XI. Türk Tarih Kongresi, 05-09 Eylül 1990, Ankara (VI. Cilt)

İÇİNDEKİLER
SEKSİYON V
TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ
KAYNAR, REŞAT: Batı Laikliği Nedir, Atatürk Laikliği “Atatürkçü Laiklik” Nedir?  2143
İNAN, M. RAUF: Eğitim Açısından Devrim, Devrim ve Eğitim, Türkiye’de Uyanış Çağı   2151
FAUQ, HANIF: Some Resemblances in the Emergence of Modern Turkey and Pakistan  2169
HASANOVA, ESMERALDA YUSUF KIZI: Sovyet Azerbaycanı M.K. Atatürk’ün Söylev ve Demeçlerinde (20 y.y. başlangıcında)  2183
YAVUZ, UNSAL: Fransız Resmi Belgelerinde Mustafa Kemal ve Ulusal Bağımsızlık Savaşımız (1919-1922)  2197
ASLANOV, SERVER P: Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti’nin Ekonomik Tedbirleri  2209
NASİBZADE, NASİB: 1918-1920 Yıllarında Azerbaycan ve Türkiye Arasında Siyasi İlişkiler Üzerine  2217
MENEMENCİOĞLU, NERMİN: Congress of the Peoples of the East, Bakû, September 1920   2223
ALİOĞLU, HAMİT: Azerbaycan’da Türkoloji’nin Dünü ve Bugünü  2235
SEYİTZADE, DİLARE BAĞIRKIZI: Azerbaycan Burjuvazisi ve İdeoloji Savunucuları XIX, ve XX, Yüzyılların Eşiğinde  2241
DEVLET, NÂDİR: İdil-Ural’da Bağımsızlık Hareketi-Millet Meclisi (1917-1918)   2249
AKYÜZ, YAHYA: Türk Eğitim Tarihinde Öğretimde Ezbercilik ve Kaynaklan  2257
KlREEV, NlKOLAY: Geleneksel Toplumdan Modern Türk Toplumuna Tarihsel Geçiş Sürecinde Devletin Rolü Sovyet Yazarlarının Görüşleri  2277
DADAŞOV, TEVFİKPAŞAOĞLU: Kemalist Reformlar Düzeninde Türk Müzik Sanatı 2283
AKGÜN, SEÇİL: Barış mı Savaş mı?   2291
DANILOV, VLADIMIR I.: Çok Partili Sisteme Geçiş Türk Demokrasisinin Gelişmesinin Önemli Bir Safhası  2311
SEDNEV, NİKOLAİ: Otuzlu Yıllarda Sovyet Bilim Literatüründe Türkiye Zirai Sorununun Araştırılması  2317
POTSKHVERIYA, BORIS: Türkiye Tarihi Uzmanı Olarak Anatoliy Miller  2325
HAKOV, CENGİZ: Türkiye’de 1980 Müdahalesinin Siyasal Önkoşulları  2329
ŞEN, FARUK: Cumhuriyet Tarihinde Avrupa Ülkelerine Göç ve Bu Göçün Türkiye’ye Ekonomik, Sosyal ve Politik Etkileri  2335
SERTER, VEHBİ ZEKİ: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin İlanı Nedenleri  2349
SONYEL, SALÂHİ R.: Kurtuluş Savaşı Günlerinde İngiliz İstihbarat Servisinin Türkiye’deki Eylemleri   2369
KOÇAR, ÇAĞATAY: Çukurova’nın Kurtuluşuna İştirak Eden Türkistanlılar  2377
KÖSTÜKLÜ, NURİ: Millî Mücadele’de Bir Millî Kuvvet: “Demiralay”  2389
AKÇAKAYALIOĞLU, CİHAT: Türklerde ve Türkiye’de Bazı Islahat ve İnkılap Hareketleri Sıralarındaki Devlet-Ordu İlişki ve Etkileşimlerine Genel Bir Bakış  2395
MERT, ÖZCAN: Atatürk’ün İlk Öğretmeni Şemsi Efendi (1852-1917)  2413
GÜNEŞ, İHSAN: 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Denetim    2431
ÖNDER, MEHMET: Millî Mücadele’nin Gazetesi Hakimiyel-i Milliye Nasıl Çıkarıldı?  2443
FEHMİ, CİHANGİR: Atatürk Devrimlerinin Uluslararası Etkisi  2463
SHPUZA, GAZMEND: La revolution nationale Turque et les reformes Kemalistes Leur echo en Albanie   2469
SHPUZA, GAZMEND: Türk Milli İhtilalinin  ve Kemalist Reformların Arnavutluk’taki Yankıları 2492
