Bilim Kurulu Üyeleri

DOÇ. DR. AHMET KILINÇ
Doç. Dr. Ahmet KILINÇ, 2003 senesinde Kırıkkale Üniversitesinde lisans eğitimini bitirmiştir. Ardından aynı üniversitede 2005 senesinde “Kanun-i Esasi'nin İnsan Hakları Yönünden Analizi” isimli yüksek lisans tezini tamamlamıştır. 2013 senesinde ise Gazi Üniversitesinde hazırladığı “Osmanlı Ceza Hukukunda Yaptırım Türü Olarak Teşhir” isimli tez çalışması ile doktora derecesi almıştır. Kırıkkale ve Gazi Üniversitelerinde araştırma görevlisi olarak çalışan Kılınç, doktorasını tamamlamasının ardından Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde Dr. öğretim üyesi olarak göreve başlamıştır. Kılınç hâlen aynı üniversitede doçent olarak görev yapmaktadır. Kılınç’ın Osmanlı hukuk tarihi üzerine çalışmaları bulunmaktadır. Eserlerinden bazıları: Osmanlı Yargılama Hukukunda Bilirkişilik, Mukayeseli Hukuk ve Hukuk Tarihinde Teşhir Cezası.
PROF. DR. AHMET TAŞAĞIL
Prof. Dr. Ahmet TAŞAĞIL, lisans eğitimini 1985 senesinde, doktorasını ise 1991 yılında İstanbul Üniversitesinde “Göktürkler (542-630)” adlı tezi ile tamamladı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tarih Bölümünde araştırma görevlisi, yardımcı doçent, doçent ve profesör olarak görev yaptı. Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesinde Dekanlık, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinde Araştırma Uygulama Merkezi Müdürlüğü, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde Rektör Yardımcılığı ve Anabilim Dalı Başkanlığı gibi idari görevlerde bulundu. 2015 yılından beri Yeditepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde görev yapmaktadır. Taşağıl, İslam Öncesi Türk Tarihi, Orta Asya Tarihi, Türk Kültür Tarihi üzerine çalışmalar yürütmektedir. Eserlerinden bazıları: Bozkırın İlk İmparatorluğu Hunlar, Gök Börü’nün İzinde: Kadim Türk Topraklarında, Çin Kaynaklarına Göre Eski Türk Boyları (M.Ö.III-M.S.X. Asırlar), Kök Tengri’nin Çocukları.
PROF. DR. ALİ UZAY PEKER
Prof. Dr. Ali Uzay PEKER, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümünden 1985 yılında mezun oldu. Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Tarih alanında yüksek lisansını, 1996’da İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitünde “Anadolu Selçuklu Mimarisi Üzerine Kozmoloji Temelli Bir Anlam Araştırması” adlı tez ile doktorasını tamamladı. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü, Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı’nda, araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, yardımcı doçent, doçent ve profesör olarak görev yaptı. Canadian Centre for Architecture‘de post doktora da yapan Prof. Peker, sosyal ve beşerî bilimler alanında sanat ve mimarlık tarihi, Orta Çağ arkeolojisi, mimari sembolizm ve kültürel miras üzerine çalışmalar yürütmektedir. Prof. Peker’in kitap editörlükleri ve makaleleri bulunmaktadır. Bazı çalışmaları: Anadolu Selçukluları ve Beylikleri Dönemi Uygarlığı: Sanat ve Mimarlık; Zigetvar Kanunî Sultan Süleyman Türbe-Palankası’nda Araştırma ve Arkeolojik Çalışmalar 2015-2017; İsfahan Cuma Câmii'nin Maksûre Kubbesi ve Üzerindeki Bânî Kitâbesinde Yer Alan “Sultan” Unvanı Üzerine; Mimar Sinan'dan Öğrenmek: Cami Tasarımında Özgünlük Arayışına Yanıtlar.
PROF. DR. ARİF BİLGİN
Prof. Dr. Arif BİLGİN, 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden mezun oldu. 1994 yılında Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü-İktisat Tarihi programını “İstanbul Müftülüğü Şer’iyye Sicilleri Üsküdar Mahkemesi 142 no’lu Feramin ve Hüccet Defteri’ne göre (1622-1623) Osmanlı Ekonomisi” başlıklı teziyle tamamladı. Aynı üniversite ve alanda, 2000 yılında “Osmanlı Sarayının İaşesi” başlıklı doktora tezini sundu. Manisa Celal Bayar Üniversitesinde araştırma görevlisi olarak çalıştıktan sonra Sakarya Üniversitesinde yardımcı doçent, doçent ve profesörlük unvanlarını almıştır. Hâlen Sakarya Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde profesör olarak görev yapmaktadır. Osmanlı ve saray mutfağı, seyahatnameler, sosyal tarih ve tarih yazımı gibi alanlarda çalışmaları bulunmaktadır. Kitap, kitap bölümü ve makalelerinden bazıları: Turkish Cuisine, “Seyahatnamelerde Kapalı Çarşı”, “Osmanlı Medeniyetinin Temel Belirleyicileri”, “Osmanlı Döneminde İstanbul Mutfak Kültürü”.
