X. Türk Tarih Kongresi, 22-26 Eylül 1986, Ankara (V. Cilt)

İÇİNDEKİLER
SEKSİYON IV C
Osmanlı Tarihi
BACQUE-GRAMMONT, JEAN-LOUIS: Osmanlı Döneminde Mermer Kullanımı Hakkında Bazı Düşünceler  1927
HAZAİ, GYÖRGY: Macar Tarihiyle İlgili Osmanlı Kaynaklarına Ait Çalışmalar ve Yayın Projeleri   1931
ŞENGELİA, NODAR: Bulgaristan Arşivi’nde Kafkasya Hakkındaki Osmanlı Belgeleri (16-19. Yüzyıllar)  1937
FEHMİ, CİHANGİR: Macaristan’daki Osmanlı Arşivi’nin Macar Bilimsel Araştırmalarında Kaynak Olarak Taşıdığı Değer   1943
CERABREGU, MUHAREM: Old Maps as a Source for Historical Geography of Ottoman Empire   1951
LANDAU, JACOB M.: 18. Yüzyılda Mısır’la İlgili İki Portekiz Kroniği Üstüne Bazı Görüşler   1961
MENGİ, MİNE: Gerileme Devrini Belgeleyen Bir Edebi Eser: Nabi’nin Hayriyye’si 1967
TANSEL, FEVZİYE ABDULLAH: 1853-1856 Kırım Harbi’yle İlgili Destanlar 1977
SAKAOGLU, SAİM: Manzum Tarihi Destanlarda Anlatılan Hadiselerde Gerçek Payı 2011
KARAHAN, ABDÜLKADİR: Bir Tarih Belgesi Olarak “Divanlar”dan Yararlanma   2027
STATHIS, PINELOPI: Dictionnaires Et Grammaires Dans La Bibliographie En Karamanlı   2055
AKŞİN, SİNA: Osmanlı Sarayının Yapısı ve İşlevleri   2065
YAVUZ, HULÜSİ: Sadrıâzam Lütfi Paşa ve Osmanlı Hılâfeti    2083
FARUKİ, SÜREYYA: Onaltıncı ve Onyedinci Yüzyıllarda Osmanlı Devlet Anlayışı ve  Hac Olgusu   2109
AKGÜN, SEÇİL: Kendi Kaynaklarından Amerikalı Misyonerlerin Türk Sosyal Yaşamına Etkisi (1820-1914)  2121
ÜÇEL-AYBET, GÜLGÜN: 16. ve 17. Yüzyıllarda Osmanlı İmparatorluğu’nda Hukuk Müessesesinin Önemi   2147
VASIC, MILAN: Der Islamisierungsprozess Auf Der Balkanhalbinsel  2155
İHSANOGLU, EKMELEDDİN: Cemiyet-i İlmiye-i Osmaniye’nin Kuruluş ve Faaliyetleri 2167
BİLGE, NALAN: Spor Tekkeleri  2191
SOYSAL, ÖZER: XIX. Yüzyıl Sonlarında Türk Ulusal Kütüphanesi’ni Kurma Girişimi   2201
ÜNAL, MEHMET ALİ: XVI. ve XVII. Yüzyıllarda Diyarbekir Eyaletine Tâbi Sancakların İdari Statüleri   2211
AÇIKSES, ERDAL: Salnamelere Göre Ma’muratü’ l-Aziz (Harput) Vilayetinde Eğitim ve Ögretim   2221
UCUR, AHMET: Bazı Tarihi Metinlerimizde Geçen Belde ve Şehirler  2233
AKTAR, YÜCEL: İkinci Meşrutiyet Dönemi Öğrenci Olayları (1908-1918)   2241
KAHYA, ESİN: Onbeşinci Yüzyılda Yaşamış Bir Bilim Adamımız : Mümin B. Mukbil 2253
KÖHBACH, MARKUS: İbrahim Naimeddin Efendi Aus Temesvltr-Ein Wenig Bekannter Osmanischer Historiker Des 18. Jahrhunderts   2261
MOACANIN, NENAD: The Autobiography of Bartol Kaiiic (Bartholomaeus Cassius) as an Early 17t Century Travel Report on the Ottoman Middle Danube Region
