XIII. Türk Tarih Kongresi, 04-08 Ekim 1999, Ankara (III. Cilt-II. Kısım)

İÇİNDEKİLER
SEKSİYON III
MEDENİYET
(Bilim – Düşünce ve Eğitim)
KAHYA, ESİN: Osmanlılardaki Bilim Tarihi Yazarlarından Örneklerle Osmanlı Bilim Tarihçiliğine Bir Bakış  585
AĞAYEVA, R. ESMERALDA: El-Makrizi’nin “El-Hitat”Adlı Eserindeki Yedinci Fasıl ile ilgili Bazı Düşünceler  601
TOPDEMİR, HÜSEYİN GAZİ: Takîyüddin’in “Işığın Niteliği Ve Görme Kuramı” Adlı Optik Kitabı Üzerine Bir Değerlendirme  605
ERDEMİR, AYŞEGÜL DEMİRHAN: Nane İlacının Osmanlı Türk Tıbbındaki Yeri ve Bazı Orijinal Belgeler  625
UZEL, İLTER: Osmanlı-Türk Diş Hekimliği  653
DOĞAN, İSMAİL: Sosyolojik Düşüncenin Osmanlı’daki Kaynakları: “Ulûm-ı İktisâdiye ve İçtimâiye Mecmuası” Örneği  661
AYDIN, HÜSEYİN : Fatih Örneğinden Kalkarak Osmanlılarda Felsefî Düşünceye Bir Bakış    693
TÜRKER-KÜYEL, MÜBAHAT: Tefekkürât ile II. Mahmûd Tehâfüd ile II. Abdülhamid Arasındaki İlişki Osmanlı Devlet Anlayışında Bir Ağırlık Koyabilir mi İdi?  709
MUHAMMETDINOV, RAFAEL: İki Türkçülüğün Mücadelesi Üzerine  715
BOZTEMUR, RECEP : Osmanlı Devlet – Toplum İlişkileri Üzerine Kuramsal Yaklaşımların Eleştirisi  719
HASANOVA, ESMERALDA : Türkiye’de XX. yy. Başlarında İki İçtimaî-Siyasî Terakki Doktrini Üzerine   729
GÖKDOĞAN, MELEK DOSAY : Tüccarzâde İbrahim Hilmi ve Osmanlı’nın Uğradığı Felâkeûerin Sebeplerine İlişkin Görüşleri    739
* Bu ciltte yer almayan bildiriler Kurum’a teslim edilmemiştir.
YILMAZER, ZİYA: XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Bir Din Âliminin Problemlere Bakışı ve Çözümleri  745
OCAK, AHMET : Osmanlı Medreselerinde Eş’arî Geleneğinin Oluşmasında Selçuklu Medreselerinin Tesirleri    763
ULUÇAM, ABDÜSSELÂM : Van ve Çevresindeki Osmanlı Medreseleri İle Eğitim Öğretimdeki Yerleri  777
ÇETİN, ATİLLÂ : Bursa’da Bir Eğitim-Öğretim Kurumu: Bursa İdadisi (1883) ve Sosyo Kültürel Önemi  785
ARSLAN, AHMET TURAN: Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Kadar Arapça Öğretimi  801
PARLATIR, İSMAİL : XIX. Yüzyılda Yayımlanan Türkçe Sözlükler   815
SAFRAN, MUSTAFA: Osmanlı Tarihi Öğretimi ve Osmanlı İmajı    823
AKYÜZ, YAHYA: 17. Yüzyıldan Günümüze Türk Eğitiminde Başlıca Düzenleme ve Geliştirme Çabaları (Genel Özellikler ve Doğrultular)    855
AÇIKSES, ERDAL : Merzifon-Amerikan Misyonunun Kuruluş ve Faaliyetleri Hakkında Kısa Bir Değerlendirme  875
AKGÜN, SEÇİL KARAL: Osmanlı İmparatorluğu’nda Mormon Misyonerler    885
SARINAY, YUSUF : İmparatorluktan Milli Devlete Dönüşüm Sürecinde Türk Ocakları  893
HASANOVA, HOŞKADEM : Çarlık Rusyası İlmî Cemiyetleri ve Eğitim Kurumlarının Osmanlı Tarihi Araştırmaları  903
MEDENİYET
(Kültür ve Sanat)