PROF. DR. AZMİ ÖZCAN
Prof. Dr. Azmi ÖZCAN lisans eğitimini 1983 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde tamamladı. 1986 yılında Manchester Üniversitesinde yüksek lisans, 1990 yılında Londra Üniversitesi SOAS’ta “Indian muslims and the Ottomans 1877-1914: a study of indo-muslim attitudes to Pan-Islamism and Turkey” başlıklı teziyle doktora derecesi aldı. 2001 yılına kadar İSAM’da (İslam Araştırmaları Merkezi) araştırmacı olarak görev alan Özcan, 1996-97 yılları arasında kurumun başkanlığını yaptı. Boğaziçi, Marmara, Sakarya Üniversitesinde çalıştı. 2007-2016 yılları arasında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin kurucu rektörlüğü görevinde bulundu. Hâlen Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinde çalışmalarını sürdürmektedir. Osmanlı-Hindistan ilişkileri, sömürgecilik, Yakınçağ Osmanlı Siyasi Tarihi ve Osmanlı-İngiliz ilişkileri başlıca çalışma alanlarıdır. Eserlerinden bazıları: Pan-Islamism : Indian muslims, the Ottomans and Britain : (1877-1924), İngiltere’de Hilafet Tartışmaları 1873-1909, The press and Anglo‐Ottoman relations, 1876–1909
PROF. DR. BAHATTİN ÇELİK
Prof. Dr. Bahattin ÇELİK, 1995 yılında Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Arkeoloji bölümünden mezun olmuştur. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji bölümünü 2003 yılında “Şanlıurfa Kent Merkezinde Çanak Çömleksiz Bir Neolitik Yerleşim: Yeni Mahalle” başlıklı tezle tamamlamıştır. Aynı bölümde, “Şanlıurfa-Yeni Mahalle, Karahan Tepe, Sefer Tepe ve Hamzan Tepe Yerleşimlerinin Işığı Altında Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Çanak Çömleksiz Neolitik Dönem” başlıklı çalışmasını doktora tezi olarak sunmuştur. Harran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümünde 2006 yılında yardımcı doçent, 2013’te doçent unvanlarını almıştır. Iğdır Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümünde 2019’da profesörlüğe yükselmiştir. Aynı üniversitede çalışmalarına devam etmektedir. Anadolu arkeolojisi ve özellikle Şanlıurfa bölgesinin neolitik dönem tarihi ile ilgili araştırmaları bulunmaktadır. Bazı çalışmaları: Harran ve Çevresinde Paleolitik Çağ, Neolitik Dönemde Dikilitaş Geleneği, Neolithic Settlements of Şanlıurfa in Southeastern Turkey.
PROF. DR. ERHAN AFYONCU
Prof. Dr. Erhan AFYONCU, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümü Tarih Öğretmenliği Anabilim Dalı’ndan 1988’de mezun olmuştur. 1989’da Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümü, Tarih Öğretmenliği Anabilim Dalı’na Araştırma Görevlisi olarak atanmış, yüksek lisansını Marmara Üniversitesi’nde “Necati Efendi Tarih-i Kırım (Rusya Sefaretnamesi)” isimli tez ile 1990’da tamamlamıştır. 1997’de Osmanlı Devlet Teşkilatı’nda Defterhane-i Âmire (XVI-XVIII. Yüzyıllar) isimli tez ile doktorasını bitirmiştir. 2000 yılında yardımcı doçent olmuştur. 2001 yılında Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’ne geçmiştir. 2008 yılında doçent, 2014 yılında profesör olmuştur. 2016 yılında Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı olan Afyoncu, aynı yıl Millî Savunma Üniversitesi Rektörlüğüne atanmıştır. Osmanlı bürokrasisi, savaş tarihi, aşiretler, Osmanlı tarihçileri ve tarih yazıcılığı üzerine çalışmalar yürütmektedir. Eserlerinden bazıları: Osmanlı-Safevî Savaşlarına Dair Bir Kaynak Tevârih-i Gazavât-ı Sultan Murâd-ı Sâlis, Tanzimat Öncesi Osmanlı Tarihi Araştırma Rehberi, Osmanlı Devlet Teşkilatında Defterhâne i Âmire XVI-XVIII. Yüzyıllar.
