IX. Türk Tarih Kongresi, 21-25 Eylül 1981, Ankara (III. Cilt)

İÇİNDEKİLER
III. B. SEKSİYON
Osmanlı Tarihi
KAKUK, ZSUZKA: Türk Kültür Etkisinin Macar Dilindeki Yansıması   1223
ECER, AHMET VEHBİ: Osmanlı Tarihinde Vehhabi Hareketinin Sebep ve Sonuçları 1229
OCAK, AHMET YAŞAR : Türk Tarihinin Kaynağı Olarak Bektaşi Menakıbname  (Vilayetname)’lerinin Mahiyeti    1239
MÜLLER-WIENER, WOLFGANG: Das Kavak Sarayı – ein verlorenes Baudenkmal  Istanbuls   1249
ÖZORAN, BERİA REMZİ: The Abu-Bekir Pasha Vaqf  in Cyprus     1255
YAKITAL, EMİN: Derya Kaptanı Gazi Hasan Paşa’nın Vakfiyeleri    1261
AKDENİZ SARI, NİL: Osmanlılarda Tıphanenin Kuruluşuna Kadar Tıp Eğitimi 1277
KAHYA, ESİN: Sağlık Kuruluşlarımıza Bir Örnek: Safranbolu’da Frengi Hastahanesi 1291
DEMİRHAN, AYŞEGÜL: Ondokuzuncu Yüzyılda Osmanlılarda Pataloji ve Anatomi  Eğitiminin İlginç Yönleri ve Bununla İlgili Bazı Orijinal Belgeler    1297
MADRAN, EMRE: Seyahatnamelerde Anadolu Kenti      1303
HALBOUT DU TANNEY, DOMINIQUE : Liste des villes et citedelles representces dans la miniature ottomane (XVI-XVII siecles)      1323
YETKİN, ŞERARE: Tokat’la Horozlu İmaret         1337
YENİŞEHİRLİOGLU, FİLİZ: XIV.-XV. Yüzyıl Mimari Örneklere Göre Bursa  Kentinin Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Gelişimi      1345
BAYRAM, SADİ: Merzifon’da Bilinmeyen Bir Türbe “Künbet Hatun”   1355
KURAN, ABDULLAH: Mimar Sinan İle İlişkili Yapıların Dökümü ve Kısa Bir Değerlendirmesi  1363
LAQUER, HANS-PETER: Mezar taşlarında Harf Devrimi      1373
CANTAY (GÜREŞSEVER), GÖNÜL: Türkiye’de Osmanlı Devri Kervansaray Yapılarının
Tipolojisi   1381
CEZAR, MUSTAFA: Osmanlı Klasik Dönem İmar Sistemi       1391
ERGENÇ, ÖZER : XVIII. Yüzyılın Başlarında Edirne’nin Demografik Durumu Hakkında Bazı Bilgiler     1415
DENEL, SERİM:  Batılılaşma Sürecinde Ebniye Nizamnameleri ve Kentsel Mekanların Değişimine Etkileri Üzerinde Bir Deneme      1425
ÜNVER, SÜHEYL-DEMİROĞLU, AYLA: Altı Asırlık Selanik Şehri Tarihine Yeni Katkılar        1437
FEHER, GEZA: XVI. Yüzyıldan Kalma Süslü Bir Osmanlı Deri Kaftanı   1447
DAGTEKİN, HÜSEYİN: Günümüzde Tarih Haritacılığının Durumu ve Biz  1451
BULUÇ, SADETTİN: Türkçe Yazma İki Seyahatname        1505

IV. SEKSİYON
Atatürk ve Devrimleri
İNAN, AFET: Atatürk’ün (1915-1916-1918) Hatıra Defterlerinden: Okuduğu Kitaplar 1517
CONDURACHİ, EM. : Mustapha Kemal Atatürk       1525
ÇAGATAY, NEŞET: Atatürk Devrimlerinin Amaçları ve Espirisi      1537
DUMONT, PAUL: Un officier des Forces d’Occupation Françaises en Turquie: Le Colonel Louis Mougin (1919-1922)        1547
EROGLU, HAMZA: Yeni Türk Devleti’nin Kuruluşunda Milli Egemenlik İlkesinin Yeri ve Tarihi Gelişimi    1565
SAİD, HAKİM MOHAMMED : Atatürk      1585
HASANOVA, E. Y. : Türkiye’de Milli Kurtuluş Hareketinin İdeolojisi ve Onun Gelişmesinde Kemal Atatürk’ün Rolü Üzerine       1589
AYİTER, KUDRET: Türk Hukuk İnkılabının Gerçekleştirdiği İslam Dini Reformu  1601
MUMCU, AHMET: Türk Devrimi ve Ordu           1609
BACQUE-GRAMMONT, JEAN-LOUİS: Veliaht Abdülmecit: Kemalist Bir Osmanlı Prensi mi?   1617
AKÇAKAYALIOGLU, CİHAT: Atatürk’ün Devrimdeki ve O Arada, Kurtuluş Savaşı’ndaki Ulusal Görevi ve Eylemi           1629
YAVUZ, ÜNSAL: Cumhuriyet Devri Demiryolu Politikasına Yaklaşım Biçimi 1641
TEKELİ, İLHAN – İLKİN, SELİM: 1923 Tarihli “Umur-u Nafia Programı”    1649
