Bilim Kurulu Üyeleri

DOÇ. DR. AHMET KILINÇ
Doç. Dr. Ahmet KILINÇ, 2003 senesinde Kırıkkale Üniversitesinde lisans eğitimini bitirmiştir. Ardından aynı üniversitede 2005 senesinde “Kanun-i Esasi'nin İnsan Hakları Yönünden Analizi” isimli yüksek lisans tezini tamamlamıştır. 2013 senesinde ise Gazi Üniversitesinde hazırladığı “Osmanlı Ceza Hukukunda Yaptırım Türü Olarak Teşhir” isimli tez çalışması ile doktora derecesi almıştır. Kırıkkale ve Gazi Üniversitelerinde araştırma görevlisi olarak çalışan Kılınç, doktorasını tamamlamasının ardından Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde Dr. öğretim üyesi olarak göreve başlamıştır. Kılınç hâlen aynı üniversitede doçent olarak görev yapmaktadır. Kılınç’ın Osmanlı hukuk tarihi üzerine çalışmaları bulunmaktadır. Eserlerinden bazıları: Osmanlı Yargılama Hukukunda Bilirkişilik, Mukayeseli Hukuk ve Hukuk Tarihinde Teşhir Cezası.
PROF. DR. AHMET TAŞAĞIL
Prof. Dr. Ahmet TAŞAĞIL, lisans eğitimini 1985 senesinde, doktorasını ise 1991 yılında İstanbul Üniversitesinde “Göktürkler (542-630)” adlı tezi ile tamamladı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tarih Bölümünde araştırma görevlisi, yardımcı doçent, doçent ve profesör olarak görev yaptı. Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesinde Dekanlık, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinde Araştırma Uygulama Merkezi Müdürlüğü, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde Rektör Yardımcılığı ve Anabilim Dalı Başkanlığı gibi idari görevlerde bulundu. 2015 yılından beri Yeditepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde görev yapmaktadır. Taşağıl, İslam Öncesi Türk Tarihi, Orta Asya Tarihi, Türk Kültür Tarihi üzerine çalışmalar yürütmektedir. Eserlerinden bazıları: Bozkırın İlk İmparatorluğu Hunlar, Gök Börü’nün İzinde: Kadim Türk Topraklarında, Çin Kaynaklarına Göre Eski Türk Boyları (M.Ö.III-M.S.X. Asırlar), Kök Tengri’nin Çocukları.
PROF. DR. ALİ TEMİZEL
Prof. Dr. Ali TEMİZEL, 1987’de Atatürk Üniversitesi Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalından mezun oldu. 1996’da Selçuk Üniversitesi, Fars Dili ve Edebiyatı Bilim Dalında Yüksek Lisansını ve 2002’de Ankara Üniversitesi, Fars Dili ve Edebiyatı Bilim Dalında “Ahmedî’nin Farsça Eserleri-Tenkitli Metin, İnceleme, Tercüme ve İndeks” isimli çalışmasıyla Doktora öğrenimini bitirdi. 1988-1989’de askerlik hizmetini Ankara-KK Lisan Okulu Komutanlığında Yedek Subay Farsça Öğretmeni olarak tamamladı. Mart 1990- Mart 1991 yıllarında Başbakanlık-Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kayseri Erkek Yetiştirme Yurdunda öğretmenlik yaptı. Nisan 1991-Kasım 1992 tarihleri arasında T.C. Tebriz Başkonsolosluğunda Farsça Tercüman-Sekreter olarak çalıştı. 23 Kasım 1992’de Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. Aynı Anabilim Dalında 2007’de Yrd. Doç. Dr., 2012’de Doçent ve 2017’de Prof. unvanlarını aldı. 2006-2010 yılları arasında T.C. Millî Eğitim Bakanlığı ve Bakanlıklar Arası Ortak Kültür Komisyonunun kararıyla İran-Tahran Allame-i Tabatabai Üniversitesinde Türkçe Okutmanı olarak çalıştı. 2012 yılında YÖK bursuyla gittiği Almanya-Berlin’de Frei Üniversitesinde Farsçanın öğretimi ve Staatsbibliothek zu Berlin’de yazma eserler konusunda araştırmalar yaptı. 2012-2016 yılları arasında Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Dekan yardımcılığı görevinde bulundu. 2013 yılından beri Selçuk Üniversitesi Fars Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanlığı görevinde bulunmaktadır. 2014 yılında Polonya Poznan Adam Mickiewiez Üniversitesinde Erasmus Değişim Programı çerçevesinde Farsça dersler verdi. 2015-2021 yılları arasında Selçuk Üniversitesi Mevlâna Araştırmaları Enstitüsünde Müdür olarak görev yaptı.Ahmedî’nin Mîzânu’l-Edeb ve Mi‘yâru’l-Edeb’i ve Tercümesi (2005 Konya), Mevlâna, Çevresindekiler, Mevlevîlik ve Eserleriyle İlgili Eski Harfli Türkçe Eserler (Konya 2009) ve Kistâsu’ş-Şi’r der ‘İlm-i ‘Arûz (2010 Tahran) isimli kitapları yayınlanmıştır.
PROF. DR. ALİ UZAY PEKER
Prof. Dr. Ali Uzay PEKER, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümünden 1985 yılında mezun oldu. Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Tarih alanında yüksek lisansını, 1996’da İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitünde “Anadolu Selçuklu Mimarisi Üzerine Kozmoloji Temelli Bir Anlam Araştırması” adlı tez ile doktorasını tamamladı. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü, Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı’nda, araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, yardımcı doçent, doçent ve profesör olarak görev yaptı. Canadian Centre for Architecture‘de post doktora da yapan Prof. Peker, sosyal ve beşerî bilimler alanında sanat ve mimarlık tarihi, Orta Çağ arkeolojisi, mimari sembolizm ve kültürel miras üzerine çalışmalar yürütmektedir. Prof. Peker’in kitap editörlükleri ve makaleleri bulunmaktadır. Bazı çalışmaları: Anadolu Selçukluları ve Beylikleri Dönemi Uygarlığı: Sanat ve Mimarlık; Zigetvar Kanunî Sultan Süleyman Türbe-Palankası’nda Araştırma ve Arkeolojik Çalışmalar 2015-2017; İsfahan Cuma Câmii'nin Maksûre Kubbesi ve Üzerindeki Bânî Kitâbesinde Yer Alan “Sultan” Unvanı Üzerine; Mimar Sinan'dan Öğrenmek: Cami Tasarımında Özgünlük Arayışına Yanıtlar.
PROF. DR. ARİF BİLGİN
Prof. Dr. Arif BİLGİN, 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden mezun oldu. 1994 yılında Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü-İktisat Tarihi programını “İstanbul Müftülüğü Şer’iyye Sicilleri Üsküdar Mahkemesi 142 no’lu Feramin ve Hüccet Defteri’ne göre (1622-1623) Osmanlı Ekonomisi” başlıklı teziyle tamamladı. Aynı üniversite ve alanda, 2000 yılında “Osmanlı Sarayının İaşesi” başlıklı doktora tezini sundu. Manisa Celal Bayar Üniversitesinde araştırma görevlisi olarak çalıştıktan sonra Sakarya Üniversitesinde yardımcı doçent, doçent ve profesörlük unvanlarını almıştır. Hâlen Sakarya Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde profesör olarak görev yapmaktadır. Osmanlı ve saray mutfağı, seyahatnameler, sosyal tarih ve tarih yazımı gibi alanlarda çalışmaları bulunmaktadır. Kitap, kitap bölümü ve makalelerinden bazıları: Turkish Cuisine, “Seyahatnamelerde Kapalı Çarşı”, “Osmanlı Medeniyetinin Temel Belirleyicileri”, “Osmanlı Döneminde İstanbul Mutfak Kültürü”.
PROF. DR. ARZU TERZİ
Prof. Dr. Arzu TERZİ, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden mezun olduğu 1989 yılından itibaren İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi Anabilim Dalında görev yapmakta, halen lisans, yüksek lisans ve doktora dersleri vermektedir. 1992 yılında “Aydın Güzelhisarı’nın (Aydın Şehri) Sosyal ve İktisadî Durumu” adlı tez çalışmasıyla yüksek lisansını, 1998 yılı başında “Hazine-i Hassa Nezareti” adlı tezi ile doktorasını tamamlamıştır. Yüksek lisans tezi “Chapter 5: Güzelhisar-Aydın: Portrait of a West Anatolian City, The Ottoman State And Societies in Change, A Study of the Nineteenth Century Temettuat Registers (Kegan Paul, London-Newyork-Bahrain 2004) da yayınlanmıştır. Doktora Tezi ise Türk Tarih Kurumu tarafından (Hazine-i Hassa Nezareti, Ankara 2000) neşredilmiştir. Osmanlı Sosyo-Ekonomik Tarihi, Osmanlı Kurumları ve Saray Teşkilatı alanlarında çalışmalarını devam ettiren Prof. Terzi’nin, Hazine-i Hassa Nezareti, Sultan Abdülhamid'in Mirası Petrol ve Arazi, Sarayda İktidar Mücadelesi-Saray Mücevher İktidar, Bezmiâlem Valide Sultan, Bezmiâlem Valide Sultan Vakfiyeleri adlı kitapları yurt içi ve yurt dışında yayınlanmış çok sayıda kitap bölümleri ve makaleleri bulunmaktadır. Prof. Dr. Arzu Terzi İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde Tarih Araştırmaları Merkezi Müdürlüğü ve İstanbul Üniversitesi Tarih Dergisi/Turkish Journal of History Baş Editörlüğü vazifelerini yürütmekte, ayrıca ek görevlendirmeyle Bezmialem Vakıf Üniversitesi’nin fakültelerinde ders vermektedir.