PROF. DR. ERKAN GÖKSU
Prof. Dr. Erkan GÖKSU, 1998 yılında Erciyes Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünü bitirmiştir. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Bölümünde yüksek lisansını “Türk Kültüründe Silah (En Eski Çağlardan Osmanlı Devleti’ne Kadar)” başlıklı tezle tamamlamıştır. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Orta Çağ Tarihi doktora programından 2008 yılında “Türkiye Selçuklularında Ordu” başlıklı tezle mezun olmuştur. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tarih Bölümünde 2009 yılında yardımcı doçent, 2013’te doçent unvanlarını almıştır. 2019 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde profesörlüğe yükselmiştir. Aynı üniversitede çalışmalarına devam etmektedir. Başlıca Selçuklular, Türk Tarihi ve Kültürü ile askerî tarih alanlarında araştırmaları bulunmaktadır. Bazı Eserleri: Türkiye Selçuklularında Ordu, Selçuklular: Muhteşem Çağın Mütevazı Çocukları, Türk Savaş Sanatı, Bilge Vezir Nizamülmülk.
PROF. DR. EROL ÖZVAR
Prof. Dr. Erol ÖZVAR, 1989 yılında Marmara Üniversitesi İktisat Bölümünde lisans mezuniyetini tamamladı. Aynı üniversitede iktisat tarihi alanında yüksek lisans ve doktora yaptı. 2009-2012 tarihleri arasında Harvard Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Merkezinde ve araştırma desteği kazandığı Harvard Hukuk Fakültesi İslam Hukuku Araştırmaları Programı’nda ziyaretçi öğretim üyesi olarak çalıştı. Uluslararası Türkiye’nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi Birliğinin idare kurulu üyeliği yanı sıra Uluslararası İktisat Tarihi Kurumunun bilim kurulu üyesidir. 15 Temmuz 2018 tarihinden beri Marmara Üniversitesi rektörü olarak görev yapmaktadır. Bilimsel çalışmaları genel olarak Orta Doğu’ya ve özel olarak Osmanlı Devleti’ne özgü ekonomik ve mali kurumlardaki değişmeleri ele almıştır. Eserlerinden bazıları: Osmanlı Maliyesinde Malikane Uygulaması, Osmanlı Maliyesi: Kurumlar ve Bütçeler, Tarih Felsefesi Üzerine Denemeler.
PROF. DR. FATMA GÜL DEMİREL
Prof. Dr. Fatma Gül DEMİREL, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden 1993 yılında mezun oldu. Yüksek lisansını aynı üniversitede 1996 yılında, doktora eğitimini ise “Adliye Nezaretinin Kuruluşu ve Faaliyetleri” adlı tezi ile 2003 yılında tamamladı. Hâlen Yıldız Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Demirel’in Türk Basın ve Hukuk Tarihi üzerine yayımlanmış makalelerinin yanı sıra, II. Abdülhamid Döneminde Sansür, Adliye Nezareti’nin Kuruluşu ve Faaliyetleri (1876-1914), Dolmabahçe ve Yıldız Saraylarında Son Ziyaretler Son Ziyafetler, II. Abdülhamid’in Mirası: İstanbul’da Kamu Binaları, Cumhuriyet Kurulurken Hayaller ve Umutlar başlıklı kitapları bulunmaktadır.
PROF. DR. FERİDUN EMECEN
Prof. Dr. Feridun EMECEN, doktora derecesini 1985 yılında Osmanlı Tarihi alanında “XVI. Asırda Manisa ve Yöresinin Sosyal ve Ekonomik Tarihi” teziyle İstanbul Üniversitesinde tamamladı. 1989 yılında doçent, 1995 yılında profesör oldu. İstanbul Üniversitesinde çok çeşitli idari görevler yürüten Emecen hâlen İstanbul 29 Mayıs Üniversitesinde Edebiyat Fakültesi Dekanı’dır. Osmanlı Tarihi’nin çok çeşitli alanlarında birçok eser ve araştırmaları bulunan Emecen özellikle Osmanlı Klasik Dönemi ve öncesinde sayılı uzmanlarından biridir. Emecen’in Türk Tarih Kurumu Şeref Üyeliği ve Türkiye Bilimler Akademisi Üyeliği de tarih çalışmalarındaki seçkin konumuna işaret eder. Emecen, 2014 yılında Elginkan Vakfı tarafından Türk Kültürü Araştırma Ödülü’ne layık görülmüştür. Fetih ve Kıyamet 1453, Yavuz Sultan Selim, Osmanlı’nın İzinde, İlk Osmanlılar ve Batı Anadolu Beylikler Dünyası, Osmanlı Klasik Çağında Hanedan, Devlet ve Toplum, Osmanlı Klasik Çağında Savaş, Osmanlı Klasik Çağında Siyaset yayımlanmış kitaplarından bazılarıdır.
