL, İSMAİL: Osmanlı Devleti’nin Çağdaş Diplomasiyi Benimsemesi Süreci  313
MOLNÂR, MONIKA: Osmanlı İmparatorluğu’nun Avrupa’daki Sınırlarının Tespiti (1699-1701)  321
ERÜNSAL, İSMAİL E.: Seyfullah Ağa’nın Viyana Elçiliği ve Sefaretnamesi   331
ALİYARLI, SÜLEYMAN: Rusya’nın Boğazlar Politikasında Petrol Faktörü Üzerine  345
KÖSE, OSMAN: XVIII. Yüzyılda Osmanlı-Rus Mübadelesi  349
ODAKA, HIROKI: Küçük-Kaynarca Muahedesi Hakkında Bir Araştırma  361
BOZKURT, GÜLNİHAL: 1899 Lahey Barış Konferansı ve Osmanlı Devleti   369
AHMADIAN, BAHRAM AMİR: Ottoman State and the Caucasus  395
MUSA, İSMAYIL: XX. Yüzyılın Başında Osmanlı Devleti’nin Kafkasya Politikasında Azerbaycan Faktörü  405
ÇAĞLAYAN, K. TUNCER: İngiliz Belgelerine Göre Transkafkasya’da Osmanlı-Alman Rekabeti  411
HAKOV, CENGİZ: 1913 Yılında İstanbul’da İmzalanan Bulgar-Türk Antlaşması ve Bulgaristan Türk-Müslüman Nüfusun Hakları    419
SONYEL, SALÂHİ R.: İngiliz Kaynaklarına Göre, Ermeni Militanlarca Sahtelenen ve Osmanlı Arşivlerinden Aşırılan Gizli Belgeler    425
OKYAR, OSMAN: İstiklal Harbinde Mustafa Kemal’in Dış Politikası  431
KÜÇÜKDAG, YUSUF: Osmanlı Devleti’nin, Şah İsmail’in Şiî Propagandacılarına Halvetiyye İle Karşı Koyma Politikası  435
ŞEKER, MEHMET: 1826 Yılında Bektaşî Zaviyelerinin Denetim Altına Alınması İle İlgili Uygulamaya Abdal Musa Zaviyesi (Elmalı) Örneği   445
ENGİN, İSMAİL: Tahtacı Tarihine Dair  457
LEE, HEE-SOO: Historical Survey on Ottoman-east Asian Relations in the Late 19th and early 20th Centuries  463
İPEK, NEDİM: Rum İsyanı ve Sonrasında Türk-Yunan Nüfusu Meselesi  471
SHIDARA, KONIHIRO: Jön Türklerin Memleket Dışındaki Faaliyeti  487
SARISAMAN, SADIK: Trabzon Mıntıkası Teşkilât-ı Mahsusa Heyet-i İdaresinin Faaliyetleri ve Gürcü Lejyonu  495
KASIMOV, MUSA: Ermenilerin Osmanlı İmparatorluğu Aleyhine Teröristliğe Tahrik Edilmesinde Rus Devleü’nin Rolü (Ocak 1914-Mart 1915)  535
TAŞKIRAN, CEMALETTİN: I. Dünya Savaşı’nda Thatmiyo (Birmanya) Türk Esir Kampı 541