XV. Türk Tarih Kongresi, 11-15 Eylül 2006, Ankara (II. Cilt)

İÇİNDEKİLER
SEKSİYON II
ORTA ASYA-KAFKASYA TARİHİ
DOSTİYEY, TARİH: “Kavimler Göçü” Döneminde Doğu Kafkasya’da Türk Egemenliği  251
SÜLEYMANOVA, SEVDA: Kafkasya Honları  257
TEZCAN, MEHMET: V-VI. Yüzyıl Ermeni Kaynaklarının Hun ve Eftalit Tarihi Bakımından Önemi  273
VASİLYEY, DMİTRİ D. : Güney Sibirya’da Yeni Keşfedilen Gök Türk Yazıtları  285
TAŞAĞIL, AHMET: Çin Kaynaklarına Göre Juan-juan’ların Sonu ve Avar İlişkisi Hakkında  291
GÜL, MUAMMER: Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun Etnolojisinde Moğol İzleri ve Uyratlar  297
GÖMEÇ, SAADETTİN: Çingizli Devleti’nin Büyümesinde Rol Oynayan Türklerden Çelme ve Subutay  315
LEE, HEE SOO: The Turkic Community in the Medieval Korea (13-15c.)  325
AYNAKULOVA, GÜLNİSA: İslam Coğrafyacıları ve Tanrı Dağlı Kırgızlara Dair İlk Bilğler  329
ÇAKAN, VARİS: Orta Asya’ya (Türkistan’a) Gelen Çinli Seyyahlar ve Onların Orta Asya ile Ilğli Seyahat Notları  337
ALİYARLI, SÜLEYMAN: M. E. Resulzade Tarihsel Bakışları İle: Bir Kez Daha Türklük Davası Üzerine  355
MAKHARADZE, MİRİAN: Osmanlıların XV. Yüzyılın İkinci Yarısında Gürcistan’a Gerçekleştirdikleri Ara Seferler  365
SVANİDZE, MİHEİL: 1612 Osmanlı-İran Sulhu ve Gürcistan  373
BİLGİLİ , ALİ SİNAN: Gürcistan’ın Tarihî-Etnik Kökeninde Türk Varlığ: Gürcistan Türkmenleri (18yüzyıl)  381
MUSTAFAZADE, TOFİQ: Karabağ Hanlığı ve Osmanlı Devleti İle İlişkilerine Dair   427
SIBGATULLINA, ELFİNE: Kazan Tatar Şeyhlerinin Osmanlı Tekkeleri ile İlişkilerine Dair   439
CHOCHIEV GEORGI: Some Aspects of Social Adaptation of the North Caucasian Immigrants in the Ottoman Empire in the Second Half of the XIXth Century   445
SERTKAYA, OSMAN FİKRİ: Kırım’ın Rusya’ya İlhakına Dair 17 Ekim 1783 Tarihli ve Knez Gregori Potemkin İmzalı Osmanlı Türkçesiyle Yazılmış Ferman    465
ŞİMŞİR, BİLAL N. : Kırım Savaşında Kars’ın Savunulması ve Teslimi (İngiliz Belgelerine Göre Bir Değerlendirme)    471
EBUBEKİROV, SERVER: Kırım Yarımadasında Milletler, Kavim ve Kabileler, Onların Münasebetleri ve Esnada Integrasyon Proseler (1443-1944)    481
KIRIMLI, HAKAN- YAYCIOĞLU, ALİ: Rumeli’nde Geraylar ve Cengiz Mehmed Geray Sultanin Hikâyesi   489
NECEFOĞLU, HACALI: K. Marx ve F. Engels’in Kaleminden Kırım Harbi   495
GÜNERİ, A.SEMİH: OTAK (Orta Asya’da Türk Kültürünün Arkeolojik Kaynakları) Projesinin Avrasya Türk Araştırmalarına Katkılan   511
TIMÇENKO, VICTOR: Bahçesaray Çevresinin Yazıtları: Salacık Varoşu ve Gazi Mansur Mezarlığı (XV-XX. Yüzyılın Başı)   553
ÇORUHLU, YAŞAR: Türklerde Kurgan Tipi Mezarın Ortaya Çıkışı   559
KONUKÇU, ENVER: Sa’dlıların Gök Kümbeti   571