PROF. DR. AZMİ ÖZCAN
Prof. Dr. Azmi ÖZCAN lisans eğitimini 1983 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde tamamladı. 1986 yılında Manchester Üniversitesinde yüksek lisans, 1990 yılında Londra Üniversitesi SOAS’ta “Indian muslims and the Ottomans 1877-1914: a study of indo-muslim attitudes to Pan-Islamism and Turkey” başlıklı teziyle doktora derecesi aldı. 2001 yılına kadar İSAM’da (İslam Araştırmaları Merkezi) araştırmacı olarak görev alan Özcan, 1996-97 yılları arasında kurumun başkanlığını yaptı. Boğaziçi, Marmara, Sakarya Üniversitesinde çalıştı. 2007-2016 yılları arasında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin kurucu rektörlüğü görevinde bulundu. Hâlen Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinde çalışmalarını sürdürmektedir. Osmanlı-Hindistan ilişkileri, sömürgecilik, Yakınçağ Osmanlı Siyasi Tarihi ve Osmanlı-İngiliz ilişkileri başlıca çalışma alanlarıdır. Eserlerinden bazıları: Pan-Islamism : Indian muslims, the Ottomans and Britain : (1877-1924), İngiltere’de Hilafet Tartışmaları 1873-1909, The press and Anglo‐Ottoman relations, 1876–1909
PROF. DR. BAHATTİN ÇELİK
Prof. Dr. Bahattin ÇELİK, 1995 yılında Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Arkeoloji bölümünden mezun olmuştur. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji bölümünü 2003 yılında “Şanlıurfa Kent Merkezinde Çanak Çömleksiz Bir Neolitik Yerleşim: Yeni Mahalle” başlıklı tezle tamamlamıştır. Aynı bölümde, “Şanlıurfa-Yeni Mahalle, Karahan Tepe, Sefer Tepe ve Hamzan Tepe Yerleşimlerinin Işığı Altında Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Çanak Çömleksiz Neolitik Dönem” başlıklı çalışmasını doktora tezi olarak sunmuştur. Harran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümünde 2006 yılında yardımcı doçent, 2013’te doçent unvanlarını almıştır. Iğdır Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümünde 2019’da profesörlüğe yükselmiştir. Aynı üniversitede çalışmalarına devam etmektedir. Anadolu arkeolojisi ve özellikle Şanlıurfa bölgesinin neolitik dönem tarihi ile ilgili araştırmaları bulunmaktadır. Bazı çalışmaları: Harran ve Çevresinde Paleolitik Çağ, Neolitik Dönemde Dikilitaş Geleneği, Neolithic Settlements of Şanlıurfa in Southeastern Turkey.
PROF. DR. CENGİZ TOMAR
Prof. Dr. Cengiz TOMAR, 1970 yılında Üsküdar’da doğdu. İlköğretimini burada tamamladıktan sonra, orta ve lise öğretimini 1981-1988 yılları arasında Üsküdar İmam-Hatip Lisesinde ikmal etti. 1992 yılında Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu. 1993 yılında aynı bölüme araştırma görevlisi olarak atandı. 1996 yılında “Memlük Devleti`nin Kuruluşu ve Gelişmesi: 1240-1260” başlıklı tezi ile Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nde yüksek lisansını, 2006 yılında “Ortaçağda Askeri-Kölelik Sistemi” adlı teziyle doktorasını tamamladı. 1993-1995 yıllarında Ürdün Üniversitesinde Arapça ve Ortadoğu Çalışmaları, 1996-1997 öğretim döneminde ODTÜ’de İngilizce, 2000-2003 yıllarında Edinburgh Üniversitesinde Ortadoğu Çalışmaları üzerine eğitim aldı. 2003-2005 yılları arasında Şam Üniversitesinde öğretim üyesi olarak çalıştı. 2011 yılında doçent unvanını aldı. 2011-2014 yıllarında Marmara Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü’nde müdür yardımcısı ve Siyasi Tarih-Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yaptı. 2016 yılında profesör kadrosuna atandı. 2017 yılında Yalova Üniversitesi’nde rektör yardımcısı olarak görev yaptı. Aralık 2017’de Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi dekanlığına atandı. Aynı zamanda Marmara Üniversitesi Kudüs Araştırmaları Merkezi’ni kurarak müdürlüğünü üstlendi. 15 Eylül 2018 tarihinden itibaren Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi’nde rektör vekili olarak görev yapmaktadır. 1998-2016 yılları arasında Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İslam Tarihi ve Medeniyeti ilim kurulu üyesi olarak vazife yapmış, 2008-2017 tarihleri arasında İslam İşbirliği Teşkilatı İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezinde (IRCICA) koordinatör ve araştırma bölüm başkanı olarak görev almıştır. Alanıyla ilgili pek çok ilmi derginin yayın kurulu ve hakem heyetinde yer almakta olup yüze yakın sempozyum ve ilmî toplantı düzenlemiştir. Kitap, edisyon ve çevirilerinin yanı sıra İslam Tarihi ve Medeniyeti ile Ortadoğu ve Arap coğrafyasının tarihi ve kültürüne dair çok sayıda akademik ve popüler makalesi bulunmakta olup ulusal tv kanallarının yanısıra al-Jazeera, BBC, Russia Today gibi Arapça ve İngilizce yayın yapan uluslararası kanalların düzenli yorumcuları arasında yer almaktadır.
DOÇ. DR. ÇİĞDEM ATAKUMAN
Doç. Dr. Çiğdem ATAKUMAN, Lisans derecesini ODTÜ - Kimya Mühendisliği Bölümü’nde, Yüksek Lisans derecesini ise ODTÜ - Arkeometri Ana Bilim Dalı’nda tamamlamıştır. Kahramanmaraş’ın prehistorik dönemlerdeki yerleşim dokusunu, Domuztepe Höyüğü’ne odaklanarak, incelediği teziyle Arkeoloji alanındaki Doktora derecesini UCLA (Kaliforniya Üniversitesi-Los Angeles)’da almıştır. 2011 yılından günümüze ODTÜ Yerleşim Arkeolojisi Ana Bilim Dalı’nda Öğretim Üyesi olan Doç. Dr. Çiğdem Atakuman, 2005-2007 tarihlerinde ODTÜ Toplum-Bilim Merkezi ve ODTÜ-Bilim ve Teknoloji Müzesi’nin kurucu müdürlüğü, 2007-2009 tarihlerinde TÜBİTAK Bilim ve Toplum Dairesi Başkanlığı, 2013-2020 arasında ODTÜ Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü ve 2017-2020 arasında ODTÜ-Tarihsel Çevre Değerlerini Araştırma Merkezi Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. 2015 yılından bu yana, Ege’nin en erken Neolitik yerleşimlerinden olan Gökçeada-Uğurlu Höyük’te kazı başkan yardımcılığı, 2017-2021 yılları arasında Bozburun-Marmaris tarihöncesi yüzey araştırması başkanlığı görevlerini yürüten Atakuman, prehistorik dönemde simgesel düşünce ve ritüel konusundaki uzmanlığını yanı sıra, arkeoloji ve kültürel miras politikası üzerine çalışmalarıyla da tanınmaktadır. Son dönemde, Anadolu ve Avrupa'da Neolitik yaşamın ortaya çıkışını ve yayılmasını, antik DNA ve nesnel kültür verilerini harmanlayarak araştıran Atakuman, bu konuda devlet üniversitelerimizce alınan ilk Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) projesi olma özelliği taşıyan NEOGENE projesinin baş araştırmacılarındandır.
PROF. DR. EKREM KALAN
Prof. Dr. Ekrem KALAN, 2002 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünü bitirdi. 2005 yılında ise Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ortaçağ Programı’ndan “Cungar Hanlığının Siyasi Tarihi” adlı yüksek lisans teziyle mezun oldu. 2006 yılında Kazan Federal Üniversitesinde başlamış olduğu doktora öğrenimini 2011 yılında “Cüçi Ulusu (Altın Orda)’nun Doğu Ülkeleriyle Ticari ve Ekonomik İlişkileri (XIII. Yüzyılın İkinci Yarısı-XIV. Yüzyıl)” başlıklı teziyle tamamladı. 2012’de Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde yardımcı doçentliğe, 2015 yılında Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü doçentliğe, 2019 yılında da yine Akdeniz Üniversitesi’nde profesörlüğe yükseltildi. 2012-2015 yılları arasında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Ulanbator PKO’da Koordinatör olarak görev yaptı. 2018 yılında T.C. Kiev Büyükelçiliği’nde kurucu Eğitim Müşavirliği görevini yürüttü. 19 Eylül 2019 tarihinden beri Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi rektörü olarak görev yapmaktadır. Bilimsel çalışmalarında genel olarak, Türk-Moğol Tarihi, Türk Kültür Tarihi, Türkistan Tarihi, İpek Yolu alanında yoğunlaşmaktadır. Eserlerinden bazıları: Cungar Hanlığının Siyasi Tarihi, Moğol Tarihi, Moğolların Gizli Tarihçesi, Zolotaya Orda (Ulus Cuçi) i stranı Vostoka: Torgovo-ekonomiçeskie vzaimootnoşeniya vo vtoroi polovine XIII-XIV vv.
