Uluslararası Lale Devrinde Osmanlı Devleti ve Nevşehirli Damat İbrahim Paşa Sempozyumu

Kurumumuz tarafından desteklenen ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi tarafından düzenlenecek olan “Uluslararası Lale Devrinde Osmanlı Devleti Ve Nevşehirli Damat İbrahim Paşa Sempozyumu” 09-12 Kasım 2017 tarihlerinde Nevşehir’de gerçekleştirilecektir.

Ağırlıklı olarak Lale Devri, Damat İbrahim Paşa ve Nevşehir’in kuruluşunu konu edinecek olan bu sempozyumda Sultanı III. Ahmet (1703-1730) döneminden başlamak üzere Osmanlı Devleti’nin iktisadî, içtimaî, askerî, siyasî ve diplomatik gelişmeleri üzerinde durulacaktır. Bilhassa döneme damgasını vuran Sadrazam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’nın uygulamaları incelenecektir. III. Ahmet Dönemi, Karlofça Anlaşmasının getirdiği olumsuz şartları düzeltmek isteği ile geçmiş ve Osmanlı Devleti Karlofça Antlaşması ile kaybedilen yerleri geri almayı hedeflemiştir. 1711’de Ruslarla yapılan Prut Savaşı ve arkasından imzalanan anlaşma ile önemli bir başarı elde edilmiştir. Peşi sıra gelen Venedik ve Avusturya savaşlarından sonra Pasarofça Anlaşması imzalanmıştır. Ayrıca Lale Devri’nde İran’da meydana gelen karışıklıklar devletin dikkatini buraya çevirmiştir.

Sempozyumda aynı zamanda Damat İbrahim Paşa hakkındaki bildirilere de yer verilecektir. 1662’de Muşkara’da (Nevşehir) doğan ve İzdin Voyvodası’nın oğlu olan İbrahim Paşa İstanbul’a gelerek Saray-ı Hümayun’da helvacılar zümresine katılmıştır. II. Mustafa’nın zamanında Yazıcı Halifeliği vazifesiyle Edirne’de bulunan Şehzade Ahmet’le tanışmış ve onun sultan olmasından sonra en yakın adamlarından biri olmuştur. Bir ara Sultan III. Ahmet ile arası açılmış ve Edirne’ye sürülmüşse de bir süre sonra tekrar İstanbul’a çağrılarak 1716’da Rikab-ı Hümayun kaymakamlığı ile vezirliğe getirilmiştir. 1716’da III. Ahmet’in kızı Fatma Sultan’la evlenerek saraya damat olmuştur. Bu evlilik sonrası Sultan III. Ahmet, O’na Uçhisar Nahiyesi, Muşkara Köyü, İzmir ve İstanbul’da temlikler vermiştir. 1718’de ise Sadrazam olmuştur. Pasarofça Anlaşması’nın imzalanmasından sonra Osmanlı Devleti’nin iç ve dış siyasetinde çok önemli rol oynamıştır. Damat İbrahim Paşa’nın etkisi ile Sultan III. Ahmet barış yanlısı bir politika izlemiştir. Damat İbrahim Paşa önemli ıslahat hareketlerine girişerek harcamamaları kısıtlamış, bütçeyi düzenlemeye çalışmıştır. Damat İbrahim Paşa 1730’da çıkan Patrona Halil isyanı sırasında öldürülmüştür.

Sempozyumda ayrıca Paşa’nın doğup büyüdüğü Muşkara köyü’nün Nevşehir’e dönüşümü de incelenecektir. Damat İbrahim Paşa, doğduğu köy olan Muşkara’da imar faaliyetlerine girişerek burayı şehre dönüştürmüştür. Ürgüp’teki kadılık merkezini buraya taşıyarak kaza haline getirmiştir. Çevreden birçok aşireti Nevşehir’e yerleştirmiştir. Nevşehir ve Ürgüp’te çeşitli imar faaliyetlerine girişmiştir. Kurduğu vakıfla şehrin gelişimine önemli katkılar sağlamıştır.

Detaylı bilgi için tıklayınız https://laledevri.nevsehir.edu.tr/

Yayımlanma Tarihi: 19 Aralık 2020