DR. ÖĞR. ÜYESİ HASAN YILMAZYAŞAR
Dr. Öğr. Üyesi Hasan YILMAZYAŞAR, 1997 senesinde Anadolu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümünden mezun olmuştur. Ardından 2003 senesinde Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi bölümünde “Orhan Gazi Döneminde İznik Kent Dokusu ve Mimarisi” isimli yüksek lisans tezini tamamlamıştır. 2017 senesinde ise Anadolu Üniversitesinde hazırladığı “Bursa’dan Kosova’ya: Hüdavendigar Dönemi (I. Murad) Osmanlı Mimarisi” isimli tez çalışması ile doktora derecesi almıştır. 1999 yılında Anadolu Üniversite Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nde araştırma görevlisi olan, Hacettepe ve Anadolu Üniversitelerinde araştırma/öğretim görevlisi olarak çalışan Yılmazyaşar, halen Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Dr. Öğr. Üyesi Hasan Yılmazyaşar’ın mimarlık tarihi, Osmanlı mimarisi ve arkeolojisi ile kültürel etkileşimler üzerine çalışma ve yayınları bulunmaktadır. Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu üyesi olan Yılmazyaşar, 1993 yılından itibaren ulusal ve uluslararası çok sayıda arkeolojik kazı ve araştırmada görev almış olup, halen Eskişehir Karacahisar Kalesi Kazı Başkanlığı görevini yürütmektedir.
PROF. DR. HİKMET ÖKSÜZ
Prof. Dr. Hikmet ÖKSÜZ, 1987 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesinden mezun oldu. 1992 yılında yüksek lisansını, 1996 yılında ise “Atatürk Dönemi Türkiye’nin Balkan Politikası (1923-1938)” teziyle doktorasını İstanbul Üniversitesi’nde tamamladı. Bilimsel çalışmaları arasında 20. yüzyılda Balkanlar ve Trabzon, Kıbrıs, Avrupa Birliği, Pontus ve Ermeni Sorunu yer almaktadır. 1995 yılından itibaren görev yaptığı Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde çeşitli akademik ve idari görevlerde yer aldı. 2012 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevine atanmıştır. Eserlerinden bazıları: Yirminci Yüzyılda Türkiye ve Balkanlar, Yirminci Yüzyılda Batı Trakya Türkleri, 20 Yüzyıl Başlarında Trabzon Toplumsal Tarih Yazıları.
PROF. DR. HÜSEYİN ÇINAR
Prof. Dr. Hüseyin ÇINAR, lisans eğitimini 1987 yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği Bölümünde; yüksek lisans eğitimini 1993 yılında, aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Genel Türk Tarihi Bilim Dalında; doktorasını da 2000 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeni Çağ Anabilim Dalında “18. Yüzyılın İlk Yarısında Ayıntab Şehrinin Sosyal ve Ekonomik Durumu” başlıklı tez ile tamamladı. Kırıkkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yeniçağ Anabilim Dalında 1993-2011 yılları arasında araştırma görevlisi, yardımcı doçent ve doçent kadrolarında çalıştı. 2011 yılında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümüne geçti. 2013 yılından beri aynı üniversitede profesör kadrosunda çalışmaktadır. Çınar’ın çalışmaları daha çok Osmanlı Sosyal ve Ekonomik Tarihi, Osmanlı şehirleri ve vakıflar gibi konular üzerinedir. Eserlerinden bazıları: Vakıflar Kaynakçası, Osmanlıdan Cumhuriyete Çubuk Kazası, 1842 Tarihli Çubuk Kazası Nüfus Defteri.
PROF. DR. İBRAHİM TELLİOĞLU
Prof. Dr. İbrahim TELLİOĞLU, lisans ve yüksek lisans eğitimini Fırat Üniversitesi Tarih Bölümünde tamamlamıştır. Doktora eğitimini ise İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde hazırladığı “Osmanlı Hakimiyetine Kadar Doğu Karadeniz Bölgesinde Türkler” isimli tez çalışmasıyla bitirmiştir. Fırat Üniversitesine yardımcı doçent, Karadeniz Teknik Üniversitesine doçent ve Ondokuz Mayıs Üniversitesine profesör olarak atanmıştır. Hâlen Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde profesör olarak çalışmaktadır. Eserlerinden bazıları: Osmanlı Hâkimiyetine Kadar Doğu Karadeniz'de Türkler, Orta Çağ’da Türkler - Ermeniler - Gürcüler, Komnenosların Karadeniz Hâkimiyeti: Trabzon Rum Devleti (1204-1461), Fethedilenlerin Gözüyle Anadolu’nun Fethi.