ACAROĞLU, M. TÜRKER: Osmanlı-Türk Kültürünün Bulgaristan’daki İzleri ve Etkileri  907
ZEKİEV, MİRFATİH : İdil-Ural Türkilerinin Kültürel Gelişmesinde Osmanlıcanın Tesiri  933
GÖKÇEOĞLU, MUSTAFA : Osmanlı Egemenliğinin Kıbrıs Rum Diline Kazandırdığı Askersel, Sosyal ve Yönetsel Kavramlar  939
NERİMANOĞLU, KAMİL VELİ : Ali Bey Hüseyinzade ve Türk-Osmanlı Kültür Sistemi  951
PİLİÇKOVA, SEVİM : Makedonya Çağdaş Türk Folklorunda Türk Savaşları ve Türk Savaş Kahramanları  957
CAFER, VİLAYET : Osmanlı Savaşları ve Arap Şiiri  969
AKŞİN, SİNA : 1864 Matbuat Nizamnamesi Basın Özgürlüğünü Kısıtladı mı, Geliştirdi mi?  979
DUMAN, HALÛK HARUN: Yakınçağ Türk Tarihi Açısından Yerel Basının Önemi: Erzurum Basını Örneği  985
AYTAÇ, BEDRETTİN : 19. yy. İstanbul’unda Bir Arapça Gazete El-Cevâib   1013
ERHAN, ÇAĞRI: XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nin Yabancı Gazetecilere Nişan Verme ve Maaş Bağlama Politikası    1023
BIBINA, IORDANKA : XX. Yüzyılın Başında Bulgar Basınında Türkiye (1908-1912)  1035
ENGİNÜN, İNCİ : Tiyatro Eserlerinde Osmanlı Devleti  1043
KULİYEVA-KAVKAZLI, HALİDE : Osmanlı Devri Türk Folkloru ve Rus Araştırmacıları  1051
YAZICI, NESİMİ: Osmanlı Sosyal Hayatından Bir Kesit: Tanzimat Döneminde Mesire  1057
YILMAZ, SERAP : Saraylı Bir Kadının Gardrobu (19. yy.)  1073
KUNDAKÇI, GÜL E. : 19. Yüzyılda Anadolu Arkeolojisine ve Eskiçağ Tarihine Genel Yaklaşım  1083
YILDIRIM, RECEP – MARTAL, ABDULLAH : Osmanlı Yönetiminin Arkeolojik Eserlere Bakış Açısı    1095
DURUKAN, AYNUR : Kaynaklar Işığında Osmanlı Beyliği’nde Sanat Ortamı 1103
AYHAN, AYDIN – ŞENGÜN, TUNCER : Anadolu Beyliklerinin ve Osmanlı Beyliği’nin İlhanlılar Adına Kestirdiği Sikkeler    1161
İBRAHİMGİL, MEHMET : Pirlepe’de Osmanlı Dönemi Yapıları ve Türk Sanatındaki Yeri  1173
PEKTAŞ, KADİR : Tunus’ta Osmanlı Devrinde İnşa Edilen Merkezî Planlı Yapılar  1181
KUYULU, İNCİ : İzmir’de Osmanlı Dönemi Yapıları  1187
AYTEKİN, OSMAN : Artvin’in Osmanlı Dönemi Sivil Mimarisinden Örnekler  1205
ÖZKARCI, MEHMET : Kahramanmaraş’ta Osmanlı Dönemi Ticaret Yapılarının Türk Mimarîsindeki Yeri ve Önemi  1213
ONUK, TACİSER : XVII. Yüzyıl Osmanlı Çadır Sanatı  1233
DURAN, REMZİ : Osmanlı Devri Mimarlık Abidelerinde Tezyini Unsur Olarak Nevruz Çiçeği Motifi  1247
BILYAYEVA, SVITLANA : Turkish Cultural Heritage in Ukraine (Some Aspects of Problem)  1255
AMENZADE, RAIHE : On the History of Architectural Interconnections of Azerbaijan and Turkey  1261
ANMAÇ, ELVAN: Batı Anadolu Halıcılığı İçinde Kula Halıcılığının Yeri ve Çolakzade Halı Şirketi    1267
CANTAY, GÖNÜL : Tarihî Belge Olarak Yapı Kitabeleri ve Vakfiyeler  1281