XIV. Türk Tarih Kongresi, 09-13 Eylül 2002, Ankara (II. Cilt-II. Kısım)

İÇİNDEKİLER
SEKSİYON IV*
OSMANLI TARİHİ C
ÖZTÜRK, MUSTAFA: Ana Hatlarıyla Yakınçağ Osmanlı Para Tarihi   857
BÜLBÜL, YAŞAR: Osmanlı Muhasebe Sisteminin Temel İlke ve Uygulamaları    881
KURT, YILMAZ: Kars-ı Maraş (Kadirli) Sancağında Ekonomi   901
ÜNAL, MEHMET ALİ : XVI. – XVIII. Yüzyıllarda Sinop Tersanesi   911
ARMAĞAN, A. LATİF : XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Batı Anadolu’da Zeytincilik ve Bu Faaliyetin İstanbul’un İaşesindeki Yeri   959
ÖZKAYA, YÜCEL : XIX. Yüzyılda Bolu ve Karadeniz Bölgesi’nde Ticaret   983
PITTIONI, MANFRED : The Geneose Foreign Trade with the Ottoman Empire in the 16th Century     993
PEDANI, MARIA PIA : Facilities for Ottoman Merchants in the Rialto Market (1534-1621)    1003
ES-SEYYİD, MUHAMMED SEYYİD : XVIII. Asırda Mısır Eyâletinde Sikke Meselesi   1015
AKSIN, AHMET : Osmanlı-Rusya Ticari Münasebetleri (1787-1830)   1027
SHASHIKADZE, ZAZA : Acara Tahrir Defterine Göre Acara’da Alman Osmanlı Vergileri   1043
MAXIM, MIHAI: Yeni Osmanlı Belgelerine Göre XVII. Yüzyılda Temeşvar Eyâle tin den Mekke ve Medin e ‘ye Gön derilen Surre Altını  1049
MUÇO, ENTELA : Osmanlı Kaynaklarına Göre Yatıya Vilayeti Dahilinde Bulunan Avlonya Sancağının Mali Yönetimi Üzerine Bakışlar   1055
ÇELİK, BİRTEN : Osmanlı İşçi Tarihi ve Türkiye: Genel Bir Değerlendirme   1059
SAKAL, FAHRİ : Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Yabancı Sermayeli Şirketlerde Dil Kavgası  1081
OSMANLI TARİHİ D
ERDEMİR, AYŞEGÜL DEMİRHAN: Osmanlı Arşiv Belgelerine ve Bazı Türkçe Tıp Yazmalarına Göre Hayvansal İlaçların (Balmumu, Misk, Balık Nefsi vb.leri) Türk Tıp Tarihindeki Yeri ve Bazı Sonuçları   1093
KÂHYA, ESİN : Osmanlılarda Hayvanlarla İlgili Çalışmalardan Bazı Örnekler    1099
AYDIN, HÜSEYİN : Al-Ebherî As-Semerkandî ve Osmanlı Düşüncesinin Alt Yapısı   1115
BACQUE-GRAMMONT, JEAN-LOUIS : Osmanlıların Dünyayı İnkişaf Yolları Üzerine Düşünceler   1131
ÇEVİKEL, NURİ : Kıbrıs Fetihnâmeleri ve Zîrek’in “Tarih-i Kıbrıs”ı   1137
ÖKTEM, ÜLKER : Osmanlı Medreselerinde Hilâfıyyât   1153
SABEV, ORLİN : Some Ottoman Medreses at İstanbul in 1826 and their Students   1171
TVIRKUN, VIKTOR : Dimitri Kantemir ve XVIII. Yüzyılda Avrupa Historiografısinde Osmanlı İmparatorluğu Tarihi Öğrenimi   1199
TOPDEMİR, HÜSEYİN GAZİ : Mirîm Çelebi’nin Gökkuşağı ve Halenin Oluşumu Adlı Optik Kitabının Türk Bilim Tarihi Açısından Değerlendirilmesi    1203