PROF. DR. İDRİS BOSTAN
Prof. Dr. İdris Bostan: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi Kürsüsünden 1978’de mezun oldu. “XVII. Yüzyılda Tersâne-i Amire” konulu doktora tezini 1985’de tamamladı. 1986’da Yrd. Doçent, 1992’de Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalında Doçent, 1998’de profesör oldu. Venedik, İspanya ve Dubrovnik arşivlerinde araştırmalar yaptı. Selçuk Üniversitesi (1981–1984) ve Marmara Üniversitesi (1984–1997)’nde görev yapan Prof. Bostan halen İstanbul Üniversitesi Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalında (1997-) eğitim ve öğretim hayatına devam etmektedir. İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Akdeniz Dünyası Araştırmaları Yüksek Lisans Bilim Dalı programını yürüten Prof. Bostan, İ.Ü. Deniz Bilimleri Enstitüsü’nde ve Deniz Harp Akademileri’nde (1999-2010) Türk Deniz Tarihi dersleri verdi ve 2004-2011 yılları arasında Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı müşaviri olarak görev yaptı. Araştırmaları Osmanlı Denizcilik Tarihi, Akdeniz ve Karadeniz Tarihi konularında yoğunlaşan Prof. Bostan’ın, Osmanlı Devleti’nin Güney Siyaseti ve Osmanlı Afrikası konularında da kitap ve makaleleri bulunmaktadır. Eserlerinden bazıları: Osmanlı Bahriye Teşkilâtı: XVII. Yüzyılda Tersâne-i Âmire, Ege Adalarının İdari, Mali ve Sosyal Yapısı, Beylikten İmparatorluğa Osmanlı Denizciliği, Midilli’nin İşgal Günlüğü 1912, Osmanlı Deniz Ticareti
PROF. DR. İLBER ORTAYLI
Prof. Dr. İlber ORTAYLI, 1970 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümünü bitirdi. Viyana Üniversitesinde Slav ve Doğu Avrupa dilleri öğrenimi gördü. Yüksek lisans çalışmasını Chicago Üniversitesinde Prof. Dr. Halil İnalcık ile yaptı. "Tanzimat sonrası mahallî idareler" başlıklı tezi ile Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde 1974 yılında doktor, "Osmanlı İmparatorluğu'nda Alman nüfuzu" adlı çalışmasıyla 1979'da aynı fakültede doçent oldu. 1989'da profesör oldu ve 1989-2002 yılları arasında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde görev yaptı. 2002 yılında Galatasaray Üniversitesine, iki yıl sonra ise Bilkent Üniversitesine konuk öğretim üyesi olarak geçti. Şu anda MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Türk Hukuk Tarihi dersleri vermektedir. Ortaylı; 2005 -2012 yılları arasında Topkapı Sarayı Müzesi Müdürü olarak da çalışan Ortaylı, Uluslararası Osmanlı Etütleri Komitesi Yönetim Kurulu ve Avrupa İranoloji Cemiyeti ve Avusturya-Türk Bilimler Forumuna üyedir. Başlıca Eserleri: Gelenekten Geleceğe, Osmanlı Toplumunda Aile, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, Türkiye'nin Yakın Tarihi, Defterimden Portreler, Tarihin Gölgesinde, Yakın Tarihin Gerçekleri, Cumhuriyetin İlk Yüzyılı, İlber Ortaylı Seyahatnamesi, Hukuk ve İdare Adamı Olarak Osmanlı Devleti’nde Kadı, Osmanlı’ya Bakmak Osmanlı Çağdaşlaşması, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Bir Ömür Nasıl Yaşanır?
PROF. DR. İLHAMİ DURMUŞ
Prof. Dr. İlhami DURMUŞ, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümünden 1986 yılında; aynı üniversitenin Türk İnkılap Tarihi Enstitüsünden 1989 yılında mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde “İskitler” başlıklı teziyle doktor unvanı alan Prof. Dr. Durmuş, 1987-1991 yılları arasında Ankara Üniversitesinde uzman olarak görev yaptı. 1991 yılında araştırma görevlisi olarak girdiği Gazi Üniversitesinde 1993 yılında yardımcı doçent; 1997 yılında doçent oldu. 2003 yılında aynı üniversitede profesör unvanı alan Prof. Dr. Durmuş, tarih ve arkeoloji bölüm başkanlıkları ile enstitü müdür yardımcılığı gibi idari görevlerde bulundu. 2016-2018 yılları arasında Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanlığını yürüttü. Durmuş, 2018 yılından bu yana Ankara Hacıbayram Üniversitesi Tarih Bölümünde Eski Anadolu Tarihi, Eski Ön Asya Tarihi, Yunan ve Roma Tarihi alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir. Eserlerinden bazıları: İskitler, Sarmatlar, Bilge Kağan Köl Tigin ve Bilge Tonyukuk, Türk Tarihinin Öncüleri.