CHMİELOVSKA, DANUTA: Polonya’da Atatürk İmajı  2497
ClACHIR, NlCOLAE: Contributions a l’histoire des relations Roumano-Turques (1923-1938)   2503
EKREM, MEHMET ALİ: Hamdullah Suphi Tanrıöver’in İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Bükreş’teki Diplomatik Faaliyeti  2515
lORDAN, CONSTANTIN: La Roumanie, la Turquie Kemaliste et les Balkans (1921-1925): Inteıferences politiques et diplomatiques  2523
KARAHASAN, MUSTAFA KEMAL: Mustafa Kemal Atatürk’ün Barış Felsefesinin Işığı Altında Türkiye-Yugoslavya Dostluk ilişkileri  2535
EFENDİYEVA, NİLÜFER: 20’li Yılların Başlarında Sovyet-Türkiye Dostluk ilişkileri 2571
VELIKOV, STEFAN – VASILEVA, D ARINA: Bulgar Diplomatların Raporlarında Mustafa Kemal Atatürk ve Kültür Devrimleri   2581
GRIGOROVA, Z.: Bulgarian-Turkish Relations. September 1944-1946    2591
TATARLI, İBRAHİM: Savaş Sonrası Döneminde Atatürk ve Reformlarının Bulgaristan’da Değerlendirilmesi  2603
VANKU, MİLAN: Contribution de la Republique Turque a la formation de l’Entente Balkanique   2615
URIARTE, CARMEN: İspanyol İç Savaşının (1936-1939) Türk Basınına Yansıması 2629
ŞABANOV, F.Ş – DADAŞOV, TEVFİK PAŞAOĞLU: Azerbaycan Türkoloji Uzmanlarının Basında Yayınlanan Eserleri Üzerine (1960-1983)  2639
FANTETTİ, MARİA ANTONIA Di CASOLA: La contribution de l’Italie pour l’admissi-on de la Turçuie a l’OTAN    2643
TRINCHESE, STEFANO: Subjects on Vatican Delegation in Turkey During the Second  World War. About F. von Papen Ambassador of III. Reich in Turkey  2653
KASYMAR, ANVAR: On the History of Soviet-Turkish Relations  2657
BEŞİROVA, B.İ: Asri Türkiye’de Şehirleşme ve Onun Kendine Has Özellikleri  2661
SEKSİYON VI
DÜNYA BAŞKENTİ İSTANBUL
CEZAR, MUSTAFA: Ondokuzuncu Yüzyılda Beyoğlu Neden ve Nasıl Gelişti   2673
SERBAN, CONSTANTIN: L’image d’lstanbul dans la conscience Roumaine a l’epoque de Tanzimat-Khaine  2691
KARAGÖZ, ŞEHRAZAT: İstanbul’un Hellenistik ve Roma Devirlerine ait Mezar Stellerine ilişkin Yeni Buluntular. Antik Byzantion Nekropol Buluntularında Yeni Belgeler 2699
ÖNALP, ERTUĞRUL: XX Yüzyıl Başlarında İstanbul’da Bir İspanyol Gezgini: Vincente Blasco Ibanez   2707
CANPOLAT, YILDIZ ERSOY: XX. Yüzyıl Başlarında Üç Batılı Gezginin Gözüyle İstanbul    2723
ARIKAN, ZEKİ: XVII. Yüzyılda Fransa’da Türk Görüntüsü: Racine ve Bajazet 2735
PASİNLİ, ALPAY: İstanbul Arkeoloji Müzelerindeki Yeni Düzenlemeler ve Müze Ek Binası Teşhiri   2751
ÖZBAYOĞLU, ERENDİZ: Theodosius Üniversitesi  2767
SAKAOĞLU, SAİM: İmparatorluk Dönemi Saz Şairlerinin İstanbul’a Bakışları  2785
PARLATIR, İSMAİL: Bir Devri Lanetiyle Boğan Şairin “Sis”i  2805
BALTACI, CAHİD: İstanbul Medreseleri Hakkında Notlar     2815
KAZICI, ZİYA: 1093 (1682) Yılında İstanbul’daki Dükkânlar ve Ekonomik Hayat 2819
SAKAMOTO, TSUTOMU: Irani an Residents at İstanbul in the 19th Century  2831
SAVIC, MlRJANA: La presse et l’historiographie Jougoslaves sur les monuments culturels d’lstanbul  2837