PROF. DR. ERHAN AFYONCU
Prof. Dr. Erhan AFYONCU, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümü Tarih Öğretmenliği Anabilim Dalı’ndan 1988’de mezun olmuştur. 1989’da Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümü, Tarih Öğretmenliği Anabilim Dalı’na Araştırma Görevlisi olarak atanmış, yüksek lisansını Marmara Üniversitesi’nde “Necati Efendi Tarih-i Kırım (Rusya Sefaretnamesi)” isimli tez ile 1990’da tamamlamıştır. 1997’de Osmanlı Devlet Teşkilatı’nda Defterhane-i Âmire (XVI-XVIII. Yüzyıllar) isimli tez ile doktorasını bitirmiştir. 2000 yılında yardımcı doçent olmuştur. 2001 yılında Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’ne geçmiştir. 2008 yılında doçent, 2014 yılında profesör olmuştur. 2016 yılında Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı olan Afyoncu, aynı yıl Millî Savunma Üniversitesi Rektörlüğüne atanmıştır. Osmanlı bürokrasisi, savaş tarihi, aşiretler, Osmanlı tarihçileri ve tarih yazıcılığı üzerine çalışmalar yürütmektedir. Eserlerinden bazıları: Osmanlı-Safevî Savaşlarına Dair Bir Kaynak Tevârih-i Gazavât-ı Sultan Murâd-ı Sâlis, Tanzimat Öncesi Osmanlı Tarihi Araştırma Rehberi, Osmanlı Devlet Teşkilatında Defterhâne i Âmire XVI-XVIII. Yüzyıllar.
PROF. DR. ERKAN GÖKSU
Prof. Dr. Erkan GÖKSU, 1998 yılında Erciyes Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünü bitirmiştir. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Bölümünde yüksek lisansını “Türk Kültüründe Silah (En Eski Çağlardan Osmanlı Devleti’ne Kadar)” başlıklı tezle tamamlamıştır. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Orta Çağ Tarihi doktora programından 2008 yılında “Türkiye Selçuklularında Ordu” başlıklı tezle mezun olmuştur. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tarih Bölümünde 2009 yılında yardımcı doçent, 2013’te doçent unvanlarını almıştır. 2019 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde profesörlüğe yükselmiştir. Aynı üniversitede çalışmalarına devam etmektedir. Başlıca Selçuklular, Türk Tarihi ve Kültürü ile askerî tarih alanlarında araştırmaları bulunmaktadır. Bazı Eserleri: Türkiye Selçuklularında Ordu, Selçuklular: Muhteşem Çağın Mütevazı Çocukları, Türk Savaş Sanatı, Bilge Vezir Nizamülmülk.
PROF. DR. EROL ÖZVAR
Prof. Dr. Erol ÖZVAR, 1989 yılında Marmara Üniversitesi İktisat Bölümünde lisans mezuniyetini tamamladı. Aynı üniversitede iktisat tarihi alanında yüksek lisans ve doktora yaptı. 2009-2012 yılları arasında Harvard Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Merkezinde ve araştırma desteği kazandığı Harvard Hukuk Fakültesi İslam Hukuku Araştırmaları Programı’nda ziyaretçi öğretim üyesi olarak çalıştı. Uluslararası Türkiye’nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi Birliğinin idare kurulu üyeliği yanı sıra Uluslararası İktisat Tarihi Kurumunun bilim kurulu üyesidir. 2018-2021 yılları arasında Marmara Üniversitesi rektörü olarak görev yaptı. 2021 yılından itibaren YÖK Başkanı olarak görevini yürütmektedir. Bilimsel çalışmaları genel olarak Orta Doğu’ya ve özel olarak Osmanlı Devleti’ne özgü ekonomik ve mali kurumlardaki değişmeleri ele almıştır. Eserlerinden bazıları: Osmanlı Maliyesinde Malikane Uygulaması, Osmanlı Maliyesi: Kurumlar ve Bütçeler, Tarih Felsefesi Üzerine Denemeler.
DOÇ. DR. FAHRİ MADEN
Doç. Dr. Fahri MADEN, 1979 yılında Gerze/Sinop’ta doğdu. İlkokul ve lise eğitimini Sinop’ta tamamladı. 2000 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği bölümünü bitirdi. Aynı üniversitede başladığı yüksek lisans eğitimini 2004 yılında bitirdi. Daha sonra Gazi Üniversitesi’nde doktora eğitimine başladı. Bektaşî Tekkelerinin Kapatılması (1826) ve Bektaşîliğin Yasaklı Yılları adlı doktora tezini hazırlayarak 2010 yılında doktor unvanını aldı. Akademik kariyeri 2019 yılında doçent unvanıyla devam etti. Bu arada 2004 yılından itibaren İnsanca dergisinde yazarlık yapmaya başladı. Temel akademik araştırma alanı tasavvuf tarihi, Alevilik-Bektaşilik ve şehir tarihidir. Halen Kastamonu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesidir. Hazırladığı yirmiden fazla eseri ile pek çok akademik ve ilmi makalesi bulunmaktadır. XVIII. Yüzyılın Sonlarında Kastamonu (2012), Bektaşi Tekkelerinin Kapatılması (1826) ve Bektaşiliğin Yasaklı Yılları (2013), II. Abdülhamit Dönemi (2014), Seyyahların Gözüyle Kastamonu (2016), Kastamonu’da Eşkıyalık (2018), İstanbul Bektaşileri (2019), Mehmet Ali Hilmi Dedebaba ve Kâşifü’l-Esrar Reddiyesi (2020) eserlerinden bazılarıdır.
PROF. DR. FATMA GÜL DEMİREL
Prof. Dr. Fatma Gül DEMİREL, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden 1993 yılında mezun oldu. Yüksek lisansını aynı üniversitede 1996 yılında, doktora eğitimini ise “Adliye Nezaretinin Kuruluşu ve Faaliyetleri” adlı tezi ile 2003 yılında tamamladı. Hâlen Yıldız Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Demirel’in Türk Basın ve Hukuk Tarihi üzerine yayımlanmış makalelerinin yanı sıra, II. Abdülhamid Döneminde Sansür, Adliye Nezareti’nin Kuruluşu ve Faaliyetleri (1876-1914), Dolmabahçe ve Yıldız Saraylarında Son Ziyaretler Son Ziyafetler, II. Abdülhamid’in Mirası: İstanbul’da Kamu Binaları, Cumhuriyet Kurulurken Hayaller ve Umutlar başlıklı kitapları bulunmaktadır.
PROF. DR. FERİDUN EMECEN
Prof. Dr. Feridun EMECEN, doktora derecesini 1985 yılında Osmanlı Tarihi alanında “XVI. Asırda Manisa ve Yöresinin Sosyal ve Ekonomik Tarihi” teziyle İstanbul Üniversitesinde tamamladı. 1989 yılında doçent, 1995 yılında profesör oldu. İstanbul Üniversitesinde çok çeşitli idari görevler yürüten Emecen hâlen İstanbul 29 Mayıs Üniversitesinde Edebiyat Fakültesi Dekanı’dır. Osmanlı Tarihi’nin çok çeşitli alanlarında birçok eser ve araştırmaları bulunan Emecen özellikle Osmanlı Klasik Dönemi ve öncesinde sayılı uzmanlarından biridir. Emecen’in Türk Tarih Kurumu Şeref Üyeliği ve Türkiye Bilimler Akademisi Üyeliği de tarih çalışmalarındaki seçkin konumuna işaret eder. Emecen, 2014 yılında Elginkan Vakfı tarafından Türk Kültürü Araştırma Ödülü’ne layık görülmüştür. Fetih ve Kıyamet 1453, Yavuz Sultan Selim, Osmanlı’nın İzinde, İlk Osmanlılar ve Batı Anadolu Beylikler Dünyası, Osmanlı Klasik Çağında Hanedan, Devlet ve Toplum, Osmanlı Klasik Çağında Savaş, Osmanlı Klasik Çağında Siyaset yayımlanmış kitaplarından bazılarıdır.
