XV. Türk Tarih Kongresi, 11-15 Eylül 2006, Ankara (IV. Cilt – III. Kısım)

İÇİNDEKİLER
SEKSİYON IV
OSMANLI TARİHİ-C
BATMAZ, ŞAKİR: Osmanlı Donanmasının Üç Dönemine Mukayeseli Bir Bakış (Abdülaziz-II. Abdülhamit-V Mehmet Reşat)    1585
ADI YEKE, NURİ: Girit’te Askeri ve Toplumsal Bir Kurum: Terli Yeniçeriler-Gönüllüyan Zümresi  1611
VASILYEY ALEKSANDER D.: Osmanlı Padişahlarının Rus Subaylarına Verdikleri Nişan ve Hediyeler ve Tanıt Olarak Rus imparatorlarının Osmanlı Subaylarına Sundukları Ödül ve Armağanlar  1621
KAYAPINAR, AYŞE: Fransız Arşiv Belgelerine Göre XIX. Yüzyılda Aşağı Güney Tuna Havzasında Osmanlı Savunma Sistemi  1631
GJORGIEV, DRAGI: Religious and Ethnic Structure of the Population in the Area of Macedonian-Albanian Border in the XVth-XVIth Century   1639
YORDANOĞLU, ANASTAS: Selanik – Makedonya Tarih Arşivi’ndeki 270 Numaralı Kadı Defteri ve Selanik Kazasına Bağlı Dört Nahiye ile Kesendire’de Bulunan Köy, Mahalle, Metoh ve Çiftliklerin Miktar ve Hane Sayısı  1647
ÖZTÜRK, ADİL ADNAN: Girit’ten Aydın Vilayetine Tapılan Göçler (1897-1911)   1663
DERMAN, M. UĞUR: Medresetü’l-Hattâtîn’in Açılışına Dâir Mühim Bir Belge   1681
DOĞAN, İSMAİL: Tanzimat Döneminde Azınlıklar Eğitimi ve Tanzimat Aydınlarının Olaya Yaklaşımları   1689
ÖZBAY, RAHMİ DENİZ: 17. Yüzyılda İltizam Sisteminde Peşin Mukataa Satışlarından, Malikane Uygulamasına (1656-1658)  1701
AÇIKEL, ALİ: Osmanlı Maliyesinde Bazı Hizmetlerin Finansmanı İçin Avarız Vergilerinden Ocaklık Olarak Yapılan Tahsisler (1650-1750)  1723
ADIYEKE, A. NÜKHET: XVIII. Yüzyılda İstanbul’un Zeytinyağı ve Sabun İhtiyacının Karşılanmasında Girit’in Rolü  1743
SÜRGEVİL, SABRİ: 19. Yüzyıl Aydın Vilayetinde Çiftlikler    1755
YUKO, SAITO: Rumeli Demiryolları Islahatı Çerçevesinde Osmanlı İmparatorluğunun Son Dönemindeki Sosyo-Ekonomik Değişini ve Modernleşmesine Bir Bakış  1763
ŞİMŞİR, NAHİDE: XVIII. Yüzyılın ikinci Yarısında İzmir Esnafı   1769
ERÜNSAL, İSMAİL E. : Osmanlı Dönemi Sahhaflığı ve Sahhafları ile İlgili Yeni Bazı Belge ve Bilgiler    1795
SABEV, ORLIN: Balkanlarda Osmanlı Kitapçılığı 18. Yüzyılda Bir Sahafın Kitapları   1809
BACQUE-GRAMMONT, LOUIS-JEAN: Bir Fransız Seyyahına Göre 1609’da Sinop Şehri ve Çevresi   1855
KARAL AKGÜN, SEÇİL – KULU, M. MUSTAFA: İngiltere Devlet Arşivi Belgeleri Işığında 19. Yüzyıl Sonunda İstanbul’da İngiltere Büyükelçiliği’nde Dragomanlar  1857
MAKOVETSKY, LEAH BO RST EIN: The, World of the Sefaradic and Mustaarabic Jewish Woman in the 17th Century Arabic Districts of the Ottoman Empire  1871
TIZLAK, FAHRETTİN: Osmanlı Toplumuna Şans Oyunlarının Girişi  1877
DANOVA, PENKA: Turkish Elements in 16th Century Venetian Theatralical Activities  1901
TÜRKER KÜYEL, MÜBAHAT: Fârâbi et-Türkî’nin Devlet Teorisi’nde, “Fâzıla” “Şekilli”ye En Yakın Duranı, Acaba, Niçin “Camâ’î” “Şekilli” Olanıdır?  1907
KALAFAT, YAŞAR: Halaç Türklerinde Karşılaştırılmalı Halk İnançları  1915
ANOVSKA , KLEANTI: Some Parallels between Turkish and Vlach Prose Folklore  1925
CELNARO VA, XENIA: Reflection of the Ottoman Exparısion in the Slovakia in Slovak Literatüre  1931