ERÜNSAL, İSMAİL E. : II. Bâyezid Dönemi Vüzerâsından Cezerî Kasım Paşa ve Yeni Bulunan Divânı    1211
KIRZIOĞLU, FAHRETTİN : Kars’ın Çarlık-Rusyası Esareti (1878-1917) Yıllarındaki Durumunu Anlatan, Karslı İmam-Şâir Hafız Kurban (Yurtseven) Efendi’nin El Yazması Hâtıraları    1217
BAŞTAV, ŞERİF : Çelebi Mehmed’in Gençliğine Dair Efsaneler    1223
PİLİÇKOVA, SEVİM : Halk Hikâyelerinin Mahalli, Bölgesel, Milli ve Milletlerarası Özelliklerinin Araştırılması   1227
ÖZKARCI, MEHMET : Niğde-Fertek’te Osmanlı Dönemi Mimarî Eserleri ve Türk Mimarisindeki Yeri     1233
BARIŞTA, H. ÖRCÜN : Osmanlı İmparatorluğu Döneminden Kalan İstanbul Askeri Müze ve Deniz Müzesindeki Deri Üzerine Yapılmış 19-20. Yüzyıl İşlemelerinden Örnekler   1249
ATILGAN, İNANÇ : Avusturya Askeri Tarih Müzesi’nde Teşhir Edilen Bir Türk Aleminin Tarihlendirilmesi Meselesi    1257
GRCHEV, KOKAN : Historical Context of the Ottoman Civil Architecture in Macedonia at the Beginning of the 20th century: The Palace of Ahmed Nijazi Beğ in Resen – Republic of Macedonia  1269
OSMANLI TARİHİ E
ALGÜL, HÜSEYİN : 15. Yüzyılda Bir Tekke Şenliği Erguvan Faslı    1333
KANLIDERE, AHMET : Dinî Ceditçilikten Seküler Reformculuğa: Islahçı ve Ceditçilerin Zihnî Serüvenleri  1339
YAKUT, ESRA : II. Meşrutiyet Dönemi’nde Din-Devlet, Din-Siyaset İlişkilerinin Yeniden Düzenlenmesi Çabaları   1345
GÜNAY, BEKİR : II. Abdülhamid’in Pan-İslam Politikası Çerçevesinde Muhammed Alexander Russell Webb’in A.B.D.deki Faaliyetleri    1365
LAIOU, SOPHIA : Alliances and Disputes in the Ottoman Periphery: The Monastery of Leimon (Mytilene) and its Social Environment in the 17* Century    1389
ACUN, FATMA: Osmanlı İmparatorluğumda Gayrimüslim Din Adamlarına Verilen İmtiyazlar: 16. Yüzyılda Tur-ı Sina Manastırı     1403
ATALAY, BÜLENT : Rum Ortodoks (Fener) Patrikhanesi’ne Verildiği Varsayılan İmtiyazlar ve Bugünkü Statüsü    1413
YORULMAZ, ŞERİFE : 19. Yüzyılda Osmanlı Eğitim Sistemi İçinde Ermenilerin Durumu, Misyoner Faaliyetlerinin Etkileri ve Ruhsatsız Açılan Ermeni Okulları   1441
TURAN, ÖMER : Amerikan Misyonerlerinden E. Smith ve H.G.O. Dwigh’e Göre 1830-1831 Yıllarında Ermeniler   1459
BUZPINAR, Ş. TUFAN : Osmanlı Son Döneminde Suriye ve Filistin’de İngiliz Misyoner Faaliyetleri   1485
ÖZBAYOĞLU, ERENDİZ : Noter Belgelerinde 1462 Öncesi Midilli    1495
SHENGELIA, NODAR : 1574 Tarihli “Defter- Mufassal-ı Vilayet-i Gürcistan”   1499
SAKEL, DEAN : A Turkısh Translation of a Byzantine Chronicle   1507