XI. Türk Tarih Kongresi, 05-09 Eylül 1990, Ankara (II. Cilt)

İÇİNDEKİLER
SEKSİYON II
ORTA-ASYA TÜRK TARİHİ
TÜRKER-KÜYEL, MÜBAHAT: Bilge Kağan bir “Filozof-Arhont” mudur?  455
ALIYARLI, SÜLEYMAN: Kıtab-i Dedem Korkut Kitap Olmuş mu?  465
AYDIN, MEHMET: Şamanizmin Eski Türk Dinî Hayatı ile İlişkisi  487
STEWART, ETHEL G.: Funeral Procession Around the Tents (Festival of the Vemal Equinox)   501
GÜNGÖR, HARUN: Uygur Kağan Unvanlarında Kün ve Ay Tenri Kavramlarının Kullanışı  511
YILDIRIM, DURSUN: Köktürklerde Kağanlık Süreci: Kaldırma, Kötürme ve Oturma 519
SARAY, MEHMET: Azerbaycan ve Türkistan Tarihini Araştırmada Türkçe Kaynakların Önemi  531
ABLAY, MEHMET NECATİ: Eski Moğolların Anonim “Gizli Tarih”inde Bulunan Türk Adları ve Bunların Tarihi Önemleri  535
AŞURBEYLİ, S. B.: Azerbaycan’da Eski Türk Aşiretleri  539
HÜSEYNOV, RAUF A.: Azerbaycan’daki Etnik Süreçlerin Tarihi Yönleri   553
COLLİNS, LESLIE: The Great Horde (Altın Ordu) in 1502   563
YUVALI, ABDULKADİR: İlhanlıların Anadolu Politikası ve Doğu Anadolu Şehirlerinin Vergi Potansiyeli   581
USMANOV, MİRKASIM A.: XV.-XVI1I. Yüzyıllarda Rus Hükümdarları ile Doğu Ülkeleri Arasındaki Mektuplaşmada Türk Dilleri   601
CHOI, HAN-WOO: İlk Kore Devletlerinin Kurucuları Türkler mi?   609
SEKSİYON III
ORTAÇAĞ TÜRK VE TÜRKİYE TARİHİ
AĞIRAKÇA, AHMET: Abbâsi Devri Türk Kumandanlarından Emiru’l-Umerâ Tüzün 619
KlRZIOĞLU, M. FAHRETTİN: Gence-Karabağ/Aran ve Şirvan’dan Oluşan Kuzey-Azerbaycan’da İslam Fethi Öncesi Türklüğü Tanıtan, “Albanlar Tarihi”   625
MOHAMMAD, AL SHEİKH AL-AMIN: The role of Seljuks on the Abbasid’s Caliphate 685
SEVİM, ALİ: Bugyetü’t-Taleb’in Selçuklular Tarihi Bakımından Değeri 695
MERÇİL, ERDOĞAN: Bizans’ta Selçuklu Hanedan Mensupları 709
ATAOĞLU, REMZİ: Kaynaklara Göre Artuklu Devlet Teşkilatı  723
KAYAOĞLU, İSMET: El-Herevi’ye Göre XII. Yüzyılda Anadolu’da Ziyaret Yerleri  733
DEMİRKENT, IŞIN: Haçlı Seferleri Dönemi Kalelerinden Râvendûn  741
ULUÇAM, ABDÜSSELÂM: Erzurum’daki Çifte Minareli Medrese Üzerine Yeni Bir Yorum      749
AŞAN, MUHAMMET BEŞİR: Yukarı Fırat Havzasında Ortaçağ Yüzey Araştırması 759
BAYAT, ALİ HAYDAR: Birgi Ulu Cami Minberi (712/1322)  785
KONUKÇU, ENVER: Clavijo’nun Doğu Anadolu (Erzincan-Doğu Bayezid) Yolculuğu (1404-1405)   795
AKA, İSMAİL: XV. Yüzyılın İlk Yarısında  Herat-Kahire Münasebetleri  805
EFENDİZADE, OKTAY: Safevi Devleti’nin Kuruluşunda Azerî Türklerinin Rolüne Dair   813
SAVVIDES, ALEXIS G.C.: Taticius  the Turcople  821