VI. Türk Tarih Kongresi, 20-26 Ekim 1961, Ankara

İÇİNDEKİLER
I.SEKSİYON
Eski Anadolu ve Önasya
ŞEVKET AZİZ KANSU (Ankara) : İstanbul ve Türkiye Trakyası’nın tarihöncesi iskanına ait yeni araştırma ve buluşlar (özet)  13
HAMİT KOŞAY (Ankara) : Pulur kazısı (özet)  14
JAMES MELLART (Ankara) : The Neolithic Cultures of Southern Anatolia  15
TAHSİN ÖZGÜÇ (Ankara) : Kültepe – Kaniş kazıları (özet)  22
NİMET ÖZGÜÇ (Ankara) : Kültepe mühürlerinde yerli tanrılar (özet)  23
KUTLU EMRE (Ankara) : Kültepe – Kaniş Ib ve II. kat keramiği arasındaki farklar (özet)  4
FÜRUZAN KINAL (Ankara): Hitit metinlerinde geçen taş evler hakkında  25
EKREM AKURGAL (Ankara) : Ergili kazıları (özet)  32
CEVDET BAYBURTLUOĞLU (Ankara) : Foça, Ergili ve Çandarlı’da meydana çıkan VII. ve VI. asır keramik eserleri (özet)  33
ÜMİT SERDAROĞLU (Ankara): Foça kazılarında bulunan arkaik devir mimarlık eserleri 35
HAKKI GÜLTEKİN (İzmir) : Bornova Höyüğü (özet) 40
EKREM AKURGAL (Ankara) : Çandarlı kazıları (özet)  41
HANS G. GÜTERBOCK (Chicago) : Old Hittite Writing (özet) 42
SEDAT ALP (Ankara): Konya-Karahöyük hafriyatının neticeleri (özel) 43
U. BAHADIR ALKIM (İstanbul) : İslahiye Bölgesi araştırmaları (1955-1960)  44
NEZİH FIRATLI (İstanbul) : Ergili ve Çandarlı kazıları plastik eserleri (özet)  47
CEVRİYE ARTUK (İstanbul): Sikkelerine göre Nikaia (İznik) mabetleri  48
AFİF ERZEN (İstanbul) : 1959-1961 yılları arasında Toprakkale araştırmaları  53
BAKİ ÖĞÜN (Ankara) : Urartu araştırmalarının Anadolu, Yunanistan ve Etrüsk tarihi ve arkeolojisi bakımından önemi  65
YUSUF BOYSAL (Ankara) : Toprakkale’de yeni yapılan kazılarda ele geçen bir Urartu kalkanı  71
EKREM AKURGAL (Ankara) : Foça kazıları (özet) 76
NEZAHAT BAYDUR (İstanbul) : Kadirli’de bir Erken Hristiyanlık kilisesi (özet)   77
MAHMUT AKOK (Ankara) : Kültepe kazılarının Orta Anadolu Hitit Çağı mimarisine kazandırdığı özellikler  77
II. SEKSİYON
Orta – Asya ve Orta – Çağ Türk ve Türkiye Tarihi
AHMET CAFEROĞLU (İstanbul) : Çin kaynaklarının Saç ören Türkleri  89
AYDIN SAYILI (Ankara) : Abdülhamid bin Vasi ibn Türk’ün cebir konusundaki bir yazısı 95
EMEL ESİN : Türk sanat  tarihinde Karahanlı devrinin mevkii  100
SÜHEYL ÜNVER (İstanbul) : Anadolu Selçuk ve Beğlikleri Kur’anı Kerim hattatları ve tezyinatı üzerine  130
M. ZEKİ ORAL (Ankara): Harput Ulu cami duvarındaki vergi kitabesi  140
MEHMET ÖNDER (Konya) : Konya kal’ası ve figürlü eserleri  145
ALİ SAİM ÜLGEN (Ankara) : Selçuk eserlerinin bilinmiyen bazı özelliklerinden örnekler (özet)  169
