Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN

 

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN (Başkan Vekili) (24.06.2014 – 05.03.2015)

1980 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden; Yakınçağ Tarihi esas sertifikası ile, Doğu Dilleri’nden Arap Dili ve Edebiyatı, Fars Dili ve Edebiyatı; Felsefe Bölümü’nden Türk-İslam Düşüncesi Tarihi sertifikalarını alarak mezun oldu.

Fakülte son sınıfında iken 1979 Ekimi’nde Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde memur olarak çalışmaya başladı. 1983 Temmuz-Kasım ayları arasında dört aylık kısa dönem askerlik hizmeti sonrasında Arşiv’deki görevine yeniden döndü ve 1984 – 1985 akademik yılında Ankara’da Devlet Memurları Yabancı Diller Eğitim Merkezi’ne devam ederek İngilizce’den sertifika aldı.

1987’de “Türk Arşivleri’nin Dünya Arşivleri Yeri Arasındaki Yeri ve Önemi” adlı tez ile Başbakanlık Uzmanı oldu. Sırasıyla Arşiv’in Araştırma ve Tasnif Hizmetleri şubelerinde uzman ve yönetici sıfatıyla 13 yıl çalıştı. Ayrıca 1989 Aralık ayında Ankara’da tertip edilen II. Milli Kültür Şurası’nda Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nü bir tebliğ ile temsil etti. Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı’nda muhtelif zamanlarda açılan Hizmetiçi eğitimi programlarında Öğretim Görevlisi olarak ders verdi.

Arşivdeki memuriyeti ile beraber, Edebiyat Fakültesi Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı’nda Prof. Dr. Nejat Göyünç’ün yönetiminde başladığı doktora çalışmalarını, merhum hocanın İstanbul Üniversitesi’nden ayrılmasıyla, Prof. Dr. Bekir Kütükoğlu’nun nezaretinde, III. Selim, IV. Mustafa devirleri ile II. Mahmut saltanatının ilk beş yılı olmak üzere yirmi beş yıllık dönemi ihtiva eden Câbî Tarihi’nin ilmî edisyonu ile sürdürdü. Hocanın 28 Haziran 1990 tarihinde vefatından sonra yarım kalan doktora çalışmalarını Prof. Dr. Kemal Beydilli’nin danışmanlığında tamamladı.

22 Temmuz 1992 tarihinde Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı’na Araştırma Görevlisi olarak intisap etti. 14 Aralık 1995 tarihine kadar Arş. Gör. Dr., 14 Aralık 1995 tarihinden Şubat 2009 tarihine kadar Yrd. Doç. ve Doçent kadrosunda anılan anabilim dalında görev yapan Mehmet Ali Beyhan, bu tarihte profesör kadrosuna atandı.

Profesör Beyhan, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı görevine atanıncaya kadar Yakınçağ Osmanlı Tarihi Metinleri (1774- 1923), Yakınçağ Osmanlı Tarihi Kaynakları ve Meşrutiyet Devri Osmanlı Tarihi (1876- 1923); ayrıca Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü’nde, Urdu Dili ve Edebiyatı öğrencilerine, Güz yarıyılında Hindistan Tarihi, Osmanlı Hindistan İlişkileri; Bahar yarıyılında Pakistan Tarihi ve Türkiye -Pakistan İlişkileri konularında dersler vermekteydi.

Prof. Dr. Mehmet Ali Beyhan, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yönetim Kurulu üyesidir.

YAYINLAR
Kitaplar
BEYHAN, Mehmet Ali, Şirvanlı Fatih Efendi- Gülzâr-ı Fütûhât (Bir Gördü Tanığının Kalemiyle Yeniçeri Ocağının Kaldırılışı) – Kitabevi, İstanbul, 2001.
BEYHAN, Mehmet Ali, Câbi Tarihi (Tarih-i Sultan Selîm-i Sâlis ve Mahmud-ı Sâni), Tahlil ve Tenkitli Metin, I-II, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 2003.
BEYHAN, Mehmet Ali, Saray Günlüğü, İstanbul, 2007.
BEYHAN, Mehmet Ali, (Necmettin Özçelik, Ahmet Eryüksel ve Feyzullah Abken ile beraber), Sağlık Ordusu, 2.Baskı, İstanbul, 2010.

Kitap İçinde Bölüm
BEYHAN, Mehmet Ali, “Yeniçeri Ocağının Kaldırılışı Üzerine Bazı Düşünceler- Vak’a-yı Hayriye-“, Osmanlı, C.7, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 1999, s. 258- 272.
BEYHAN, Mehmet Ali, “II. Abdülhamit Döneminde Hafiye Teşkilâtı ve Jurnaller”, Türkler, C. 12, Ankara, 2002, s. 939- 950.
BEYHAN, Mehmet Ali, “Osmanlı Devrinde İstanbul Yangınları”, Afetlerin Gölgesinde İstanbul, (Kitabı içinde), s. 187- 312.
BEYHAN, Mehmet Ali, “Some Records on Price Controls in İstanbul in the Beginning of the Ninetheenth Century”, Living in The Otoman Ecumenial Community: Essays in Honour of Suraiya Faroqhi, Leiden, 2008, s. 131- 146.

