X. Türk Tarih Kongresi, 22-26 Eylül 1986, Ankara (III. Cilt)

İÇİNDEKİLER
II. SEKSİYON
Orta-Asya Türk Tarihi
YANG, GAO: The Origin of the Turks and the Turkish Khanate 727
TÜRKER-KÜYEL, MÜBAHAT: Türklerde Adalet Kavramının Ontolojik Bir Temeli Var mıdır? 735
GÜNGÖR, HARUN: Gagauzlarda Kurban Kültü 743
NECATİ, ABLAY MEMET: Moğolların Gizli Tarihi 749
POUJOL, CATHERINE: 1700-1840 Yılları Arasında Orta Asya’daki Rus Gezginleri Sömürge Öncesi Bilginin Niteliği ve İşlevi 757
İZGİ, ÖZKAN: Turfan Uygurlarında Kiralama Vesikaları 767
KOÇAR, ÇAGATAY: Türkistan’daki 1916. Yıl Milli Ayaklanmasının 70. Yıldönümü  773
HAYİT, BAYMİRZA: 20. Yüzyılda Türkistan’ın Milli ve Sovyet Devletlerinin Karakterleri  787
FOURNIAU, VINCENT: Özbek Fethi: Orta Asya’da Toplulukların ve Siyasal İktidarların Teması   803
DEVLET, NADİR: Rus ve Sovyet Silahlı Kuvvetlerindeki Türklerin Rolü 811
KONUKÇU, ENVER: Hindistan’da Kalaç-Moğol Mücadelesi (1290-1320) 831
STEWART, ETHEL G.: Turkish Origins of the Dene and the Na-Dene “Indians” of North America 839
KİTAPÇI, ZEKERİYA: Halife El-Mamun’un Hilafet Ordusunun Türkleştirilmesi Yolundaki Teşebbüsleri ve Bunun Tarihi Dayanakları (813-832)  855
ERDEM, SARGON: M.Ö. II. Binyıla Ait Çivi yazılı Belgelerin Işığında Gutium/Ye’cuc-Me’cuc/Moğollar Turukkum/Türkler 885
USMANOV, M.A.: XIV.-XVI. Yüzyıllarda Çoçı Ulusunun Osmanlı Devleti’yle Kançılarya İşlerindeki Temaslarının İncelenmesi Üzerine  903
KOMATSU, HİSAO: Andican Ayaklanması ve İşan  911

III. SEKSİYON
Ortaçağ Türk ve Türkiye Tarihi
BAYRAM, SADİ: Mukaddes Kitaplara Göre Hz. Nuh’un Gemisi, Güney-Doğu Anadolu’da Proto-Türk İzleri Üzerine Bir Deneme 919
___ : Where Was the first Homeland of Turks (Trace of Noah’s Ark On the South-East Anatolia Proto-Turks’s)  939
SAATÇİ, TAHSİN: Samsat’ta Türk İslam Sikkeleri 941
KLEISS, WOLFRAM: Anatolische und Iranische Karavanserails in Seldschukischer Zeit  945
BAYAT, ALİ HAYDAR: Anadolu Beylikleri Döneminin En Önemli Eserlerinden Aydınoğlu İsa Bey Camii Kitâbeleri  951
OCAK, AHMET YAŞAR: Anadolu’da XIII-XV. Yüzyılda Müslim-Gayri Müslim Dini Etkileşimler ve Saint Georges (Aya Yorgi-Hagios Georgios) Kültü  961
BAYRAM, MİKAİL: Bacıyân-ı Rum (Anadolu Bacıları) Hakkında Bazı Yeni Kaynaklar 967
MIRJAFARI, HOSSEIN: The South West Afsharsof Iran: A Brief Research Report 975
SPINEI, VICTOR: The Turkish Nomadic Populations in the Romanian Countries in the 10th-14th Centuries 981
YOUSSEF, JOSEPH NESSIM: The Battle of Nicaea Between the Seldjuk Turks And Peter the Hermit, August 1096 A.D. (in the Light of Contemporary Latin And Byzantine Sources) 991
BUNİYATOV, ZİYA M.: 12.-13. Yüzyıllarda Azerbaycan’la Küçük Asya Arasında Karşılıklı İlişkilerin Öğrenilmesinde Kafkasya’da Bulunan Anadolu Selçukluları Sikkelerinin Bir Kaynak olarak Önemi  1001
KURT, YILMAZ: Ramazanoğulları’nın Vakıfları 1013
GÖDE, KEMAL: Eratnalılar Devri (1327-1381) Zaviye Vakfiyeleri  1035
KAYAOGLU, İSMET: Candaroğlu İsmail Bey Vakfiyesi 1041
HROCHOVA, V.: L’activite Miniere a l’epoque Tardive Byzantine et a l’epoque Ottomane  1049
KÖYMEN, M. ALTAY: Selçuklu Ordusu  1059
MERÇİL, ERDOGAN: Karategin Ailesi   1069
TUNCER, ORHAN CEZMİ: Anadolu Selçuklu Kümbetlerinin Gelişimi ve Özellikleri 1075
AKA, İSMAİL: Şahruh’un Azerbaycan ve Doğu Anadolu Üzerine Seferleri 1081
KAŞGARLI, MEHLİKA AKTOK: Anadolu ‘da Ermenilerin Yerleşim Noktaları Büyük Ermenistan- Bizans’ın Ermenilere Verdiği Unvan ve Payeler, Küropolates, Konsül, Prokonsül, Patris, Kont Gibi Titrler-Armeno-Grek Bazileiler 1087
SEVİM, ALİ: Azimi ve Eseri Hakkında 1097
KOÇAK, İNCİ: Arap Kaynaklarında Türk Memluk Sultan Baybars  1101
TURFAN, KEMAL: Myriokephalon Savaşı’nın Yeri Üzerinde Yeni Araştırmalar 1117