Z. M. BUNYATOV (Bakü) : VII-VIII. yüzyıllarda Hazer Türklerinin Azerbaycan’da (Arran’da) kaldıkları müddet hakkında (özet)   170
FARUK SÜMER (Ankara) : Ağaçeriler (Özet)  171
FELİX TAUER (Prag) : Das geographische Werk Hafiz-i Abrü’s (özet)  171
ALİ SEVİM (Ankara) : Tarihü Meyyafarikin ve Amid’in Mervanlılar bölümünün yayını  Münasebetiyle  172
M. MES’UD KOMAN (İstanbul) : Anadolu Selçuklu Devleti büyüklerine ait bazı spor aletleri   196
SEMAVİ EYİCE (İstanbul) : 1961 yazında Doğu-Trakya’da yapılan bir tetkik gezisinde notlar (özet)   206
MARİO GRİGNASCHİ (Roma) : Les Guerricrs Domcstiques  dans’la Feodalite Turque 206
FRANZ TAESCHNER (Münster) : Das anatolische Achitum des 13./14.Jahrhunderts und seine Bezichung zu Mevlana Celaleddin Rumi   230
WODZIMIER ZAJAGZKOWSKI (Krakov) : Polonya ile Türkiye arasındaki kültür münasebetleri   235
İBRAHİM ARTUK : Orta ve Yeni çağa ait sikke ve nişanlar   237
A. A. ALİ-ZADE (Azerbaycan) : Muhammed ibn Hinduşah Nahçivani- nin “Düstur ül-katip fi tayin el-Meratip” eseri Yakın ve Orta doğu memleketlerin sosyal ve ekonomik tarihinin bir kaynağı gibi.   253
III.SEKSİYON
Osmanlı Tarihi
FAİK REŞİT UNAT (Ankara): Anonim bir Tevarih-i Al-i Osman nüshası hakkında   271
L. FEKETE (Budapeşte) : Türk devrinde Budin’de Latin’ler   274
MİTHAT SERTOĞLU (İstanbul) : Osmanlı İmparatorluğu devrinde toprak dirliklerinin çeşitli Şekilleri   281
JOZEF BLASKOVİCS (Prag) : XVII. asırda beylerbeyi hassaları ve tebaanın hayatı  294
URIEL HEYD (Kudüs) : Osmanlı tarihi için İbranice kaynaklar  293
ŞEHABEDDİN TEKİNDAĞ (İstanbul) : Ayasofya tahrir defterine göre İstanbul  304
ABDÜLKADİR KARAHAN (İstanbul) : IV. Murad devri Bağdad seferleri hakkında bir fetihname    ve Genç Osman’ın tarihi şahsiyeti   312
FAHRETTİN KIRZIOĞLU  (Ankara) : 1461 “Turabuzon” Fethi sırasında Fatih Sultan Mehmed’in yaya aştığı “Bulgar-Dağı” neresidir    322
HÜSEYIN DAĞTEKİN (Ankara) : Rumeli Hisarı Hisar Beççesin’de yaptığım kazı 329
ŞİNASİ ALTUNDAĞ  (Ankara) : Osmanlılarda kadıların salahiyet ve vazifeleri hakkında 342
GEORGES HAZAİ (Budapeşte) : Tarih-i Ungurus (Macar Bilimler Akademisi Doğu Kütüphanesinde bulunan Tercüman Mahmud’un eseri üzerine notlar)   355
TAYYİP GÖKBİLGİN (İstanbul) : XV. – XVI. yüzyıllarda Eyalet-i Rum   358
İ. HAKKI UZUNÇARŞILI (İstanbul) : Arnavutluk Prensi meşhur İskender Bey’e ait orijinal bir vesika  359
FAHRETTİN KIRZIOĞLU (Ankara) : Aran (Gence-Karabağ)’da “Yiğir- midörtlü” ile “Otuzikilü” adlı “Ulus” ların oymakları ve Kür Aras Kürtleri’nin menşei   363
CENGİZ ORHONLU  (İstanbul) :    Osmanlıların Habeşistan siyaseti (1540-1560)   413
