XVII. Türk Tarih Kongresi, 15-17 Eylül 2014, Ankara (IV. Cilt-IV. Kısım)

Kapak, Dizi, Sayı, ISBN…

İÇİNDEKİLER
Açılış Konuşmaları XI
Bakan Konuşması XIX

SEKSİYON IV OSMANLI TARİHİ
ALPASLAN DEMİR: 15-16. Yüzyıl Göçlerinin Osmanlı İskân Yapısına Etkisi 1305
NAHİDE ŞİMŞİR: XIX. Yüzyılda Balıkesir Abahanesine Bağlı Karasi Livasındaki Kıldonlu Aşireti’nin Coğrafik ve Demografik Özellikleri 1325
M. AKİF ERDOĞDU: 1572 Yılında Kıbrıs’ın Baf Bölgesinde Nüfus ve   Tarımsal Üretim 1365
GÜRER KARAGEDİKLİ: Osmanlı Şehrinde İrva ve İska: Edirne Şehrinde Su ve Suyolları Üzerine Bazı Bilgiler (17. Yüzyıl Sonu ve 18. Yüzyıl Başları) 1377
İLKER YİĞİT: İskân Tarihi Çalışmalarında Arazi Araştırmasının Önemi: XVI. Yüzyıl Manisa-Konya Kazası Örneği 1391
ÖZGÜR YILMAZ: Tarihi, Coğrafi ve Arkeolojik Bilgi Kaynağı Olarak Konsolos Gezileri 1411
ZEHRA ODABAŞI: XV. ve XVI. Yüzyıllarda Konya Ekonomisi: Sâhib Ata Medresesi’nin Malî Tarihi 1445
SEBAHATTİN ŞİMŞİR: Türkistan-Avrupa Ticarî Münâsebetlerinin Osmanlı Devleti Vasıtasıyla Tesisine Dair Bir Teşebbüs 1465
ERSİN GÜLSOY: Yeni Bulunan İki Defteri Dolayısı ile Divriği Sancağı   Tahrîrleri   1479
DİLAVER AZİMLİ: Uluslararası Ticaret İlişkilerinde Bursa’nın Rolüne Dair 1499
AYŞENUR BİLGE ZAFER: 1878-1914 Yılları Arasında Balkanlar ve Kafkasya’dan İnegöl’e Gelen Göçmenler ve Bu Göçmenlerin Uyum Süreci 1509
AHMET YURTSEVEN: XIX. Yüzyılın Ortalarında Boyabat Kazası Köylerinin Ekonomik Durumu 1531
AYFER ÖZÇELİK: Osmanlı’dan Cumhuriyete Bir Sosyal Yardım Uygulaması: Hidemât-ı Vataniye Tertibinden Bağlanan Maaşlar 1567
CAVADOVA GÜLBENİZ: Alman Tarih Biliminde Osmanlı-Safevi İlişkileri   1595
TOFİQ NECEFLİ: 1590. Yıl İstanbul Barışından Sonra Safevi – Osmanlı Diplomatik İlişkileri   1603
CİHAT AYDOĞMUŞLU: Batılı Seyyahlara Göre 17. Yüzyılda Safevî Ülkesinde Sosyal Hayat   1623
VEFA KURBAN – ARAZ ASLANLI: Mustafa Kemal Atatürk’ün Ölümünün Azerbaycan Basınındaki Yankıları    1635
GÖNÜL ESEDLİ: Ermeni Tarihçilerinin Osmanlı Devletinin Etnik ve Etnokonfessional Siyaseti Hakkında Gayri Objektif Yazıları    1653