SAVIC , MOMCILO: Une Consequence lmperissable de la Domination Ottomane Dans Les Balkans   2275
CHMIELOWSKA, DANUTA: Les Tatares en Pologne-Trait Historique   2281
VESELA, ZDENKA: Sur les Origines Sociales de la Bourgeoisie en Empire Ottoman 2289
İNAL, TUĞRUL: Gerard de Nerval’ın İstanbul Seyahati   2301
CANPOLAT, YILDIZ: Theophile Gautier ve İstanbul   2309
SZYLIOWICZ, IRENE: Pierre Loti’s Perception of the 19th Century Turkish Woman 2315
SEKSİYON IV D
Osmanlı Tarihi
AREL, AYDA: Osmanlı Mimarisi’nde İkamet Kuleleri   2323
BİLİCİ, Z. KENAN: Karaman’da İbrahim Bey İmareti’ne Bitişik Türbe ve Tarihlendirilmesi Problemi  2337
UYSAL, A. OSMAN: Erken Osmanlı Döneminde Sırlı Tuğlalı Minareler 2349
ACUN, HAKKI: Sivas-Kangal Alacahan Menzilhanı   2369
BAYRAM, SADİ: III. Selim’in Vakfiyelerindeki Tezyinat ve Türk Süsleme Sanatına Batı Sanatının Tesirleri   2391
ARIKAN, ZEKİ: XVI. Yüzyılda Divriği  2399
ULUÇAM, ABDÜSSELAM: Arapgir’deki Osmanlı Dönemi Yapıları  2425
ÜLKER, NECMİ: İzmir Sarıkışlasının Yapım Çalışmaları     2439
BOZER, RÜSTEM: Kula’nın Emre Köyü’ndeki Türk Eserleri   2447
MADRAN, EMRE: Ondokuzuncu Yüzyıl Sonunda Osmanlı İmparatorluğu ‘oda Yapı Alanında Çalışanlar  2461
ŞEKER, MEHMET: Tunus’ta Bulunan Kışla ve Burçlardaki Yayınlanmamış Türkçe Kitâbeler ve Levhalar   2471
OBERLING, PIERRE: Aviation in the Ottoman Empire: lts Place in the History of Ottoman Technology   2481
ZILFI, MADELINE C.: Vaizan and Ulema in the Kadızadeli Era   2493
ÖNALP, ERTUGRUL: İspanyol Gezgini Pero Tafur’a Göre XV. Yüzyılın İlk Yarısında Türkler   2501
ŞİŞMAN, ADNAN: Tanzimat Döneminde Fransa’ya Gönderilen Gayr-i Müslim Osmanlı Öğrencileri   2515
SERBAN, CONSTANTIN: L’Idee Paix Reflettee Dans Les “Traites” Conclus Entre L’Empire Ottoman et la Valachie et la Moldavie aux XIV-XVII Siecles  2535
APOSTOLOV, ALEKSANDAR: Aholissement des Residus du Regime Feodal dans les Rapports Agraires de la Macedoine de Vardar  2543
PULAHA, SELAMİ: 16. Yüzyılda Dirlik Sahihlerinin Çiftliklerinin Kurulmasıyla İlgili Arnavut Örneği    2549
ÇOLAKU, ŞABAN: 19. Yüzyılın İkinci Yarısında ve 20. Yüzyılın Başında İlerici Türk Hareketi ve Arnavutlar  2559
KIEL, MACHIEL: Tatar Pazarcık, a’Turkish Town in the Heart of Bulgaria, Some Brief Remarks on its Demographic Development 1485-1874   2567
SIRMA, İHSAN SÜREYYA: Osmanlı Devleti’ne Karşı Yapılan İsyanlarda İngiliz-Fransız Silah Kaçakçılığı  2583