PROF. DR. İLHAN ŞAHİN
Prof. Dr. İlhan ŞAHİN, lisans eğitimini 1974 senesinde, doktorasını ise 1981 yılında İstanbul Üniversitesinde “Yeniil Kazası ve Yeniil Türkmenleri (1548-1653)” tezi ile tamamladı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde asistan, Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinde yardımcı doçent, doçent ve İstanbul Üniversitesi ile Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinde ve İstanbul Aydın Üniversitesinde profesör olarak görev yaptı. Bilimsel araştırmaları çerçevesinde Toyo Bunko-Tokyo’da misafir öğretim üyesi olarak University of Wisconsin-Madison’da, University of Ritsumeikan-Kyoto’da, University of Tokyo-Tokyo’da ve University of Meiji-Tokyo’da bulundu. 2018’den itibaren İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Tarih Bölümünde profesör olarak görev yapmaktadır. Şahin, Osmanlı Sosyal-Beşerî ve İdari Tarihi ile özellikle Osmanlı toplumunun önemli bir unsuru olan konar-göçerler ve Altay toplulukları üzerinde disiplinler arası çalışmalarını sürdürmektedir. Eserlerinden bazıları: Osmanlı Döneminde Konar-Göçerler (Nomads in the Ottoman Empire), Yağcı Bedir Yörükleri, Nomads and Nomadism: New Approaches in Kyrgyz and Ottoman Nomadic Studies ve Tarih İçinde Kırşehir.
PROF. DR. MAHMUT AK
Prof. Dr. Mahmut AK, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden 1987 yılında mezun oldu. Aynı yıl bu fakültenin Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalında araştırma görevlisi oldu ve yüksek lisansa başladı. “Aşık Mehmed ve Menazırü’l-avalim’i” konulu tezini 1990’da tamamladı. Aynı yıl doktora programına girdi ve “Menazırü’l-avalim (Tahlil-Metin)” konulu tezi ile 1997 yılında doktor unvanını aldı. 1999’da Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı’nda yardımcı doçent, 2006’da Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalında doçent, 2011’de Yeni Çağ Tarihi Anabilim Dalında profesörlük kadrosuna atandı. Birçok idari görevde bulunan Prof. Dr. Mahmut Ak 2015 yılından bu yana İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü görevini ifa etmektedir. Eserlerinden bazıları: Menâzirü'l-Avâlim: Tahlil-Dizin-Metin (I-II-III), Osmanlı'nın Gezginleri, İstanbul’un Fetih Günlüğü.
PROF. DR. MEHMET AKİF KİREÇCİ
Prof. Dr. Mehmet Akif KİREÇCİ doktora derecesini ABD’de Pensilvanya Üniversitesi Yakın Doğu Çalışmaları Bölümünden "Decline, Discourse and Self-Orientalization" başlıklı çalışmasıyla almıştır. Aynı üniversitede dersler vermiş olan Kireçci, Stevens Teknoloji Enstitüsünde de öğretim üyesi olarak çalışmıştır. Bir süre Bilkent Üniversitesinde çalıştıktan sonra, 2019 yılı itibariyle Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümüne öğretim üyesi olarak katılan Kireçci, hâlen bu üniversitede görev yapmaktadır. Kireçci, Türk dış politikası, Uzakdoğu çalışmaları ve uluslararası güvenlik stratejileri üzerine eserler vermektedir. Eserlerinden bazıları: İstanbul: Metamorphosis in an Imperial City, Arap Baharı ve Türkiye Modeli Tartışmaları, Türk Cumhuriyetlerinde Bağımsızlık ve Devlet İnşa Süreci, Başlangıçtan Günümüze Arap Milliyetçiliği, 2023’e Doğru Kültür Politikaları.
PROF. DR. MUSTAFA SABRİ KÜÇÜKAŞÇI
Prof. Dr. Mustafa Sabri KÜÇÜKAŞÇI, lisans eğitimini 1990 senesinde Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde, doktorasını ise 1999 yılında Marmara Üniversitesinde “Cahiliye'den Emevîler'in Sonuna Kadar Haremeyn” tezi ile tamamladı. Marmara Üniversitesi Fen‐Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalında yardımcı doçent, doçent ve profesör olarak görev yaptı. 1996'dan beri Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi’nde müellif‐redaktör olarak görev yapmakta ve erken dönem İslam Tarihi ve medeniyeti, Orta Çağ’da şehir, Arap kaynaklarında Türk imajı ve Haremeyn tarihi üzerine çalışmalar yürütmektedir. Eserlerinden bazıları: Antik Çağ dan XXI Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi Siyaset ve Yönetim, Antik Çağ dan XXI Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi Edebiyat Kültür Sanat, Abbasilerden Osmanlılara Mekke-Medine Tarihi, Hattat Neyzen ve Bestekâr Kadıasker Mustafa İzzet Efendi.
