XII. Türk Tarih Kongresi, 12-16 Eylül 1994, Ankara (III. Cilt)

İÇİNDEKİLER
SEKSİYON VA
OSMANLI TARİHİ
ÇAĞATAY, NEŞET : Osmanlılarda Şer’î-Örfî Hukuki Kavramı ve Uygulanışı   657
BAYKARA, TUNCER : Anadolu’nun İlk Türk İskânında Kaleler   663
UNAN, FAHRİ : Osmanlı Medreselerinde Ulemanın Sosyal Tabanı ve Bunun İlmî Performans Üzerindeki Etkisi   669
GRIGNASCHI, MARIO : Mufassal Kadastrolar İçin İl Yazıcıların “Defâtir-i İdadiye” leri   677
MEHMEDOV (KARAMANLI), HÜSAMETTİN : Osmanlı Dönemi Revan Eyaleti Tapu-Tahrir Defterleri   683
NAGATA, YUZO-NAGATA, MAÇİKO : Saraybosna Şeriyye Sicilleri Üzerinde Bir inceleme  691
YAZICI, NESİMİ: Türk Basın Tarihinde Varaka-i Mahsusalar  725
ÖZEL, OKTAY : 17. Yüzyıl Osmanlı Demografı ve İskan Tarihi İçin Önemli Bir Kaynak: ‘Mufassal’ Avarız Defterleri  735
EKREM, MEHMET ALİ : Osmanlı Devleti’nin 19. Yüzyılın İkinci Yarısında Takip Ettiği Denge Politikasına Dair Şimdiye Kadar Bilinmeyen Belgeler  745
ŞEKER, MEHMET : Osmanlı Tarihi Hakkında Bilinmeyen Bir Eser: İzmir’li Hasan Edib Efendi’nin “Ziyâü’d-Dehr (ve) Cilâu’l-‘Aşr’î  749
ÖZTÜRK, NECDET : Anonim Tevarih-i Âl-i Osman’ların Kaynak Değerleri Hakkında  755
ÖZKAYA, YÜCEL : XIX. Yüzyılda Mudurnu’nun Sosyal ve İktisadî Durumu   763
KARAGÖZ, MEHMET: XVIII. Asrın Başlarında Kayseri’nin Sosyal Durumu   773
ÖZ, MEHMET : Bozok Sancağı’nda İskân ve Nüfus (1539-1642)     787
ÜNAL, MEHMET ALİ: XV. ve XVI. Yüzyıllarda Sinop Kazası  795
ÖZDEMİR, RİFAT.: Osmanlı Döneminde Antakya Sancağı’nın İdarî Taksimatı (1700-1867)  807
ÖZTÜRK, MUSTAFA : 1548 Tarihli Mufassal Tahrir Defterine Göre Beyrut   849
SVANIDZE, M.H. : Ahısha (Çıldır) Eyaleti’nde “Defter-i Caba-i” (1694-1732) Verilerine Göre Timarların Yıllık Gelirleri  861
HALAÇOĞLU, AHMET : 1740-1741 Tarihli Yazma Esere Göre Rumeli Kazalarının Rütbeleri  869
LANDAU, JACOB M. : An Account of Travel and Residence in Anatolia, 1889-1891  899
EMECEN, FERİDUN M. : Osmanlılarda Mali Kontrol Müessesesi Olarak Başbâkikulluğu  903
FARZ ALI, ŞAHİN FAZIL : “Hunbaha” Vergisi ve Sultan Mehmet Fatih’in 1473 Tarihinde Akkoyunlu Sarayına Gönderdiği İki Mektup Hakkında  919
TIZLAK, FAHRETTİN : Ma’adin-i Hümayun Emanetinin Osmanlı İdarî Düzenindeki Yeri (1775-1867)    925
İLGÜREL, MÜCTEBA: Osmanlı Devleti’nde İstimalet Siyaseti  941
BIBINA, IORDANKA : Bulgar Tarihçi ve Araştırmacılarının Gözüyle Türk Kültürü  949
BAŞTAV, ŞERİF : Türk Kültür Tarihi Belgeleri Olarak 17. Yüzyılda Macaristan ‘da Bulunan Özel Mektuplar   955
ŞİŞMAN, ADNAN : XIX. Yüzyılda Avrupa’ya Gönderilen Osmanlı Öğrencileri    963
MAXIM, MIHAI: Braila’ya Ait Bilinen İlk Osmanlı Defteri (1587)    973
DRAGANOVA, SLAVKA: 1874 Yılı Dolaylarında Tuna Vilâyeti’nde Nüfus Hareketleri Üzerine  979
GÜZEL, ABDURRAHMAN : Avusturya’lı Türkolog Herbert W. Duda’nın Balkan Türklüğü Hakkındaki Araştırmaları Üzerine    983
BARIŞTA, H. ÖRCÜN : Konya İnce Minare Müzesi’ndeki 15-16. Yüzyıl Sembolik Lahitlerden Örnekler   1073
ATALAR, MÜNİR : Kutsal Emanetler   1079
TURAN, ÖMER : Amerikan Protestan Misyonerlerinin Bulgar Milliyetçiliğine Katkıları 1097
DERDİYOK, İ. ÇETİN : Mesihi’nin Münşe’âtı İçerisinde Yer Alan ve Yavuz Sultan Selim’in Kendi Ağzından Mısır Fethini Anlatan Bir Mektup  1111
SUZUKI, TADASHI : “Fransa Sefaretnamesi” Müellifi Yirmisekiz Çelebi Mehmed Efendi’nin Hayatına Ait Bazı Noktalar Üzerine  1121
KURAT, YULUĞ TEKİN : Osmanlı Devleti’ninBirinci Dünya Savaşı’ndan Çekilmesi İçin Yapılan Gizli Girişimler  1125
KÖSTÜKLÜ, NURİ : Balkan ve I. Dünya Harplerinde Mevlevîhâneler  1133
SONYEL, SALÂHİ R.: Türkiye’deki Süryaniler, I. Dünya Savaşı Günlerinde Güçlü Devletlerce Nasıl Aldatıldılar  1145
TEKELİ, İLHAN – İLKİN, SELİM : Osmanlı İmparatorluğu’nun I. Dünya Savaşı’ndaki Ekonomik Düzenlemeler İçinde iaşe Nezareti ve Kara Kemal Bey’in Yeri  1157
SHIDARA, KUNIHIRO : İttihad ve Terakki mi? Terakki ve İttihad mı?  1189
FINDLEY, CARTER VAUGHN : Osmanlı Siyasal Düşüncesinde Devlet ve Hukuk: İnsan Hakları mı, Hukuk Devleti mi?  1195
MOREAU, ODILE : Fransız Belgelerinin Işığında 1908Jön Türk Devrimi ve Askerî Reformları    1203
ÖZÇELİK, SELAHATTİN : Osmanlı Gözüyle Bolşevik Devrimi Hakkında Bir Rapor  1209
MATSUTANI, HIRONAO : Osmanlı Son Dönemlerinde Japon-Türk İlişkileri   1247
ÇİÇEK, KEMAL : Kıbrıs’ta Muhtarlık Teşkilatının Kuruluşu   1253