DR. ÖĞR. ÜYESİ HASAN YILMAZYAŞAR
Dr. Öğr. Üyesi Hasan YILMAZYAŞAR, 1997 senesinde Anadolu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümünden mezun olmuştur. Ardından 2003 senesinde Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi bölümünde “Orhan Gazi Döneminde İznik Kent Dokusu ve Mimarisi” isimli yüksek lisans tezini tamamlamıştır. 2017 senesinde ise Anadolu Üniversitesinde hazırladığı “Bursa’dan Kosova’ya: Hüdavendigar Dönemi (I. Murad) Osmanlı Mimarisi” isimli tez çalışması ile doktora derecesi almıştır. 1999 yılında Anadolu Üniversite Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nde araştırma görevlisi olan, Hacettepe ve Anadolu Üniversitelerinde araştırma/öğretim görevlisi olarak çalışan Yılmazyaşar, halen Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Dr. Öğr. Üyesi Hasan Yılmazyaşar’ın mimarlık tarihi, Osmanlı mimarisi ve arkeolojisi ile kültürel etkileşimler üzerine çalışma ve yayınları bulunmaktadır. Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu üyesi olan Yılmazyaşar, 1993 yılından itibaren ulusal ve uluslararası çok sayıda arkeolojik kazı ve araştırmada görev almış olup, halen Eskişehir Karacahisar Kalesi Kazı Başkanlığı görevini yürütmektedir.
PROF. DR. HATİCE ORUÇ
Prof. Dr. Hatice ORUÇ, 1994 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl söz konusu bölümde araştırma görevlisi olarak atandı. 1997 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimini ve 2003 yılında Bosna-Hersek’te Saraybosna Üniversitesi Felsefe Fakültesi (Filozofski Fakultet Univerziteta u Sarajevu) Tarih Bölümü’nde doktora eğitimini tamamladı. Çalışmaları, Balkan tarihi üzerine yoğunlaşmış olup, bu saha ile ilgili çeşitli yayınları bulunmaktadır. Halen Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümünde profesör olarak görev yapmaktadır.
PROF. DR. HİKMET ÖKSÜZ
Prof. Dr. Hikmet ÖKSÜZ, 1987 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesinden mezun oldu. 1992 yılında yüksek lisansını, 1996 yılında ise “Atatürk Dönemi Türkiye’nin Balkan Politikası (1923-1938)” teziyle doktorasını İstanbul Üniversitesi’nde tamamladı. Bilimsel çalışmaları arasında 20. yüzyılda Balkanlar ve Trabzon, Kıbrıs, Avrupa Birliği, Pontus ve Ermeni Sorunu yer almaktadır. 1995 yılından itibaren görev yaptığı Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde çeşitli akademik ve idari görevlerde yer aldı. 2012 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevine atanmıştır. Eserlerinden bazıları: Yirminci Yüzyılda Türkiye ve Balkanlar, Yirminci Yüzyılda Batı Trakya Türkleri, 20 Yüzyıl Başlarında Trabzon Toplumsal Tarih Yazıları.
PROF. DR. HÜSEYİN ÇINAR
Prof. Dr. Hüseyin ÇINAR, lisans eğitimini 1987 yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği Bölümünde; yüksek lisans eğitimini 1993 yılında, aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Genel Türk Tarihi Bilim Dalında; doktorasını da 2000 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeni Çağ Anabilim Dalında “18. Yüzyılın İlk Yarısında Ayıntab Şehrinin Sosyal ve Ekonomik Durumu” başlıklı tez ile tamamladı. Kırıkkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yeniçağ Anabilim Dalında 1993-2011 yılları arasında araştırma görevlisi, yardımcı doçent ve doçent kadrolarında çalıştı. 2011 yılında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümüne geçti. 2013 yılından beri aynı üniversitede profesör kadrosunda çalışmaktadır. Çınar’ın çalışmaları daha çok Osmanlı Sosyal ve Ekonomik Tarihi, Osmanlı şehirleri ve vakıflar gibi konular üzerinedir. Eserlerinden bazıları: Vakıflar Kaynakçası, Osmanlıdan Cumhuriyete Çubuk Kazası, 1842 Tarihli Çubuk Kazası Nüfus Defteri.
PROF. DR. İBRAHİM TELLİOĞLU
Prof. Dr. İbrahim TELLİOĞLU, Genel Türk Tarihi uzmanıdır. 2002 yılında İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı’nda Prof. Dr. Salim CÖHCE danışmanlığında Osmanlı Hâkimiyetine Kadar Doğu Karadeniz Bölgesinde Türkler konulu tezini tamamlayarak bilim doktoru unvanı aldı. 06.04.2006’da Genel Türk Tarihi bilim alanında doçent olan, 28.07.2011’de aynı anabilim dalında profesör kadrosuna atanan İbrahim TELLİOĞLU, hâlen Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. İbrahim TELLİOĞLU’nun, Osmanlı Hâkimiyetine Kadar Doğu Karadeniz’de Türkler (Trabzon 2006), XI-XIII. Yüzyıllarda Türk-Gürcü İlişkileri (Trabzon 2009), Trabzon Rum Devleti (1204-1461) (Trabzon 2009), İlk Çağdan Osmanlılara Samsun (Samsun 2013), Türk-Ermeni İlişkileri ve 1915 Olayları (Trabzon 2015), Tarih Boyunca Karadeniz (Trabzon 2015), Orta Çağda Türkler Ermeniler Gürcüler (İstanbul 2019) ve Fethedilenlerin Gözüyle Anadolu’nun Fethi (İstanbul 2020) isimli kitaplarının yanı sıra özellikle Karadeniz ve Kafkasya tarihine ilişkin çok sayıda yayımlanmış makalesi ve bildirisi bulunmaktadır. Ayrıca Türk-Gürcü İlişkileri: Tarih ve Çağdaşlık (Trabzon 2017), Türk-Gürcü İlişkilerinin Kaynakları (Trabzon 2018), Tarih Boyunca Çarşamba (Samsun 2019), Orta Çağda Türk-Gürcü İlişkileri (Gori-2019) ve Yeni ve Yakın Çağda Türk-Gürcü İlişkileri (Trabzon 2020), Kafkasya’da Barış Arayışları (Gori 2021), Tarih Boyunca Tekkeköy (Trabzon 2021) kitaplarına editörlük yapmıştır. Fethedilenlerin Gözüyle Anadolu’nun Fethi isimli kitabı, Türkiye Yazarlar Birliği tarafından 2020 yılın inceleme eseri ödülüne layık görülmüştür.
PROF. DR. İDRİS BOSTAN
Prof. Dr. İdris Bostan: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi Kürsüsünden 1978’de mezun oldu. “XVII. Yüzyılda Tersâne-i Amire” konulu doktora tezini 1985’de tamamladı. 1986’da Yrd. Doçent, 1992’de Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalında Doçent, 1998’de profesör oldu. Venedik, İspanya ve Dubrovnik arşivlerinde araştırmalar yaptı. Selçuk Üniversitesi (1981–1984) ve Marmara Üniversitesi (1984–1997)’nde görev yapan Prof. Bostan halen İstanbul Üniversitesi Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalında (1997-) eğitim ve öğretim hayatına devam etmektedir. İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Akdeniz Dünyası Araştırmaları Yüksek Lisans Bilim Dalı programını yürüten Prof. Bostan, İ.Ü. Deniz Bilimleri Enstitüsü’nde ve Deniz Harp Akademileri’nde (1999-2010) Türk Deniz Tarihi dersleri verdi ve 2004-2011 yılları arasında Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı müşaviri olarak görev yaptı. Araştırmaları Osmanlı Denizcilik Tarihi, Akdeniz ve Karadeniz Tarihi konularında yoğunlaşan Prof. Bostan’ın, Osmanlı Devleti’nin Güney Siyaseti ve Osmanlı Afrikası konularında da kitap ve makaleleri bulunmaktadır. Eserlerinden bazıları: Osmanlı Bahriye Teşkilâtı: XVII. Yüzyılda Tersâne-i Âmire, Ege Adalarının İdari, Mali ve Sosyal Yapısı, Beylikten İmparatorluğa Osmanlı Denizciliği, Midilli’nin İşgal Günlüğü 1912, Osmanlı Deniz Ticareti
PROF. DR. İHSAN FAZLIOĞLU
Prof. Dr. İhsan FAZLIOĞLU, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünden 1989 yılında mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Bilim Tarihi anabilim dalında yüksek lisansını (1993), ve Felsefe anabilim dalında doktorasını tamamladı (1998). İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi Bölümü'nde araştırma görevlisi ve Felsefe Bölümü'nde araştırma görevlisi ve doçent olarak görev yaptı. 2011'den bu yanda İstanbul Medeniyet Üniversitesi Felsefe Bölümü ile Bilim Tarihi Bölümü'nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. IRCICA Yazmalar Bölümü'nde (İstanbul) çalıştı. Ürdün Üniversitesi (Amman), Arap Bilim Tarihi Üniversitesi (Halep) ve Kâhire Üniversitesi'nde sahasıyla ilgili araştırmalarda bulundu. Oklahoma Üniversitesi'nde doktora-sonrası çalışmasını yürüttü. McGill Üniversitesi, İslâm Araştırmaları Enstitüsü'nde misafir öğretim üyesi olarak bulundu; "Rational Sciences in Islam" adlı projeye danışmanlık yaptı ve kıdemli-uzman araştırmacı olarak çalıştı. Pek çok ülkede alanıyla ilgili toplantılara iştirak etti, atölyelerde yer aldı ve seminerlere katıldı. Felsefe-Bilim tarihi ile matematik tarihi ve felsefese üzerine yoğunlaşan Fazlıoğlu, özellikle bu konuların İslâm-Selçuklu-Osmanlı Türk medeniyet tarihi içindeki gelişmelerini yazma eserlere dayanarak incelemekte ve yayınlar yapmaktadır. Bu çerçevede, pek çok makale, kitap bölümü, ansiklopedi maddesi ve kitap yayınladı. Bunlardan bazıları: (Kayıp Halka, Derin Yapı, Nazarî Ufuk, Uygulamalı Geometri'nin Tarihine Giriş, Aded ile Mikdâr, Fuzulî Ne Demek İstedi?)