PROF. DR. NECDET HAYTA
Prof. Dr. Necdet HAYTA lisans eğitimini 1986 senesinde Gazi Üniversitesinde, yüksek lisansını 1990 yılında Ankara Üniversitesinde bitirdi. Doktorasını ise 1993 yılında Ankara Üniversitesinde “Ege Adaları Sorunu (1911-1923)” tezi ile tamamladı. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Ardından Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümünde araştırma görevlisi, yardımcı doçent, doçent ve profesör olarak görev yaptı. Yakın Çağ Yenileşme Tarihi, Balkan Tarihi ve Osmanlı Tarihi üzerine çalışmalar yürütmektedir. Eserlerinden bazıları: 1911’den Günümüze Ege Adaları Sorunu, Tarih Araştırmalarına Kaynak Olarak Tasvîr-i Efkâr Gazetesi (1278/1862-1286/1869), Balkan Savaşlarının Diplomatik Boyutu ve Londra Büyükelçiler Konferansı 17 Aralık 1912-11 Ağustos 1913, Tarih Araştırmalarına Kaynak Olarak Tasvir- i Efkâr Gazetesi 1278/1862, 1286/1869.
PROF. DR. OSMAN GAZİ ÖZGÜDENLİ
Prof. Dr. Osman Gazi ÖZGÜDENLİ, 1993 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Tarih Bölümüne araştırma görevlisi olarak atandı. 1994 yılında “Sultan Sencer ve Kara-hitâylar: Katavân Savaşı (536/1141)” isimli çalışması ile yüksek lisans eğitimini tamamladı. Doktora tezi ile ilgili araştırmalarda bulunmak üzere İran’da bulundu. Başta Tahran olmak üzere, Meşhed, Kum, İsfahan, Tebriz ve Erdebil şehirlerinde Orta Çağ Türk Tarihi’yle ilgili kaynak ve vesikalar üzerine araştırmalar yaptı. 2000 yılında “Gazan Han ve Reformları (694-703/1295-1304)” isimli çalışması ile doktora eğitimini tamamladı. Institut für Islamwissenschaft’ın daveti ile misafir öğretim üyesi olarak Berlin Üniversitesi’nde bulundu. Ardından Londra, Oxford ve Cambridge’de İslâmî yazmalar üzerine araştırmalar yaptı. Araştırmaları daha çok Selçuklu Tarihi, İlhanlı Tarihi, İslami Yazmalar ve Türk Tarihinin İran coğrafyasındaki seyriyle ilgili muhtelif konu ve meseleler üzerinedir. Eserlerinden bazıları: Turco-Iranica: Ortaçağ Türk-İran Tarihi Araştırmaları, Moğol İranında Gelenek ve Değişim: Gazan Han ve Reformları (1295-1304), Selçuklular, I: Büyük Selçuklu Devleti Tarihi (1040-1157), İrȃn der-‘asr-i Selcûkiyȃn ve Ortaçağ’da Türkler, Moğollar, İranlılar (Kaynaklar ve Araştırmalar).
PROF. DR. UĞUR ÜNAL
Prof. Dr. Uğur ÜNAL, 2001 yılında “III. Selim Devri Islahat Çabaları (Nizâm-ı Cedîd)” adlı tezle Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisansını tamamlamıştır. Aynı enstitüde hazırlamış olduğu “Sultan Abdülaziz Devri Osmanlı Kara Ordusu (1861–1876)” adlı tezle 2006 yılında doktor unvanını kazanmıştır. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Anabilim Dalında 1999-2006 yılları arasında araştırma görevlisi, 2006-2009 yılları arasında öğretim görevlisi, 2009-2010 yılları arasında yardımcı doçent doktor, 2010-2012 yılları arasında da doçent doktor olarak görev yapmıştır. 7 Ağustos 2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Devlet Arşivleri Başkanı olarak atanmış olup, hâlen bu görevini sürdürmektedir. Sultan Abdülaziz Devri Osmanlı Kara Ordusu 1861-1876, II. Meşrutiyet Öncesi Osmanlı Rüşdiyeleri 1897-1907, Osmanlı Devleti’nde Yenileşme Hareketleri eserlerinden bazılarıdır.
