VII. Türk Tarih Kongresi, 25-29 Eylül 1970, Ankara (II. Cilt)

İÇİNDEKİLER (VII/II. Cilt)

III. SEKSİYON
Osmanlı Tarihi
Veselâ, Zdenka (Praha): Les Lettres des Sultans Ottomans gardees dans les archives du monastere de Ste Catherine de Sinaî   451
Zeine, Zeine N. (Beirut): The Ottoman Empire in the Archives of tbe Great Powers in tbe 19th Century  460
Gökbilgîn, Tayyib (İstanbul): Venedik Doju ve Leh kralına verilen bir kısım ahitnamelerin şekil ve muhteva bakımından taşıdıkları önem ve tarihî gerçekler     473
Cvetkova, Bistra (Sofia): Le role du Capital commercial-usuraire dans les terres Balkaniques â l’epoque ottomane aux XVI-XVIII s        483
Guboğlu, Mihail (Romanya): Romanya tarihine ait Türk kaynakları  (Bunların önemi ve yayınlama meselesi)     493
Işıközlü, Fazıl (Ankara): Başbakanlık arşivinde yeni bulunmuş olan ve Sadreddin Zâdc telhisi Mustafa Efendi tarafından tutulduğu anlaşılan II. 1123 (1711)- 1184 (1735) yıllanua ait bir ceride (jurnal) ve eklentisi        508
Tekindağ, M. C. Şehabettin (İstanbul): Mısır, Suriye ve Hicaz’da yazılmış arabça eserlerin Osmanlı tarihi bakımından önemi     534
Aktepe, Münir (İstanbul): Hassa silâhşorlarından Kemânî Mustafa Ağa’nın Revân Fetihnamesi     542
Sayılı, Aydın (Ankara): Bir ilim adamımızın adı üzerine     547
Maxim, Mihai (Romanya): XVI. asrın ikinci yansında Eflâk-Buğdan’ın Osmanlı Imparatorluğu’na karşı İktisadî ve malî mükellefiyetleri hakkında bazı düşünceler     553
Ziroyeviç, Olga (Yugoslavya): Der Sandschakbey vonMederevo Ali-Bey Mihaloğlu  567
Dirimtekin, Feridun (İstanbul): Muasır Bizans kaynaklarına göre Osmanlıların Rumeliye geçiş ve yerleşişleri   577
Davison, Roderic H. (Amerika): Ottoman diplomacy at the Congress of Paris (1856) and the Question of Reforms  580
Karahan, Abdülkadir (İstanbul): Bilinmeyen bir mektubuna göre Ali Suavi’nin kişiliği ve Mısır yönetiminde bir Afrika devleti kurma hayali  586
Giurescu, C. C. (Roumanie): Sur les Relations entre le Peuple Roumain et L’empire Ottoman â travers les siecles     590
Hazai, Georges (Macaristan): XV. yüzyıl sonlarında Macar-Türk diplomatik ilişkileri üzerine     596
Sertoğlu, Mithat (İstanbul): 1878 Osmanlı-İngiliz antlaşmasına dair bazı yeni belgeler (24 fotokopi ile birlikte)     601
Reychman, Jan (Varşova): XIX. yüzyılın altnış senelerinde, Batı Avrupa’da Türk ve Leh göçleri arasındaki işbirliği    616
Kopçan, Vojtech (Bratislava): XVI-XVII. asırlarda Kuzey Macaristan hudut boylarında Osmanlı hâkimiyetinin karakteri     618
Zimova, Nada (Prague): Les relations entre les Turcs ottomans et l’Afrique Noire     625
Hegyi, Klâra (Hongire): La juridiction autonome des villes hongroises sous la domination ottomane     629
Tveritinova, A. S. (SSCB): Sovyetler Birliği’nde bulunan Türkçe yazmalar arasındaki Sultan I. Selim’in kanunnamesinin iki nüshası    636
Kaynak, İsmail (Ankara): A. S. Puşkin’in Türk tarihi ile ilgili bir çevirisi     642
Kaleşi, Hasan (Yugoslavya): Şemsettin Sami Fraşeri’nin siyasî görüşleri     644
Göyünç, Nejat (İstanbul): Kanûnî Devrinde Malatya şehri     654
Papouli A. A. (Yunanistan): Die soziale Mobilitât im Osmanischen Reich   659
İskender, Rizay (Skender Rizaj) (Yugoslavya): Kosova vilâyeti teşkilâtı    665
Kuran, Ercümend (Ankara): Müsbet bilimlerin Türkiye’ye girişi (1797-1839)     671
Cunbur, Müjgân (Ankara): Osmanlı Çağı Türk Vakıf Kütüphanelerinde personel düzenini geliştirme çabaları     675
Eren, İsmail (İstanbul): Cemiyet-i Ilmiye-i Osmaniye’nin faaliyet ve tesirleri     689
Çift, Kemal (İstanbul): 1960-1969 seneleri arasında Topkapı Sarayı’nda yapılan restorasyonlar esnasındaki buluntular     693
Molnar, J. (Macaristan): La Protection et Restauration des Monuments turcs on Hongire   698
Orhonlu, Cengiz (İstanbul): Köprücülük   701
Feher, Geza (Budapeşte): Macar tarihine ait XVI. yüzyıl Türk minyatürleri (3 resim ile birlikte)     708
Kuran, Aptullah (Ankara): Mimar Sinan yapısı Karapınar II. Selim Camiinin proporsiyon sistemi üzerinde bir deneme (12 şekil ile birlikte)     711
Derman, M. Uğur (İstanbul): Türk yazı san’âtında icazetnameler ve taklid yazılar (24 resim ile birlikte)     716
Derman, M. Uğur (İstanbul): Yazı tarihimizde hattat imza ve şecereleri (14 resim ile birlikte)     728
Cezar, Mustafa (İstanbul): Mimarlık ve resim öğretimine gidiş     733
İzzet, Hakkı (İstanbul): Osmanlı kap-kacak seramiği ve teknik özellikleri (14 resim ile birlikte)     760
And, Metin (Ankara): Türk tiyatrosunda tarihî oyunlar ve bunların yazılış gerekçeleri  768
Tankut, Gönül (Ankara): Osmanlı şehrinde ticarî fonksiyonların mekânsal dağılımı   773
Çetinyalçın, İsmet (İstanbul): 1328 tarihinde ihdas olunan hilâl-i ahmer madalyası (4 vesika, 2 resim ile bilikte)  780
Artuk, Cevriye (İstanbul): Hicaz demiryolları madalyaları (3 resim, 5 vesika, 1 harita ile birlikte)   785
Artuk, Cevriye (İstanbul): İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü İslâmî sikkeler bölümü çalışmaları   791
Artuk, İbrahim (İstanbul): Bazı önemli sikkeler (5 resim ile birlikte)   795
Baykal, Bekir Sıtkı (T.T.K. Üyesi ve Seksiyon Yöneticisi): VII. Türk Tarih Kongresi’nde Osmanlı tarihi seksiyonunun kapanış konuşması (29. 9. 1970, saat 13)       807