PROF. DR. İLBER ORTAYLI
Prof. Dr. İlber ORTAYLI, 1970 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümünü bitirdi. Viyana Üniversitesinde Slav ve Doğu Avrupa dilleri öğrenimi gördü. Yüksek lisans çalışmasını Chicago Üniversitesinde Prof. Dr. Halil İnalcık ile yaptı. "Tanzimat sonrası mahallî idareler" başlıklı tezi ile Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde 1974 yılında doktor, "Osmanlı İmparatorluğu'nda Alman nüfuzu" adlı çalışmasıyla 1979'da aynı fakültede doçent oldu. 1989'da profesör oldu ve 1989-2002 yılları arasında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde görev yaptı. 2002 yılında Galatasaray Üniversitesine, iki yıl sonra ise Bilkent Üniversitesine konuk öğretim üyesi olarak geçti. Şu anda MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Türk Hukuk Tarihi dersleri vermektedir. Ortaylı; 2005 -2012 yılları arasında Topkapı Sarayı Müzesi Müdürü olarak da çalışan Ortaylı, Uluslararası Osmanlı Etütleri Komitesi Yönetim Kurulu ve Avrupa İranoloji Cemiyeti ve Avusturya-Türk Bilimler Forumuna üyedir. Başlıca Eserleri: Gelenekten Geleceğe, Osmanlı Toplumunda Aile, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, Türkiye'nin Yakın Tarihi, Defterimden Portreler, Tarihin Gölgesinde, Yakın Tarihin Gerçekleri, Cumhuriyetin İlk Yüzyılı, İlber Ortaylı Seyahatnamesi, Hukuk ve İdare Adamı Olarak Osmanlı Devleti’nde Kadı, Osmanlı’ya Bakmak Osmanlı Çağdaşlaşması, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Bir Ömür Nasıl Yaşanır?
PROF. DR. İLHAMİ DURMUŞ
Prof. Dr. İlhami DURMUŞ, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümünden 1986 yılında; aynı üniversitenin Türk İnkılap Tarihi Enstitüsünden 1989 yılında mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde “İskitler” başlıklı teziyle doktor unvanı alan Prof. Dr. Durmuş, 1987-1991 yılları arasında Ankara Üniversitesinde uzman olarak görev yaptı. 1991 yılında araştırma görevlisi olarak girdiği Gazi Üniversitesinde 1993 yılında yardımcı doçent; 1997 yılında doçent oldu. 2003 yılında aynı üniversitede profesör unvanı alan Prof. Dr. Durmuş, tarih ve arkeoloji bölüm başkanlıkları ile enstitü müdür yardımcılığı gibi idari görevlerde bulundu. 2016-2018 yılları arasında Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanlığını yürüttü. Durmuş, 2018 yılından bu yana Ankara Hacıbayram Üniversitesi Tarih Bölümünde Eski Anadolu Tarihi, Eski Ön Asya Tarihi, Yunan ve Roma Tarihi alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir. Eserlerinden bazıları: İskitler, Sarmatlar, Bilge Kağan Köl Tigin ve Bilge Tonyukuk, Türk Tarihinin Öncüleri.
PROF. DR. İLHAN ŞAHİN
Prof. Dr. İlhan ŞAHİN, lisans eğitimini 1974 senesinde, doktorasını ise 1981 yılında İstanbul Üniversitesinde “Yeniil Kazası ve Yeniil Türkmenleri (1548-1653)” tezi ile tamamladı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde asistan, Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinde yardımcı doçent, doçent ve İstanbul Üniversitesi ile Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinde ve İstanbul Aydın Üniversitesinde profesör olarak görev yaptı. Bilimsel araştırmaları çerçevesinde Toyo Bunko-Tokyo’da misafir öğretim üyesi olarak University of Wisconsin-Madison’da, University of Ritsumeikan-Kyoto’da, University of Tokyo-Tokyo’da ve University of Meiji-Tokyo’da bulundu. 2018’den itibaren İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Tarih Bölümünde profesör olarak görev yapmaktadır. Şahin, Osmanlı Sosyal-Beşerî ve İdari Tarihi ile özellikle Osmanlı toplumunun önemli bir unsuru olan konar-göçerler ve Altay toplulukları üzerinde disiplinler arası çalışmalarını sürdürmektedir. Eserlerinden bazıları: Osmanlı Döneminde Konar-Göçerler (Nomads in the Ottoman Empire), Yağcı Bedir Yörükleri, Nomads and Nomadism: New Approaches in Kyrgyz and Ottoman Nomadic Studies ve Tarih İçinde Kırşehir.
PROF. DR. MAHMUD EROL KILIÇ
Prof. Dr. Mahmud Erol KILIÇ, İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu (1985). Marmara Üniversitesi’nde ve Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü’nde dersler verdi. Bugüne kadar 16 telif, 5 tercüme kitabı ve editörü olduğu 2 kitap yayınlandı. Sufi ve Şiir: Osmanlı Tasavvuf Şiirinin Poetikası isimli çalışması Türkiye Yazarlar Birliği tarafından 2004 yılı inceleme-araştırma ödülüne layık görüldü. Journal of Sufi Studies (BRILL, Leiden) Editörler Kurulu Üyeliği, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Genel Kurulu Üyeliği, Muhyiddin Ibn Arabi Society (MIAS - Oxford) Şeref Üyeliği, Türkiye-İran Araştırmaları Dergisi (TİAD) Danışma Kurulu Üyeliğinde bulundu. 2005 - 2008 yılları arasında İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi (TİEM) Başkanlığı, 2008 - 2018 yılları arasında İslam İşbirliği Teşkilatına Üye Ülkeler Parlamentolar Birliği (PUIC, Tahran) Genel Sekreterliği, 2019 - 2021 yılları arasında Endonezya nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği görevlerinde bulundu. Mayıs 2021’ten beri İslam İşbirliği Teşkilatı’na (İİT) bağlı İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) Genel Direktörüdür.
PROF. DR. MAHMUT AK
Prof. Dr. Mahmut AK, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden 1987 yılında mezun oldu. Aynı yıl bu fakültenin Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalında araştırma görevlisi oldu ve yüksek lisansa başladı. “Aşık Mehmed ve Menazırü’l-avalim’i” konulu tezini 1990’da tamamladı. Aynı yıl doktora programına girdi ve “Menazırü’l-avalim (Tahlil-Metin)” konulu tezi ile 1997 yılında doktor unvanını aldı. 1999’da Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı’nda yardımcı doçent, 2006’da Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalında doçent, 2011’de Yeni Çağ Tarihi Anabilim Dalında profesörlük kadrosuna atandı. Birçok idari görevde bulunan Prof. Dr. Mahmut Ak 2015 yılından bu yana İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü görevini ifa etmektedir. Eserlerinden bazıları: Menâzirü'l-Avâlim: Tahlil-Dizin-Metin (I-II-III), Osmanlı'nın Gezginleri, İstanbul’un Fetih Günlüğü.
PROF. DR. M. ÂKİF AYDIN
Prof. Dr. M. Âkif AYDIN, 1971 Yılında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nü, 1974 yılında İ.Ü. Hukuk Fakültesini bitirdi. İ.Ü.Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde “Osmanlı Aile Hukukudaki Gelişmeler ve Hukuk-ı Aile Kararnamesi” teziyle doktorasını tamamladı. 1983 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Tarihi anabilim damında yard doç. Olarak atandı. 1987 yılına “Mecelle’de Haksız Fiiller” teziyle doçent, 1993 yılında profesör oldu. Kahire Hukuk Fakültesi’nde ve Harvard Üniversite Hukuk Fakültesi’nde birer yıl süreyle misafir akademisyen olarak bulundu. 2003-2014 yılları arasında İslam Araştırmaları Merkezi başkanlığı (İSAM), 2009-2013 yılları arasında Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) üyeliği, 2011-2020 yılları arasında Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı yaptı. Halen aynı üniversitede öğretim üyeliği ve Hukuk Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü yapmaktadır. İSAM-2010 İstanbul Kültür Başkenti ve Medipol Üniversitesi - İBB’nin müşterek destekleriyle yayımlanan 100 ciltlik İstanbul Kadı Sicillerinin proje yönetmenliğini yaptı. Eserlerinden bazıları: Osmanlı Aile Hukuku, Osmanlı Devletinde Hukuk ve Adalet, Türk Hukuk Tarihi, Kadı Sicillerinde İstanbul, Osmanlı Hukuku Devleti Aliyye’nin Temeli.