PROF. DR. ÜÇLER BULDUK
Prof. Dr. Üçler BULDUK, lisans eğitimini 1984 senesinde, yüksek lisansını 1987 yılında Ankara Üniversitesinde bitirdi. Doktorasını ise 1993 yılında aynı üniversitede “XVI. Asırda Karahisar-ı Sahib Sancağı” adlı tezi ile tamamladı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümünde araştırma görevlisi, yardımcı doçent, doçent olarak görev yaptı. Bişkek’te Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak hizmette bulundu. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinde dekan yardımcılığı ve Ankara Üniversitesinde anabilim dalı başkanlığı gibi idari görevler yürüttü. 2006’dan bu yana Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümünde profesör olarak görev yapmakta olan Bulduk; Türk Kültür Tarihi, Türk Bozkır Kültürü, Türk Halkları ve Toplulukları üzerine çalışmalarını sürdürmektedir. Eserlerinden bazıları: Hokand Hanlığı ve İbret’in Fergana Tarihi, XVI. Asırda Karahisar-ı Sahib (Afyonkarahisar) Sancağı.
PROF. DR. YUNUS KOÇ
Prof. Dr. Yunus KOÇ, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde 1985 yılında lisans, 1988 yılında da yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1987 yılında Türk Tarih Kurumunda uzman yardımcısı olarak görev yaptı. Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümünde çalışmakta iken 1990 yılında doktora eğitimi için Fransa'ya gitti. 1997 yılında Paris I Üniversitesinde (Université de Paris I Pantheon-Sorbonne) doktor unvanını aldı. H.Ü. Tarih Bölümünde Bölümü Başkan Yardımcılığı, 2004-2008 yılları arasında H.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünde müdür yardımcılığı görevinde bulundu. 2006 yılında “Osmanlı Kurumları ve Medeniyeti Tarihi” alanında doçent unvanını alan Koç, 2013 yılında H.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsüne profesör olarak atandı. Klasik Dönem Osmanlı Hukuku; Osmanlı’da toplumsal yapı, iskân ve nüfus problemleri; Osmanlı kentleri; Osmanlı’da kırsal ekonomi; Osmanlı taşra idaresi ve tarih yazıcılığı gibi konularda araştırma ve yayınlar yaptı. Eserlerinden bazıları: XV. Yüzyılda Bir Osmanlı Sancağı’nın İskân ve Nüfus Yapısı, Nizam-ı Cedit Kanunları.
PROF. DR. YUSUF TEKİN
Prof. Dr. Yusuf TEKİN, 1994'te Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalında araştırma görevlisi oldu. 1997'de yüksek lisans ve 2002'de “Osmanlı Devleti’nin Son Döneminde Modern Ulus Devlete Yönelik Tartışmalar” adlı teziyle doktorasını tamamlayan Prof. Tekin, Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümüne öğretim üyesi olarak atandı. 2007 de Siyaset ve Sosyal Bilimler alanında doçent oldu. 2009 yılında Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Fakültesine atandı. 2011 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığına Bakan Yardımcısı olarak atanan Tekin, 2013'te Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlığı, 2015-2018 yılları arasında Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı görevini de yürüttü. Prof. Dr. Yusuf Tekin, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümüne profesör olarak atanmasının ardından 15 Eylül 2018 tarihinde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü görevine başladı. Eserlerinden bazıları; Başkanlık Sistemi ve Kuvvetler Ayrılığı Tartışmaları, II. Abdülhamit’ten Cumhuriyet’e Miras: Bir Ulus Devlet Yaratma Projesi.
PROF. DR. YUSUF ZİYA TAŞKAN
Prof. Dr. Yusuf Ziya TAŞKAN, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1991'de mezun oldu. 1993'te Kırıkkale Üniversitesinde araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 1995'te Gazi Üniversitesinde özel hukuk alanında yüksek lisans, 1999'da İstanbul Üniversitesinde mali hukuk alanında “Vergi Matrahının Belirlenmesinde Özel Kıyaslama Yöntemi” isimli tez ile doktora eğitimini tamamladı. 2000-2002 yılları arasında Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde yardımcı doçent olarak çalıştı. 2002'de mali hukuk alanında doçent, 2008'de profesör oldu. 2011'de Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Mali Hukuk Anabilim Dalına profesör olarak naklen atandı. Ağustos 2011- Ocak 2012 tarihleri arasında Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığını da yürüttü. Prof. Taşkan’ın vergi hukuku alanında yayınlanmış Vergi Yargılaması Hukukunda Görev ve Yetki ve Vergi Yönetiminin Düzenleyici İşlemleri başlıklarını taşıyan iki kitabı, makale ve tebliğleri bulunmaktadır.