XIV. Türk Tarih Kongresi, 09-13 Eylül 2002, Ankara (I. Cilt)

İÇİNDEKİLER
SEKSİYON I*
ESKİ ANADOLU UYGARLIKLARI
ÖZSAİT, MEHMET: Arkeolojik Verilerin Işığı Altında Şarkikaraağaç 3
BİLGİ, ÖNDER: İkiztepe’nin Anadolu İTÇ Maden Sanatının Gelişimine Olan Katkıları 21
ERKUT, SEDAT: Hititçe (GIS)Eya – ve Onun Türkçe Karşılığı Hakkında   37
SEVİN, VELİ: Hakkari Stellerinin Tarihi   43
ERKANAL-ÖKTÜ, ARMAĞAN: Yeni Buluntular Işığında Panaztepe Kazısı   53
ERKANAL, HAYAT: Erken Tunç Çağı’nda İzmir Bölgesi’nin Siyasi Yapısı  61

SEKSİYON II
ORTAASYA-KAFKASYA TARİHİ
AHMETBEYOĞLU, ALİ: Tarihçi Jordanes (VI. Yüzyıl) ve Türkler Hakkında Verdiği Bilgiler 71
KAÇAR, TURHAN: Eskiçağ Tarih Yazıcılığında Barbarların Görünüşü:  Ammian us Marcellinus’ta Hunlar   83
AKBIYIK, HAYRUNNİSA ALAN: Timurlularda Vezirlik Müessesesi   97
AKA, İSMAİL: Timur, Din ve Ulemâ  107

Bu ciltte yer almayan bildiriler Kurum’a teslim edilmemiştir.
TEZGAN, MEHMET: Eski Türklerde Budizm Örneğine Göre Din-Devlet İlişkileri (IV-V. Yüzyıllarda Kuzey Çin’deki “Yabancılar”)    113
ALASANIA, GIULI: Preislamic Turcs and Georgians   175
SHAPIRA, DAN: AJewish Pan-Turkist: Seraya Szapszal (Şapşaloğlu) and his work Qıram Qaray Türkleri (1928) (Judaeo-Türkica XIII)   187
MIRJAFARI, HOSSEIN: A Research on the Imigration of Qashqais to the Region of Fars 213
ALIYEV, SALEH MUHAMMEDOĞLU: Rusya-İran Harpleri (XVIII-XIX.Yüzyıllar) ve Onların Azerbaycan Türklerinin Ulus Gibi Oluşmasına Olumsuz Etkileri 221
HISAMOV, NURMUHAMMET: Kul Ali’nin “Kıssa-i Yusuf ’ Destanında (XIII. Yüzyıl) Oğuz Kökenli Konular 231
HISAMOVA, FEHİME: Eski Tatar Resmî Diplomatik Yazmalarda Eski Uygur Edebî Dili Gelenekleri   237
PARODİ, E. LAURA: Some Observations on the Conception of Landscape and Garden in Timurid Miniature Painting and its Legacy in Mughal India 241
ELEYOV, MADİYAR-YUVALI, ABDÜLKADİR: Ortaçağ Karaşık Şehri 249
ULUÇAM, ABDÜSSELÂM: Nahçıvan-Karabağlar’daki Mimari Manzume ve  Düşündürdükleri 257
İBRAHİMOVA, ALİYE: The Early Structure of the Khan Palace in Bağçesaray   265
HAIWORONSKY, ALEXIS: The Cemetery of the Gerays in the Bağçesaray Khan Palace 271

SEKSİYON III
SELÇUKLU DEVLETİ VE BEYLİKLER DÖNEMİ TARİHİ
SEVİM, ALİ: İlginç Yönleriyle Besasîrî İsyanı 285
MERÇİL, ERDOĞAN: Anonim Bir Türkçe Selçuknâme 299
KESİK, MUHARREM: Sultan I. Kılıç Arslan’dan Sonra Türkiye Selçuklu Devleti Tahtına Kim Geçti? 305
DEMİRKENT, IŞIN: XI. Yüzyılda Türk Asıllı Bir Bizans Kumandanı Tatikios   313
ERSAN, MEHMET: Ermenilerin Selçuklulara Karşı Siyasî Tavırlarından Kesitler 319
KANAT, CÜNEYT: Memlûk Devleti’nde Gölge Sultanlar (Melik el-Mansur Seyfeddîn Kalavun Devrine Kadar 1250-1279) 327
GÜLSOY, ERSİN: Osmanlı Anadolusu’nda Memlûk Devleti’ne Ait İzler 333
GÜNAY, VEHBİ: Karasioğulları Vakıfları 357
KONUKÇU, ENVER: Karakoyunlu Temürlü Mücadelesinde Avnik   371
HOPVVOOD, KEITH: The Catalan Company in Anatolia and the Turkish Conquest of the Western Seaboard   383
ŞENGÜN, TUNCER-AYHAN, AYDIN: Neşredilmemiş Resimli İlhanlı Paraları ve Bazı Müşterek Sikkeler   391
BAKIR, ABDÜLHALİK: Osmanlı Öncesi Dönemde Ortadoğu’da Madencilik ve Sanayi Sektöründe Çalışan İşçilerin Sosyal ve Ekonomik Durumlarına Dair Bir Değerlendirme   401
KAYAOĞLU, İSMET: Mevleviliğin Anadolu’da Teşekkül Dönemi   417
SAVAŞ, SAİM: Pir Sultanin Kimliğine Dâir Yeni Bir Belge   425
ŞEŞEN, RAMAZAN: Sultan Sencer’in Muhitinde Yaşayan Felsefeciler, Matematikçiler, Tabipler 441
DOSTIYEV, TARİH: Selçuklular Döneminde Müslüman Doğusunda Kentleşme Durumları ve Azerbaycan ‘da Şehir Kültürü 453
KARPUZ, HAŞIM-ÜREKLİ, BAYRAM: Konya Pir Esad Zaviyesi 459
YILMAZ, LEYLA: Kastamonu-Tosya Arasında Beylikler Döneminden Bir Han: Sarının Hanı ve Batı Karadeniz Ticaret Yolu Üzerine Bazı Tesbitler   475
ONEY, GÖNÜL: Rakka Seramikleri İle Anadolu Selçuklu Seramiklerinin ve Saray Çinilerinin İlişkisi 479
ATILGAN, OKAY SEVAY: Karakoyunlu Türkmenlerine Ait ve İslam Eserleri Müzesi 1949 Numarada Kayıtlı Hamse-i Hacû Kirmanı ve Önemi   485