PROF. DR. MEHMET AKİF KİREÇCİ
Prof. Dr. Mehmet Akif KİREÇCİ doktora derecesini ABD’de Pensilvanya Üniversitesi Yakın Doğu Çalışmaları Bölümünden "Decline, Discourse and Self-Orientalization" başlıklı çalışmasıyla almıştır. Aynı üniversitede dersler vermiş olan Kireçci, Stevens Teknoloji Enstitüsünde de öğretim üyesi olarak çalışmıştır. Bir süre Bilkent Üniversitesinde çalıştıktan sonra, 2019 yılı itibariyle Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümüne öğretim üyesi olarak katılan Kireçci, hâlen bu üniversitede görev yapmaktadır. Kireçci, Türk dış politikası, Uzakdoğu çalışmaları ve uluslararası güvenlik stratejileri üzerine eserler vermektedir. Eserlerinden bazıları: İstanbul: Metamorphosis in an Imperial City, Arap Baharı ve Türkiye Modeli Tartışmaları, Türk Cumhuriyetlerinde Bağımsızlık ve Devlet İnşa Süreci, Başlangıçtan Günümüze Arap Milliyetçiliği, 2023’e Doğru Kültür Politikaları.
PROF. DR. MESUT UYAR
Prof. Dr. Mesut UYAR, 1991 yılında Kara Harp Okulu’ndan mezun oldu. 1995’te İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Siyaset Bilimi’nde yüksek lisans, 2000’de aynı üniversite ve fakültede Uluslararası İlişkiler’de doktora eğitimini tamamladı. Türk Silahlı Kuvvetleri’nde 1991-2012 yılları arasında çeşitli birliklerde komutanlık ve Kara Harp Okulu’nda öğretim üyeliği yaptı. 1995’te Güneydoğu’da operasyonda yaralandı ve gazi oldu. Gene aynı dönemde Gürcistan’da Birleşmiş Milletler askeri gözlemciliği, Afganistan’da karargâh subaylığı ve Bosna-Hersek’te Peace Support Training Centre’da öğretim üyesi olarak görev yaptı. 2012’de Silahlı Kuvvetler’den emekli olduktan sonra beş yıl University of New South Wales, Canberra-Avustralya’da Osmanlı askeri doçenti olarak çalıştı. 2018’den bu yana Antalya Bilim Üniversitesi’nde görev yapmaktadır. Başlıca eserleri; Savaş Çalışmaları El Kitabı (2021); The Ottoman Army and the First World War (2021); The Phaseline Attila: The Amphibious Campaign for Cyprus, 1974 (2020); Dünya Askeri Tarihi (2020); The Ottoman Defence Against the Anzac Landing 25 April 1915 (2015); A Military History of the Ottomans: From Osman to Atatürk (2009).
PROF. DR. MUSTAFA H. SAYAR
Prof. Dr. Mustafa H. SAYAR, 1974 ile 1978 yılları arasında İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Klasik Diller, Klasik Arkeoloji ve Eski Çağ Tarihi bölümlerinde lisans eğitimi gördü. 1979 ile 1986 yılları arasında İstanbul Arkeoloji Müzelerinde müze asistanı olarak görev yapmıştır. 1989 yılında Perinthos, Herakleia (Marmara Ereğlisi,Tekirdağ) ve çevresi antik yazıtları ve tarihi- coğrafyası başlıklı tezi ile Viyana Üniversitesi’nden Doktor unvanını aldı. 1993 yılında Eski Çağ Tarihi alanında Doçent olan Sayar, 2003 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eski Çağ Tarihi Anabilim Dalı’nda Profesör ünvanını aldı. 1978-2021 yılları arasında Türkiye’de ve yurtdışında yapılan çeşitli arkeolojik kazılara heyet üyesi olarak katıldı. 1990 ile 2012 yılları arasında Trakya ve Çukurova, Orta ve Doğu Toroslar’da Eskiçağ Tarihi Coğrafyası ve Yerleşim Arkeolojisine yönelik yüzey araştırmalarını yönetmiştir. Yurtiçi ve yurtdışında Trakya ve Çukurova bölgelerinin Eski Çağ Tarihi, Eskiçağ Dönemi Anıtları ve Eski Çağ tarihi-coğrafyası üzerine konferanslar verdi, toplantı, çalıştay ve seminerlere katıldı, alanında çeşitli ulusal ve uluslararası sempozyumlar ve çalıştaylar düzenlemiştir. Alexander von Humboldt Vakfı’nın bursu ile Köln Üniversitesi, Eski Çağ Tarihi Bölümü’nde Çukurova Eski Çağ yazıtları ile ilgili yayın çalışmaları yaptı, bu kapsamda çeşitli uluslararası bilimsel dergilerde yayımlanan makalelerinin yanı sıra 2000 yılında Çukurova'nın Eski Çağ Dönemi şehirlerinden Anazarbos'un Eski Çağ yazıtlarını Bonn'da kitap olarak yayımladı. 1999-2002 yılları arasında Bonn Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü’nde, Çukurova´nın Eski Çağ yerleşim arkeolojisi kültürel gelişim sürecinin incelenmesine yönelik bilimsel araştırma projesi kapsamında Bonn, Duisburg ve Münih Üniversiteleri’nden bilim insanlarıyla birlikte hazırladığı Çukurova bölgesinde Eski Çağ kültürlerinin karşılıklı etkileşimlerine ilişkin çalışmaları içeren kitap 2004 yılında Bonn'da yayımlandı. 2013 bahar yarıyılında Alexander von Humboldt Vakfının bursuyla Alman Arkeoloji Enstitüsünün Berlin’deki merkezinde 3 ay alanında bilimsel çalışmalar yapmıştır. 2016 bahar yarıyılında Princeton’da Institut for Advanced Studies’te yayın çalışmalarında bulunmuştur. 2017 güz yarıyılında Federal Almanya’da Eichstätt Üniversitesinde güz döneminde misafir öğretim üyesi olarak ders vermiştir. 1990’dan bu yana üyesi olduğu Uluslararası Ernst Kirsten Gesellschaft/Eskiçağ Tarihi-Coğrafyası Derneği’nin 2014 yılından beri Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Sayar, Bonn’da yayınlanan Epigraphica Anatolica, Stuttgart’ta yayınlanan Orbis Terrarum, Sofia’da yayınlanan Archaeologica Bulgarica dergilerinin yayın kurulu üyesidir. 2003’ten beri İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü’nde, Eski Çağ Tarihi Profesörü olarak görev yapmakta olan Sayar, 2006’dan bu yana İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Merkezi Müdürü ve İstanbul Üniversitesi Anadolu Araştırmaları ve Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergileri’nin editörüdür. Sayar, 2002 yılında Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü üyesi, 2005 yılında Alman Arkeoloji Enstitüsü Muhabir Üyesi, 2004’den bu yana ICOMOS Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi Türkiye Milli Komitesi üyesi; 2020’den beri ICOMOS‘un uluslararası bilimsel komitesi olan ICOFORT Kaleler ve Askeri Miras Komitesi’nin Türkiye üyesidir.
PROF. DR. MUSTAFA SABRİ KÜÇÜKAŞÇI
Prof. Dr. Mustafa Sabri KÜÇÜKAŞÇI, lisans eğitimini 1990 senesinde Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde, doktorasını ise 1999 yılında Marmara Üniversitesinde “Cahiliye'den Emevîler'in Sonuna Kadar Haremeyn” tezi ile tamamladı. Marmara Üniversitesi Fen‐Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalında yardımcı doçent, doçent ve profesör olarak görev yaptı. 1996'dan beri Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi’nde müellif‐redaktör olarak görev yapmakta ve erken dönem İslam Tarihi ve medeniyeti, Orta Çağ’da şehir, Arap kaynaklarında Türk imajı ve Haremeyn tarihi üzerine çalışmalar yürütmektedir. Eserlerinden bazıları: Antik Çağ dan XXI Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi Siyaset ve Yönetim, Antik Çağ dan XXI Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi Edebiyat Kültür Sanat, Abbasilerden Osmanlılara Mekke-Medine Tarihi, Hattat Neyzen ve Bestekâr Kadıasker Mustafa İzzet Efendi.