IV. ve V. SEKSİYON
Türkiye Cumhuriyeti ve Devrim Tarihi
Tarih öğretimi Seksiyonları
İnan, Afet (Ankara): M. Kemal Atatürk’ün son devir Osmanlı ordusu ve savaşları hakkında yazıları (Temmuz 1918)        809
Jâschke, Gotthard (Münster): Atatürk ve Trakya’da Türk sınırı     813
Gökbilgin, Tayyîb (İstanbul): 1919’da Anadolu’da yabancı işgal ve tahriklerinin doğurduğu problemler     836
Kurat, Yuluğ Tekin (Ankara): Batılı kaynakların ışığı altında İzmir’in işgali sorunu (15 Mayıs 1919)        842
Eroğlu, Hamza (Ankara): Amasya tamimi’nin hukukî ve siyasî önemi    853
İnan, Afet (Ankara): M. Kemal Atatürk’ün Türkiye tarihinin incelenmesi için düşünceleri  865
İnan, M. Rauf (Ankara): Atatürk’ün eğitimci kişiliği ve amaçları (Sağaltıma Eğitimci Atatürk)     868
Sinanoğlu, Suat (Ankara): Atatürk    öğretisi     881
Dâver, Bülent (Ankara): Türkiye Cumhuriyetinde layiklik     888
Armaoğlu, Fahir H. (Ankara): 1920 yılında Millî Mücadele ve Sovyet Rusya   893
Miller, A. F. (SSCB): Atatürk’ün Eserleri Sovyetler Birliğinde     900
Hasanova, Esmeralda (SSCB): Kemalizm üzerine Sovyet araştırmaları     904
Özoran, Beria Remzi (Ankara): Anadolu Kurtuluş Savaşı yıllarında Kıbrıs’ta Türk basını   910
Öz, Tahsin (İstanbul): Yurdumuzda müzeler nasıl kuruldu? Neler yapıldı? Neler yapılması gerekli?     951
Şehsuvaroğlu, Bedi N. (İstanbul): İlk ve orta öğretim tarih programları hakkında     961
İnan, M. Rauf (Ankara): Eğitim ve kültür tarihimizden üç anıt yaşıyan dillerde eğitim üzerine yazılmış ilk iki yapıt — (1 resim ile birlikte)     968
Ersoy, Osman (Ankara): Filigranların tarih araştırmalarındaki rolü     987
Akkaya, Ziya (Ankara): Türk inkılâbının eğitimi     993
Uçankuş Hasan T. (Afyon): Türkiye’de bölge müzelerinin kuruluşu üstüne bir deneme 997
Büyüktuğrul, Afif (İstanbul): Okul kitaplarına eklenmesi gerekli bilgiler    1020
Pinson, Mark (USA): Ottoman Colonization of the Crimean Tatars in Bulgaria, 1854-1862     1040
Todorov, N. (Bulgaristan): Tuna Vilâyeti: Villes et population     1059