XVI. Türk Tarih Kongresi, 20-24 Eylül 2010, Ankara (III. Cilt)

İÇİNDEKİLER
SEKSİYON III
SELÇUKLU DEVLETİ VE BEYLİKLER DÖNEMİ TARİHİ
ALTAN ÇETİN : İbn Battuta’ya Göre XIV. Asır Türk ve İslâm Dünyasında Yemek Kültürü   1
AYŞE D. KUŞÇU : Eyyubîler’de Para Politikası ve Serbest Darp Üzerine Bir Analiz   27
CİHAN PİYADEOĞLU : Gazneliler ve Büyük Selçuklular’da Bayramlar ve Bayram Kutlamaları   43
CÜNEYT KANAT : Memlûk Devleti İçin Bir Sürgün Yeri Olarak İstanbul    51
EMİNE UYUMAZ : Türkiye Selçuklu Devleti’nde Kumaşın Farklı Kullanımına Dair    59
ERDOĞAN MERÇİL : Selçuklular’da Defter-i Arz    67
ESİN KÂHYA : Artuklular Zamanında Yaşamış Bir Bilim Adamı Cevberi    75
FATİH BAYRAM : Şikârî Tarihi’nde Menkıbevî Unsurlar ve Tarihî Vak´alar: Mevlânâ Türbesi ve Timur İstilâsına Farklı Bir Bakış    83
HASAN YÜKSEL : Anadolu’da Mağribiler ve Vakıfları   91
İSMAİL AKA : Timurlular Devrinin Bilinen, Fakat Kullanılmayan Bir Kaynağı: Tarih-i Kebîr   111
KENAN ZİYA TAŞ : Kudüs’te Bir Osmanlı Okulu: Salahaddin Eyyubi Külliye-i İslâmiyesi   117
MEHMET ERSAN : Anadolu’da Eşkıyalık Hareketlerine Bir Bakış (XI-XIII. Yüzyıl)    133
MERYEM GÜRBÜZ : Büyük Selçuklular Devrine Ait Münşeât Mecmûalarında Yer Alan Bir Belge Türü: “İhvâniyat”    145
MURAT KEÇİŞ : Türkiye Selçuklularının 1223 Yılında Trabzon Üzerine Düzenledikleri Sefer Hakkında Yeni Bir Kaynak ve Bazı Yeni Bilgiler   155
MÜBAHAT TÜRKER KÜYEL : Fârâbî’nin “Madîna (t)” “Fâzıla(t)’’sına En Yakın Duranı, Yoksa, Acaba, Onun “Madîna (t)” “Zarûrîyya(t)” si midir?   167
SEADET ŞIHIYEVA : Hurufi Ayaklanmaları   177
TUNCER BAYKARA : Esedüddin Ayaz Beğ ve Germiyanlıların İlk Zamanları    235
VEHBİ GÜNAY : Karasioğulları’nın Günümüze Ulaşan İzleri   245