BEDİ N. ŞEHSUVAROĞLU (İstanbul) : Osmanlı Padişahları ve Bahnameler   423
F ŞABANOV (Bakü) : Osmanlı İmparatorluğunda hükümdarlığın hukuki esasları (Birinci Meşrutiyete kadar)   428
CHARLES d’ESZLARY : L’emigration Hongroise de Louis Kossuth en Turque entre 1849-1850     430
YULUĞ KURAT (Ankara) : Osmanlı İmparatorluğu ve 1849 Macar mültecileri mes’elesi 451
İSMAİL KAYNAK (Ankara) : Bistra A. Tsvetkova’ya göre Türkler devrinde Bulgaristan’daki vergiler ve devlet mükellefiyetleri    459
GEZA FEHER (Budapeşte) : Macaristan’ın Türk hâkimiyeti devrinden kalma mimari ve sanat eserleri   472
MUSTAFA CEZAR (İstanbul) : Kara Levendleri    474
ABDÜLKADİR KARAHAN (İstanbul) : British Museum’da tetkik edilmemiş bazı diplomatik dokümanlara dair   485
MUİN MEMDUH TAYANÇ (İstanbul) : Osmanlı Türklerinde taş rozas ve rozetler   487
ERCÜMEND KURAN (Ankara) : Türkiye nin batılılaşmasında Osmanlı daimi elçiliklerinin rolü   489
ABDURRAHMAN ÇAYCI (Erzurum) : İtalya’nın Tunus’ta üstünlük teşebbüsü; Cedeyda meselesi, bu meseleye Osmanlı Devleti’nin müdahale ve hakemliği    497
DANYAL BEDİZ (Ankara) : Osmanlı donanma ve ticaret filolarının inkişafında jeopolitik ve ekonomik faktörler   519
HÜSEYİN KOCABAŞ (İstanbul) : Orhan ve Alaüddin Beylere ait müşterek basılmış sikkeler   523
A. HALİM (Pakistan) : Russo-Turkish War of 1876 – 77 and the Muslims of Bengal   526
SH ABDUR RASHİD (Lahore) : Ottoman-Mughul relations during  the seventeenth century  533
MÜNEVVER HAN (Pakistan) : Eastern Question and Turkey  545
IV.SEKSİYON
Türkiye Cumhuriyeti ve İnkılap Tarihi
(Genel tarih meseleleri ile birlikte)
GOTTHARD JAESCHKE (Münster) : Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Atatürk  555
FAİK REŞİT UNAT (Ankara) : Selanik’teki Atatürk evinin tarihçesi hakkında araştırmalar  561
SUAT SİNANOĞLU (Ankara) : Atatürk’ün Nutku’nun tarih eseri olarak değerlendirilmesi 567
TEVFİK BIYIKLIOĞLU (Ankara) : Mondros mütareke anlaşması   572
NUSRET HIZIR (Ankara) : Sembolik mantık ve tarih   582
SEMAVİ EYİCE (İstanbul) : Tarihi vesika olarak eski resim, gravür ve fotoğraflar (özet) 585
ÇAĞATAY ULUÇAY (İstanbul) : 27 Mayıs Olayı 586
ORHAN ACIPAYAMLI (Ankara) : Türkiye etnolojisinin meseleleri (özet)    593
A. M. ŞAMSUTDİNOV (Moskova) : Türkiye’de milli mücadele Sovyetler Birliğinde öğreniliyor   594
A. MILLER (Moskova) : Interpretation de l’Histoire de la Turquie  dans “l’Hstoire Üniverselle” Sovietique   599
V.SEKSİYON
Tarih öğretimi
BEDİ N. ŞEHSUVAROĞLU (İstanbul) : İlk ve Orta öğretim Tarih programları hakkında  611