PROF. DR. NADİR ÖZBEK
Prof. Dr. Nadir ÖZBEK, Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde 1991 yılında tamamlayan Prof. Dr. Özbek, tarih alanında yüksek lisansını da Boğaziçi Üniversitesi’nde yaptı. ABD’de New York Eyalet Üniversitesi’nde (Binghamton) tarih alanında doktora çalışmalarına devam eden Özbek 2001’de yardımcı doçent, 2005’te doçent ve 2011’de profesör unvanlarını aldı. “Osmanlı İmparatorluğu’nda Sosyal Devlet, Siyaset, İktidar ve Meşruiyet, 1876-1914” (2002), “Cumhuriyet Türkiyesi'nde Sosyal Güvenlik ve Sosyal Politikalar (2006) ve “İmparatorluğun Bedeli: Osmanlı'da Vergi, Siyaset ve Toplumsal Adalet (1839-1908)” (2015) başlıklı kitaplar yayınlamış olan Prof. Dr. Özbek, Osmanlı İmparatorluğu’nda 19’uncu yüzyıl ve 20’nci yüzyılın başlarında yaşanan sosyal, ekonomik ve siyasal gelişmelerle ilgili çalışmalarıyla tanınıyor. Prof. Dr. Özbek, ulusal dergilerin yanı sıra International Journal of Middle East Studies, Comparative Studies in Society and History, Journal of Interdisciplinary History gibi saygın uluslararası bilimsel dergilerde çok sayıda makale yayınladı. Boğaziçi Üniversitesi’nden “2005 Yılı Öğretimde Üstün Başarı Ödülü ve “2014 Yılı Araştırmada Üstün Başarı Ödülü”nü aldı. 2019-2020 akademik yılında “Fulbright Akademik Araştırma Bursu” ve 2020 yılında Tübitak Yurtdışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu ile New York Üniversitesi’nde akademik çalışmalar yaptı. Özbek hala Boğaziçi Üniversitesi, Atatürk Modern Türk Tarihi Enstitüsü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.
PROF. DR. NECDET HAYTA
Prof. Dr. Necdet HAYTA lisans eğitimini 1986 senesinde Gazi Üniversitesinde, yüksek lisansını 1990 yılında Ankara Üniversitesinde bitirdi. Doktorasını ise 1993 yılında Ankara Üniversitesinde “Ege Adaları Sorunu (1911-1923)” tezi ile tamamladı. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Ardından Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümünde araştırma görevlisi, yardımcı doçent, doçent ve profesör olarak görev yaptı. Yakın Çağ Yenileşme Tarihi, Balkan Tarihi ve Osmanlı Tarihi üzerine çalışmalar yürütmektedir. Eserlerinden bazıları: 1911’den Günümüze Ege Adaları Sorunu, Tarih Araştırmalarına Kaynak Olarak Tasvîr-i Efkâr Gazetesi (1278/1862-1286/1869), Balkan Savaşlarının Diplomatik Boyutu ve Londra Büyükelçiler Konferansı 17 Aralık 1912-11 Ağustos 1913, Tarih Araştırmalarına Kaynak Olarak Tasvir- i Efkâr Gazetesi 1278/1862, 1286/1869.
DR. ÖĞR. ÜYESİ NURCAN BOŞDURMAZ
Dr. Öğr. Üyesi Nurcan BOŞDURMAZ, Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden 1998 yılında mezun oldu. Yüksek lisans öğrenimini aynı bölümde Aşkî Divanı inceleme-metin başlıklı tez ile 2000 yılında tamamladı, tez genişletilmiş olarak 2012 yılında Aşkî Divanı olarak basıldı. İstanbul Teknik Üniversitesi Sanat Tarihi Anabilim Dalındaki doktora çalışmasını 2010 yılında, Bosna-Hersek Osmanlı Dönemi Müslüman Mezar Taşları isimli tezle bitirdi. 2011 yılında doktora tezi Bosna-Hersek Mezar Taşları adıyla basıldı. 2012 yılında Tâhirü’l Mevlevî’nin İstiklâl Mahkemeleri Hatıraları’nı yayına hazırladı. 2021 yılında İpek Yolunda Bir Şehir Tokat – Dokumacılık ve Bakırcılık Tarihi- isimli çalışması yayınlandı. Dr. Öğr. Üyesi Nurcan Boşdurmaz’ın ağırlıklı olarak sanat tarihi alanı ile ilgili çalışmaları ve makaleleri bulunmaktadır. Osmanlı döneminde Anadolu’nun tekstil tarihi, minyatürlerde ikonografi, mezar taşları çalışma alanları arasında yer almaktadır. 1998 yılından bu yana İstanbul Bilgi Üniversitesi Genel Eğitim Bölümünde çalışmaktadır.
PROF. DR. OSMAN GAZİ ÖZGÜDENLİ
Prof. Dr. Osman Gazi ÖZGÜDENLİ, 1993 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Tarih Bölümüne araştırma görevlisi olarak atandı. 1994 yılında “Sultan Sencer ve Kara-hitâylar: Katavân Savaşı (536/1141)” isimli çalışması ile yüksek lisans eğitimini tamamladı. Doktora tezi ile ilgili araştırmalarda bulunmak üzere İran’da bulundu. Başta Tahran olmak üzere, Meşhed, Kum, İsfahan, Tebriz ve Erdebil şehirlerinde Orta Çağ Türk Tarihi’yle ilgili kaynak ve vesikalar üzerine araştırmalar yaptı. 2000 yılında “Gazan Han ve Reformları (694-703/1295-1304)” isimli çalışması ile doktora eğitimini tamamladı. Institut für Islamwissenschaft’ın daveti ile misafir öğretim üyesi olarak Berlin Üniversitesi’nde bulundu. Ardından Londra, Oxford ve Cambridge’de İslâmî yazmalar üzerine araştırmalar yaptı. Araştırmaları daha çok Selçuklu Tarihi, İlhanlı Tarihi, İslami Yazmalar ve Türk Tarihinin İran coğrafyasındaki seyriyle ilgili muhtelif konu ve meseleler üzerinedir. Eserlerinden bazıları: Turco-Iranica: Ortaçağ Türk-İran Tarihi Araştırmaları, Moğol İranında Gelenek ve Değişim: Gazan Han ve Reformları (1295-1304), Selçuklular, I: Büyük Selçuklu Devleti Tarihi (1040-1157), İrȃn der-‘asr-i Selcûkiyȃn ve Ortaçağ’da Türkler, Moğollar, İranlılar (Kaynaklar ve Araştırmalar).
DOÇ. DR. SELİM ARGUN
Doç. Dr. Selim ARGUN, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde başladığı lisans eğitimine kendi isteğiyle ara vererek Medine-i Münevvere İslam Üniversitesi’ne gitti ve bu üniversitenin Davet ve Usul İlimleri Fakültesinden Pekiyi derece ile mezun oldu. Yüksek Lisans öğrenimini Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Johannesburg şehrindeki University of Johannesburg’da tamamladı. Osmanlı Devleti tarafından XIX. yüzyılın ikinci yarısında Cape Town’a gönderilen fıkıh âlimi Ebu Bekir Efendi hakkında yazmış olduğu “Ebu Bekir Efendi’nin Güney Afrika İslam Düşünce ve Kültürüne Katkıları” başlıklı tezini Şeref Payesi derecesi ile bitirdi. Doktorasını Kanada’nın Montréal kentindeki McGill Üniversitesi’nde, “Osmanlı İlmiye Sınıfı, Vakıflar ve Elit Mücadeleleri (1789-1839)” başlığıyla tamamladı. Doktora süresince aynı üniversitenin İslami İlimler Enstitüsünde dersler verdi. Uzun yıllar süren yurt dışı hayatından sonra 2013 yılında Türkiye’ye döndü ve İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Ana Bilim Dalında göreve başladı. 13 Haziran 2017 tarihi itibariyle Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne, 4 Ekim 2017 tarihinde de Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı'na atandı. Dış İlişkilerden sorumlu başkan yardımcılığı görevine ilaveten halen Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İslami Araştırmalar Enstitüsünde yarı zamanlı olarak derslere girmektedir. Argun, ilmi çalışmalarını İslam Tarihi, Vakıf Müessesesi, Dini Diplomasi, Osmanlı İlmiye Sınıfı ve Afrika’da İslam üzerine sürdürmektedir.
PROF. DR. SELİM KARAHASANOĞLU
Prof. Dr. Selim KARAHASANOĞLU, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden 2001 yılında mezun oldu. ODTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden 2004’te yüksek lisans derecesini aldı. New York Eyalet Üniversitesi-Binghamton Tarih Bölümü’nden 2009 yılında doktor unvanını aldı. 2013’te doçent, 2019’da profesör oldu. Halen, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde öğretim üyesi ve Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı başkanıdır. 2016’da Türkiye Bilimler Akademisi tarafından Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü’ne (TÜBA-GEBİP) layık görüldü. 2016-2019 yılları arasında, araştırmacı-konuk bilim insanı statüsünde, iki yıl süreyle Berlin Freie Üniversitesi Türkoloji Enstitüsü’nde bulundu. Onsekizinci yüzyıl, tüketim, maddi kültür, ben-anlatıları üzerine çalışmaları bulunmaktadır. Eserlerinden bazıları: Politics and Governance in the Ottoman Empire, Kadı ve Günlüğü, Küçükköy Taşlıtarla Gaziosmanpaşa, History from Below.
