XVI. Türk Tarih Kongresi, 20-24 Eylül 2010, Ankara (II. Cilt)

İÇİNDEKİLER

HALİL İNALCIK’IN AÇILIŞ KONUŞMASI

SEKSİYON II
ORTA ASYA VE KAFKASYA TARİHİ
ABDULLAH GÜNDOĞDU : İki Devrim Arasında Rusya’da Siyasi Katılım ve Türkler   1
AHMET TAŞAĞIL : Shih-Pi Kagan’ın Çin İmparatorunu Kuşatmasının Stratejik Sonuçları   33
DİLARAM YUSUPOVA – SAADET AKBAROVA : Şarkşınaslık (El-Birunî) Enstitüsü’nde Bulunan Türkiye Tarihine Ait Elyazma Eserler   43
ERHAN AYDIN : Yenisey Yazıtlarında Geçen Türk Boyları Üzerine Notlar   47
FRANÇOIS THIERRY : Numismatic Contribution to a Better Understanding of the Turkish Nomadic Society (6th-9th Century)   59
HAKAN KIRIMLI : Kırım Harbi’nde Kırım Hanedânından Bir Sultan: Mesud Geray Sultan’ın Hikâyesi   67
HAYRİ ÇAPRAZ : XIX. Yüzyılın İkinci Yarısında Güney Kafkasya’da İpekçilik   73
İBRAHİM ETHEM ATNUR : Yeni Belgeler Işığında Nahçıvan Hukukunun Oluşumuna Bakış ve Ankara’nın Bir Kararnamesi   95
IRINA SYNKOVA : Medical Texts in the Manuscrıpts of the Belarusıan Tatars and the Turkic Traditions of the Popular Medicine   109
İRADE MEMMEDOVA : İrevan Hanlarının Nüfus Politikası   113
LÁSZLÓ MARÁCZ : The ‘Other’, Less Known Arguments in the ‘Ugrıc-Turkısh War’ and Its Consequences   121
MEHMET TEZCAN : Kuzey Hindistan ve Türkistan Bölgesinde Eftalitlerde Polyandry Geleneği ve Onların Türklükle İlişkileri Hakkında   159
METTURSUN BEYDULLA : Sources and Perspectıves on Late Nıneteenth Century Uyghur History   199
MICHAEL TARELKO : The Turkıc Texts in the Manuscrıpts of the Belarusıan Tatars   213
MUSA ŞAMİL YÜKSEL : Din-Siyaset-Ekonomi Arasında Timurlularda “Himaye Sistemi”   217
ORHAN DOĞAN : Küçük Cüz (Orda) Kazak Hanlığı’nın Çarlık Rusyası’nın Tabiiyetine Girmesinin Rus Belgelerine Göre Değerlendirilmesi   229
REMZİ ATAOĞLU – KUBATBEK TABALDİEV : Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesinin Yürüttüğü ve Yapacağı Arkeolojik Çalışmalar   257
S.M. AZIZUDDIN HUSAIN : Contribution of Turkish Sultans of Delhi for the Development of Architecture in India (From 13th Century to 14th Century, 1206-1388  273
SEMA ORSOY : MS. 4. Yüzyılda Ch’ien Ch’in Devleti Örneğinde Tibet-Türk İlişkileri   277
SHERZODHON MAHMUDOV : Interrelatıons of the Kokand Khanate with the Ottoman Empıre (The 1st Half of the 19 th Century)   287
TAKASHİ ŌSAWA : MS. 6. yy.ın Son Devrinde Bizans İmparatorluğu ile Batı Göktürk Kağanlığı’nın Siyasi Münasebeti Hakkında Yeni Bir Görüş   291
TOFİG MUSTAFAZADE : XVIII. Yüzyılın 80-90’lı Yıllarında Azerbaycan Türk Hanlıkları Rusya ve Osmanlı İmparatorluklarının Politikaları (Son Dönemde Yüze Çıkarılmış Rusya Arşiv Belgeleri Temelinde)   305
TOFİQ NECEFLİ : Uzun Hasan Devri Akkoyunlu-Memluk İlişkileri   315