Makaleler
BEYHAN, Mehmet Ali, “Bir II. Abdülhamit Devri Aydınının Profili: Lastik Said Bey”, Osmanlı Araştırmaları – The Journal of Otoman Studies- , XIII., İstanbul, 1993, s. 167- 205.
BEYHAN, Mehmet Ali, “Şânîzâde Tarihi’nin Kaynaklarından Câbi Tarihi”, Osmanlı araştırmaları- The Journal of Otoman Studies- XV, İstanbul, 1995, s. 239- 283.
BEYHAN, Mehmet Ali, “Yeniçeri Ocağı’nın Kaldırılışına Dair Bir Risâle: Gülzâr-ı Fütûhât”, Ata Dergisi, vıı, Konya, 1997, s. 237- 250.
BEYHAN, Mehmet Ali, “Leonor Fernandes, The Evolution of a Sufi Institution in mamluk Egypt, the Khanqah”: (Memluk Mısrı’nda Bir Sûfî Müessesesinin İnkişâfı: Hân-kâh), Kalus Schwarz Verlag, Berlin, 1988, 191 s., 8 resim, 6 plan, Türkiyat Mecmuası, XX, İstanbul, 1997, s. 479- 484.
BEYHAN, Mehmet Ali, “Doris Behrens- Abouseif, Egypt’s Adjusment to Otoman Rule Institutions, Waqfand Architecture in Cairo (16th and 17th Centuries)”: (Mısır’ın Osmanlı İdaresi’ne Geçişi, 16 ve 17.
yüzyıllarda Kahire’de Kurumlar, Vakıf ve Mimari), E. J. Brill, Leiden, 1994, XIII, 311 s., 57 resim, 1 harita, Osmanlı araştırmaları- The Journal of Otoman Studies- XVIII, İstanbul, 1998, s. 262- 267.
BEYHAN, Mehmet Ali, “Giritli Ahmet Muhtar Efendi ve Bilinmeyen bir Eseri: Vedânâme”, Osmanlı araştırmaları- The Journal of Otoman Studies- XVIII, İstanbul, 1998, s. 217- 224.
BEYHAN, Mehmet Ali, “Islahatlar ve Buhranlar Literatürü: III. Selim ve II. Mahmut Dönemi”, Türkiyat araştırmaları Literatür Dergisi, I/2, İstanbul, 2003, s. 57- 99.
BEYHAN, Mehmet Ali, “Mısır’a Giden Gemiye Radovişte’de Kömür İkmali Yaptırmak”, İstanbul Üniversitesi Türkiyat araştırmaları Enstitüsü, Türkiyat Mecmuası, Cilt: 21/ Güz, İstanbul, 2011, s. 367- 428.
BEYHAN, Mehmet Ali, “Girit’e Dair Önemli Bir Eser: Mahmut Celaleddin Paşa’nın Girit İhtilâli Tarihi”, İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, İstanbul, 2011, s. 133- 155.
Bildiriler:
BEYHAN, Mehmet Ali, “Ziya Gökalp’in Tarih anlayışı ve Türk Medeniyeti Tarihi Adlı Eseri”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü, Ziya Gökalp’i 130. Doğum Gününde Anma Toplantısı, 23 Mart 2006, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Dergisi, 3. Dizi- 13. Sayı, İstanbul 2007, s. 47- 61.
BEYHAN, Mehmet Ali, “According to a New Ruzname the Amusement Life in the Otoman Palace at the Beginning of XIXth Century”, Temaşa: Performances in the Otoman World, Boğaziçi University, 22- 23 September 2006, (Bildiriler Kitabı basılıyor).
BEYHAN, Mehmet Ali, “Yeniçerilerin Eminönüsü”, 2. Uluslar arası Eminönü Sempozyumu, 15- 17 Haziran 2007, Bildiriler Kitabı, 2. Cilt, İstanbul 2007, s. 145- 166.
BEYHAN, Mehmet Ali, “1811- 1812 İstanbul Veba Salgını, Etkileri ve alınan Tedbirler” 1. Uluslar arası Türk tıp Tarihi Kongresi Bildirileri, C. 2, Konya, 2008, s. 1029- 1036.

Ansiklopedi Maddeleri
BEYHAN, Mehmet Ali, “Câbî Ömer”, Otoman Historians, USA, Ağustos 2005;
BEYHAN, Mehmet Ali, Ömer Efendi, Câbî, DİA, Cilt 34, İstanbul, 2007, s. 57- 59.
BEYHAN, Mehmet Ali, “Râmiz Abdullah Paşa”, DİA, Cilt 34, İstanbul, 2007, s. 451- 453.
BEYHAN, Mehmet Ali, “Rıfat Ahmed Efendi”, DİA,
BEYHAN, Mehmet Ali, “Said Bey”, DİA,
BEYHAN, Mehmet Ali, “Şirvanlı Fatih Efendi”, DİA,
BEYHAN, Mehmet Ali, Şirvanizâde Mehmet Rüştü Paşa, DİA,