DOÇ. DR. TOLGA BOZKURT
Doç. Dr. Tolga BOZKURT, Ankara ili Beypazarı ilçesi nüfusuna kayıtlı Tolga Bozkurt 1976 yılında doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ankara Özel Yükseliş I (Maltepe) Koleji’nde ve lise son sınıfı da Ankara Anıttepe Lisesi’nde tamamladı. 1999 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nden “Ankara Kaleiçi Evleri” konulu tezi ile mezun oldu ve aynı bölümde araştırma görevliliğine atandı. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim dalında 2002 yılında verdiği “Beypazarı’ndaki Türk Devri Yapıları” başlıklı teziyle yüksek lisans ve 2007’de tamamladığı “Osmanlı Selâtin Cami Mihrapları” konulu çalışmasıyla da doktora derecesini almıştır. Tolga Bozkurt, 2010-2013 yılları arasında Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ve akabinde Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi sanat tarihi bölümlerinde yardımcı doçent olarak görev yapmıştır. Doç. Dr. Tolga Bozkurt halen, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nde akademik çalışmalarına devam etmektedir.
PROF. DR. UĞUR ÜNAL
Prof. Dr. Uğur ÜNAL, 2001 yılında “III. Selim Devri Islahat Çabaları (Nizâm-ı Cedîd)” adlı tezle Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisansını tamamlamıştır. Aynı enstitüde hazırlamış olduğu “Sultan Abdülaziz Devri Osmanlı Kara Ordusu (1861–1876)” adlı tezle 2006 yılında doktor unvanını kazanmıştır. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Anabilim Dalında 1999-2006 yılları arasında araştırma görevlisi, 2006-2009 yılları arasında öğretim görevlisi, 2009-2010 yılları arasında yardımcı doçent doktor, 2010-2012 yılları arasında da doçent doktor olarak görev yapmıştır. 7 Ağustos 2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Devlet Arşivleri Başkanı olarak atanmış olup, hâlen bu görevini sürdürmektedir. Sultan Abdülaziz Devri Osmanlı Kara Ordusu 1861-1876, II. Meşrutiyet Öncesi Osmanlı Rüşdiyeleri 1897-1907, Osmanlı Devleti’nde Yenileşme Hareketleri eserlerinden bazılarıdır.
PROF. DR. ÜÇLER BULDUK
Prof. Dr. Üçler BULDUK, lisans eğitimini 1984 senesinde, yüksek lisansını 1987 yılında Ankara Üniversitesinde bitirdi. Doktorasını ise 1993 yılında aynı üniversitede “XVI. Asırda Karahisar-ı Sahib Sancağı” adlı tezi ile tamamladı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümünde araştırma görevlisi, yardımcı doçent, doçent olarak görev yaptı. Bişkek’te Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak hizmette bulundu. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinde dekan yardımcılığı ve Ankara Üniversitesinde anabilim dalı başkanlığı gibi idari görevler yürüttü. 2006’dan bu yana Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümünde profesör olarak görev yapmakta olan Bulduk; Türk Kültür Tarihi, Türk Bozkır Kültürü, Türk Halkları ve Toplulukları üzerine çalışmalarını sürdürmektedir. Eserlerinden bazıları: Hokand Hanlığı ve İbret’in Fergana Tarihi, XVI. Asırda Karahisar-ı Sahib (Afyonkarahisar) Sancağı.
PROF. DR. YUNUS KOÇ
Prof. Dr. Yunus KOÇ, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde 1985 yılında lisans, 1988 yılında da yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1987 yılında Türk Tarih Kurumunda uzman yardımcısı olarak görev yaptı. Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümünde çalışmakta iken 1990 yılında doktora eğitimi için Fransa'ya gitti. 1997 yılında Paris I Üniversitesinde (Université de Paris I Pantheon-Sorbonne) doktor unvanını aldı. H.Ü. Tarih Bölümünde Bölümü Başkan Yardımcılığı, 2004-2008 yılları arasında H.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünde müdür yardımcılığı görevinde bulundu. 2006 yılında “Osmanlı Kurumları ve Medeniyeti Tarihi” alanında doçent unvanını alan Koç, 2013 yılında H.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsüne profesör olarak atandı. Klasik Dönem Osmanlı Hukuku; Osmanlı’da toplumsal yapı, iskân ve nüfus problemleri; Osmanlı kentleri; Osmanlı’da kırsal ekonomi; Osmanlı taşra idaresi ve tarih yazıcılığı gibi konularda araştırma ve yayınlar yaptı. Eserlerinden bazıları: XV. Yüzyılda Bir Osmanlı Sancağı’nın İskân ve Nüfus Yapısı, Nizam-ı Cedit Kanunları.
PROF. DR. YUSUF TEKİN
Prof. Dr. Yusuf TEKİN, 1994'te Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalında araştırma görevlisi oldu. 1997'de yüksek lisans ve 2002'de “Osmanlı Devleti’nin Son Döneminde Modern Ulus Devlete Yönelik Tartışmalar” adlı teziyle doktorasını tamamlayan Prof. Tekin, Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümüne öğretim üyesi olarak atandı. 2007 de Siyaset ve Sosyal Bilimler alanında doçent oldu. 2009 yılında Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Fakültesine atandı. 2011 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığına Bakan Yardımcısı olarak atanan Tekin, 2013'te Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlığı, 2015-2018 yılları arasında Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı görevini de yürüttü. Prof. Dr. Yusuf Tekin, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümüne profesör olarak atanmasının ardından 15 Eylül 2018 tarihinde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü görevine başladı. Eserlerinden bazıları; Başkanlık Sistemi ve Kuvvetler Ayrılığı Tartışmaları, II. Abdülhamit’ten Cumhuriyet’e Miras: Bir Ulus Devlet Yaratma Projesi.
PROF. DR. YUSUF ZİYA TAŞKAN
Prof. Dr. Yusuf Ziya TAŞKAN, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1991'de mezun oldu. 1993'te Kırıkkale Üniversitesinde araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 1995'te Gazi Üniversitesinde özel hukuk alanında yüksek lisans, 1999'da İstanbul Üniversitesinde mali hukuk alanında “Vergi Matrahının Belirlenmesinde Özel Kıyaslama Yöntemi” isimli tez ile doktora eğitimini tamamladı. 2000-2002 yılları arasında Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde yardımcı doçent olarak çalıştı. 2002'de mali hukuk alanında doçent, 2008'de profesör oldu. 2011'de Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Mali Hukuk Anabilim Dalına profesör olarak naklen atandı. Ağustos 2011- Ocak 2012 tarihleri arasında Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığını da yürüttü. Prof. Taşkan’ın vergi hukuku alanında yayınlanmış Vergi Yargılaması Hukukunda Görev ve Yetki ve Vergi Yönetiminin Düzenleyici İşlemleri başlıklarını taşıyan iki kitabı, makale ve tebliğleri bulunmaktadır.
PROF. DR. ZAFER TOPRAK
Prof. Dr. Zafer TOPRAK, Tarihçi, yazar ve akademisyen. Mülkiye’den (Ankara SBF) mezun oldu. Yüksek lisansını Londra Üniversitesi'nden, doktoralarını İstanbul İktisat Fakültesi'nden aldı. Akademik çalışmaları 19. ve 20. yüzyıl Türkiyesi üzerine yoğunlaştı. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Şişe Cam, Sümerbank, Darüşşafaka, Akbank, Yapı Kredi Bankası, Milli Reasürans, Anadolu Sigorta, Borusan gibi kuruluşların kurumsal tarih kitaplarını hazırladı. Toplum ve Bilim dergisinin ve Yurt Yayınları'nın kurucuları arasında yer aldı. 11 ciltlik Yurt Ansiklopedisi'nin ve 8 ciltlik İstanbul Ansiklopedisi’nin genel koordinatörlüklerinde bulundu. Tarih ve Toplum ve Toplumsal Tarih, İstanbul Dergisi, dergileriyle ve Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi ve Yurt Yayınları yayın kurullarında görev aldı. Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı’ın kurucuları arasında yer aldı. Avrupa Bilim Vakfı projelerinde yöneticilik yaptı ve birçok uluslararası sempozyum düzenledi. 30 kitabı ve 300 dolayında makalesi yayımlandı. Türkiye İş Bankası İstanbul Finans Müzesi'ni ve aynı bankanın Ankara’da İktisadi Bağımsızlık Müzesini, Asım Kocabıyık Borusan Müzesi'ni kurdu. Yapı Kredi Bankası, Garanti Bankası, Türkiye İş Bankası, İnönü Vakfı ve Pera Müzesi sergilerinde küratörlük yaptı. Boğaziçi Üniversitesi Prof. Dr. Aptullah Kuran Üstün Hizmet ödülünü, Osmanlı Bankası-Garanti Bankası Bankacılık ve Finans Tarihi ödülünü, ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Sedat Simavi Sosyal Bilimler Ödülü’nü kazandı. 1977'de Boğaziçi Üniversitesi Beşeri Bilimler Bölümü'ne girdi. Tarih Bölümü’nün kurucuları arasında yer aldı. Minnesota ve Paris üniversitelerinde konuk öğretim üyesi olarak bulundu. Uzun yıllar St. Olaf Üniversitesi’nin Orta Doğu programı İstanbul direktörlüğünü yürüttü ve kendisine İnsan Bilimleri fahri doktorası verildi. 1992-2013 yılları arası Boğaziçi Üniversitesi’nin doktora programlarının yer aldığı Atatürk Enstitüsü’nün başında bulundu. Yirmi yıl Koç Üniversitesi tarih bölümünde öğretim üyeliğinde bulunmuştur.