XIV. Türk Tarih Kongresi, 09-13 Eylül 2002, Ankara (II. Cilt-I. Kısım)

İÇİNDEKİLER
SEKSİYON IV*
OSMANLI TARİHİ A
KAYAPINAR, LEVENT: Mora’da Tourkokratia’nın Kurulması (1387-1461)   3
MEHMET, MUSTAFA: Kanunî Sultan Süleyman Zamanında Romen Ulusunun Birleştirilmesi Ve Tarihi Sonuçları    23
ORESHKOVA, SVETLANA: Rus Arşivlerinin Belgelerine Göre 1702-1703 Yıllarında Osmanlı İmparatorluğu’nda Yer Alan Olaylar   31
BERCIU-DRAGHICESCU, ADINA : The Ottoman Mentality and the Reforms Imposed by the Tazminat Mirroed in the Romanian Papers and Documents of the XIXh Century 35
ARIKAN, ZEKİ : XVI. Yüzyılda Osmanlı-Fransız İlişkileri    43
BİLİCİ, FARUK : XVII. Yüzyılda “Doğu Sorunu”: XIV. Louis’nin İstanbul’u Fetih Projesi   59
TURAN, SİBEL : Bulgaristan’ın Osmanlı İmparatorluğu’ndan Ayrılış Süreci ve Stambulov’un Rolü   71
SARISAMAN, SADIK : Birinci Dünya Savaşı ‘nda Osmanlı-İran Siyasi İlişkileri  103
BAKARDJIEVA, THEODORA : The Role of the Osmanlı Danubian Fleet in the Military operations in XV-XVII. C. Organization and Fighting Potentialities  151
İPEK, NEDİM: II. Abdülhamid Döneminde Ordunun ve Donanmanın Modernizasyonu  159
ACAROĞLU, TÜRKER M.: Askerlik Tarihimiz Üzerine Başlıca Bulgar Yayınlarının Açıklamalı Kaynakçası (1897-1978)  183
TÜRKMEN, ZEKERİYA: XX. Yüzyıl Başlarında Batı Anadolu’da Eşkıya İle Mücadelede Osmanlı Kolluk Kuvvetlerinin Faaliyetleri: Çakırcalı Eşkıyasını Takip Harekâtı  199
ZEINAR, HUBERT : The Austrian Military Border  223
ARSLAN, ALİ : Rusya ve Doğu Avrupa’dan Yahudi Göçü Karşısında Osmanlı Yönetiminin Tavrı  235
KOLOĞLU, ORHAN: Beyrut’un Fransızca Gazetesinde Arap Ayrılıkçı Kampanyası  247
DEMİREL, MUAMMER: 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı’nda Doğu Anadolu’dan Rusya’ya Göçürülen Ermenilerin Geri Dönüşü    263
TOKSOY, NURCAN : Erzincan Mütarekesi ve Türk-Ermeni İlişkileri   279
ERLER, MEHMET YAVUZ : Osmanlı İdari Yapısında “Bulgar Vatandaşlarının Göçü ” ile ilgili Bazı Düzenlemeler   315
İLHAN, M. MEHDİ: Çankırı Tahrir Defterlerinden Bazı Önemli Notlar  361
İNAN, KENAN : Kadı Sicillerine Göre Trabzon’da Beşlü Taifesi (1648-1658)    397
BOSTAN, M. HANEFİ : XVII. Yüzyıl Avârız ve Cizye Defterlerine Göre Of Kazasının Nüfusu ve Etnik Yapısı  413
ÇINAR, HÜSEYİN : 18. Yüzyılda Aymtab’da Bir Yerel Gücün Yükselişi ve Düşüşü : Battalzâdeler (Battaloğulları)  431
ÖZBAY, RAHMİ DENİZ : Tanzimat Sonrasında Akdağ Kazası Civarına Afşar Türkmenlerinin İskânı (1256/1840)  453
TIZLAK, FAHRETTİN : Teke Sancağı Türkmenlerine Osmanlıların Bakış Açısı  481
KÜTÜKOĞLU, MÜBAHAT: Sultan II. Mahmud Devri Menteşe Sancağı Nüfusu  501
ŞEKER, MEHMET : Mühtedîlere Yapılan Yardımlar ve Verilen Elbiselerle İlgili Deyimler  507
GÖKÇE, TURAN : Filibe Şehri Nüfusunun Dînî ve Meslekî Özellikleri (1485-1610)  523
ADIYEKE, A. NÜKHET : XVII. Yüzyıl Girit (Resmo) Şeriye Sicillerine Göre İhtida Harekeden ve Girit’te Etnik Dönüşüm  557
GEDİKLİ, FETHİ : Yeni Bulunmuş Bir Bosna Mahkeme Defteri: Hicri 1203-1288 (1788-1871) Tarihleri Arasında Bosna ‘da Toplumsal Hayat  569
ALEKSİEVSKA, JASMINA HADZIEVA: Feudal Tenant Farmer’s Village and Avzi Pasha’s Residential Palace in Bardovci Near Skopje (Makedonia) The XIX-Century Agricultural Reformsand the NewRural Planning   601
ANOVSKA, KLEANTI: Turkish and Vlach Cultural-Historical Relaüons Motif “The Prophecy”  613
MARUFOĞLU, SİNAN : Osmanlı Döneminde Güney Irak’ta Devlet-Aşiret İlişkileri, 1831-1914  621
DOĞAN, İSMAİL : Türk Ailesinin Tarih ve Gelenek Etkisinde Belirlenen Sosyolojik Yapısı  639
YILMAZÇELIK, İBRAHİM : XVIII. ve XIX. Yüzyılda Osmanlı Devletinde (Anadolu’da) Meydana Gelen Tabiî Afetler   665
KURAN, ERCÜMENT: Gazeteci Fazlı Necib’in 1903 Yılında Avrupa’ya Yaptığı Seyahat  695

OSMANLI TARİHİ B
KILIÇ, ORHAN: Klasik Dönem Osmanlı İdarî Sisteminde Hükümet Sancaklar: Hakkâri Hükümeti Örneği     703
FOTIC, ALEKSANDAR: Concealed Donation Or A Sale: The Acquisition of Christian Monastic Property in Ottoman Empire (XV – XVII  C.)    721
BİLGİLİ, ALİ SİNAN : Osmanlı Erdebil’i    729
GÜNEŞ, İHSAN: Heyet-i Vükelâ’nın Görev ve Sorumlulukları ve Siyasî Kültürümüze Katkıları  749
KILIÇ, SELDA: Nusret Paşa’nın Irak’ta Islahat Önerileri    761
YAMAN, AHMET : Osmanlı Positif Hukukunun Şer’îliği Üzerine    777
ÇELİK, GÜLFETTİN : İstanbul Kaynak Suları (Teşkilatı ve İşleyişi İle)    791
AKYILMAZ, GÜL: Kanun Önünde Eşitlik İlkesi Açısından Osmanlı Hukukunda Kadının Statüsü  827
KOTZAGEORGIS, PHOKION: Christian (Eccesiastical) and Müslim (Ottoman) Juridical Procedure for settlement of Litigations According to Athonite Documents (15th C.-Ca.1820)   849
Bu ciltte yer almayan bildiriler Kurum’a teslim edilmemiştir.