XVI. Türk Tarih Kongresi, 20-24 Eylül 2010, Ankara (IV. Cilt-I. Kısım)

İÇİNDEKİLER
SEKSİYON – IV
OSMANLI TARİHİ
ABDÜLMECİT MUTAF : Osmanlı Devleti’nde Yabancı Maden Şirketlerinin Sosyal Yardım Faaliyetleri : 19-20.yy Balıkesir Örneği   1
AHMET AKSIN – SUHA OĞUZ BAYTİMUR : Osmanlı Devleti’nde Hapis Cezaları ve Uygulamaları (1791-1808)   11
AHMET HALAÇOĞLU : Balkan Savaşları Öncesinde Büyük Devletlerin Osmanlı Siyasetleri    27
AHMET KÖÇ : Osmanlı Klasik Dönem Ankara’sında Kurulan Ümerâ Vakıflarının Ekonomik Potansiyeli: Mahmud Paşa Vakıfları Örneği   43
AHMET YAMAN : Yahudilerin Osmanlı Millet Sistemi İçindeki Yeri ve Hukukî Konumları (Aile Hukuku Özelinde Bir Değerlendirme)   67
ALİ AÇIKEL : Osmanlı Maliyesinde Bazı Avârız Vergilerinin Tahsilinde Maktu Yöntemin Kullanılması (1711/1712 Yılı Avârız ve Bedel-i Nüzül Maktu’ ât Defterine Göre)    85
ALI AKBAR KAJBAF : Investigation of Effect of Relationship Between Ottoman and Uzbek on Safavi Government during Shah Tahmasb Dominion   103
AŞKIN KOYUNCU : Sofya’da Osmanlı Mimari Mirasının Tasfiyesi (1878-1908)   113
AYTEN ALTINTAŞ : Osmanlı Devleti Ziraat Nezareti’nin Gülyağı İmali İçin “Gülistanlar Tesisi” Çalışmaları (1880-1910)    145
BESTAMİ S. BİLGİÇ : Pontus Meselesi’nin “Mavi Kitabı”: George W. Rendel’in “Pontus Katliamı” Raporu   163
AZİZE AKTAŞ YASA – TURGAY YAZAR – BİLGE KAYA YİĞİT : Bolu’daki Osmanlı Dönemi Mezarlıkları ve Mezar Taşları   173
CİHAT YILDIRIM : Abdullah Kemal’in Hatıratında I. Dünya Savaşı ve Hicaz Cephesi   195
EMEL KOÇ : Ahmet Rıza Bey’in Batı’nın Doğu Politikasına Yönelik Eleştirisi   215
EMİNE DİNGEÇ : Osmanlı Padişahlarının Yazlık Saray Kültürü: ‘Göç-i Hümayun’ (18. Yüzyıl)   229
EMİNE ERDOĞAN ÖZÜNLÜ : Timar Sisteminin Mekânsal Örgütlenişi Üzerine Mukayeseli Bir Araştırma: XVI. Yüzyıl Ayntâb Sancağı Örneği   253
ERDOĞAN KELEŞ : Kırım Savaşı’nda (1853-1856) Müttefik Orduların Barınma ve İaşe Sorunları   261
ERTAN GÖKMEN : Osmanlı Maden Nizamnameleri    287
ESRA YAKUT : XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde Türkmen Aşireti Mensuplarına Uygulanan Tazir Cezaları    327
FARUK BİLİCİ : XVIII. Yüzyılın İlk Yarısında Türk-Fransız İlişkileri    337
FATİH YEŞİL : Kıyafet ve Devlet: XVII. Yüzyıl Osmanlı İmparatorluğunda Kıyafet Uygulamalarına Karşılaştırmalı Bir Bakış   347
FETHİ GEDİKLİ : 1910 Tarihli Keskin Rum Cemiyeti ve Cinsiyet ve Kavmiyet Esas ve Unvanlarıyla Dernek Kurma Yasağı   357
GÜLNİHAL BOZKURT :1858 Ceza Kanunnamesi’nin Uygulanışına Dair Bir Örnek Olay: “Cariye Dilfarah’ın Mahkeme Dosyası”    377
GÜRAY KIRPIK : Osmanlı Devleti’nin Haçlı Seferlerine Bakışı Üzerine Belgeler ve Örnekler    407
GÜVEN DİNÇ : Kıbrıs Saray Tercümanlığı Kurumu (1779-1816)   423
H. VELİ AYDIN : 18. Yüzyılda Selanik Kazasında Tefecilerle Köylüler Arasındaki Borç İlişkileri   439
HALİDE ASLAN : Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Mühtediye Verilen Kisve-Bahâ    457
HALİL ÇETİN : Eston Yazar Jaan Lintrop’un Türkiye Seyahati ve Gezi Notları   477
HAMİYET SEZER FEYZİOĞLU : Rum İsyanı Sırasında Edirne’de Öldürülen Eski Patrik’in Terekesine Dair Bilgiler   485
HARİD FEDAİ : Kıbrıs’ın İngiliz Döneminde Yazılan Türkçe Tarih Kitapları   497
HİROYUKİ OGASAWARA : Osmanlı Hanedanı’nın Atası Olarak Kayı Han’ın Seçilmesi: Veraset Usulü Açısından Bir Bakış    525
HÜLYA TAŞ : Osmanlı Şehrinde “Mahalleli”nin Ortak Sorumluluğu Nasıl Değerlendirilebilir?   535
HÜLYA TEZCAN : Saray Kıyafetlerinin Hazırlanma Süreci ve Halk Giyiminde Sarayın Rolü    545