ÇOKER, FAHRİ: Kapitülasyonlar ve Lozan    1661
GEORGEON, FRANÇOIS : De la Regie au Monopole, le probleme du tabaç en Turquie dans les premieres annees de la republique      1675
VESELOV, V. T. : Atatürk ve Türkiye’nin Ekonomik Kalkınması    1687
ÜLKEN, YÜKSEL: Atatürk ve Dünya Ekonomisinin Bütünleşmesi     1693
NASRATTINOGLU, İRFAN ÜNVER: Kooperatifçi Atatürk       1703
ÖZGİRAY, AHMET : İngiliz Büyükelçisi Sir R. Lindsay’a Göre Türkiye’nin 1925’teki Ekonomik ve Mali Durumu       1715
FEHMİ, CİHANGİR : Atatürk’ün Ekonomik Görüşleri ve Çağımız      1723
MOİSEYEV, P. P.: Kemal Atatürk ve Sovyet-Türk Ekonomik İşbirliği    1731
KONGAR, EMRE: Atatürk’ün Kültür Anlayışı (Ziya Gökalp İle Bir Karşılaştırma)  1737
İNAN, M. RAUF: Eğitim Alanında Atatürk Devrimi        1745
GÖKSOY, YILMAZ: Atatürk ve Türk Köylüsü, Devrimlerin Köye Yansıması 1775
AKKAYA, ZİYA: Atatürk İdeolojisi ve Türk Devrimi’nin Eğitimi Politikasını Sosyolojik Araştırmalar Sonucuna Göre Saptamak Zorunluluğunu Görüyoruz    1799
KORKMAZ, ZEYNEP: Atatürk’ün Kelime Dünyasında Dil ve Üslup Özellikleri 1805
İZ, FAHİR: Atatürk ve Türk Dili    1813
ÖZGÜ, MELAHAT: Atatürk’ün Tiyatro Görüşü O’nun Dünya ve Tarih Görüşünden  Kaynaklanıyor   1831
ÖNDER, MEHMET : Atatürk ve Müzeler    1837
ÇAMBEL, PERİHAN : Atatürk, Evrim, Devrim ve Müzik    1843
AKÇAY, İLHAN: Atatürk Devri’nde Sağlık Hizmetleri    1851
KAYALI, KURTULUŞ: Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Yapıtlarında Cumhuriyet Döneminin Değerlendirilişi    1863
ERENDİL, MUZAFFER: Atatürk’ün Nutuk (Söylev) Adlı Eseri Üzerine Bir İnceleme 1871
ERENDİL, MUZAFFER: Atatürk Özel Arşivi  1875
JAESCHKE, GOTTHARD : Die Bedeutung Atatürks für die Gegenwart    1879
EFENDİYEVA, NİLÜFER: 1920’lerin Başlarında Türk Halkının Milli Kurtuluş Savaşı’nın Resmi Sovyet Basınında Yansıtılması   1883
KORNRUMPF, HANS-JÜRGEN: Der Beginn des türkischen Befreiungskampfes 1919 in der zeitgenössischen deutschen und österreichischen Tagespresse   1891
DANİLOV, V. I. : Kemal Atatürk ve Sovyet-Türk İlişkilerinin Oluşması  1901
ALİYEV, HAMİT: Kemal Atatürk’ün Türkiye ile Sovyetler Birliği Arasında Dostluğun Kurulması ve Sağlamlaşmasında Rolü    1909
POTSKHVERİYA, B. M. : Atatürk’e İlişkin Sovyet Yayımları   1917
SOYSAL, İSMAİL: 1925 Türk Sovyet Saldırmazlık Paktı’na Ekli Gizli Kalmış Bir Belge : Çiçerin’in Mektubu    1925
EKREM, MEHMET ALİ : Nikolaye Titulesku Gözü ile Atatürk    1933
EREN, İSMAİL: Atatürk’e Ait Yugoslayva Eski Başbakanı M. Stoyadinoviç’in İzlenimleri  1939
HAKOV, B. CENGİZ: İkinci Dünya Savaşı Arifesi ve Başlangıç Döneminde Bulgar-Türk İlişkilerinin Bazı Siyasi Yönleri    1947
VELİKOV, STEFAN: Kemal Atatürk ve Bulgar-Türk İlişkileri   1955
TATARLI, İBRAHİM T.: Atatürk ve Reformlarının Bulgaristan’da Değerlendirilmesi Üstüne (Bilimsel İncelemelerde Uygulanan Yaklaşım ve Savunulan Tezler)   1961
ÜNAL, SEVİM : Atatürk’ün Balkanlar’daki Barışçıl Politikası  1985
ZİMOVA, NADA: The Balkan Entente and Turkey   1999
IORDAN-SİMA, CONSTANTİN: La Turquie Kemaliste et l’idee du Pacte Balkanique dans les annees 1925-1926     2005
KARAHAN, ABDÜLKADİR : İncelenmemiş Arapça Bir Eserde Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal (Atatürk)     2017
AYBARS, ERGÜN: Trabzon Muhafaza-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti    2027
İLGÜREL, MÜCTEBA : Kurtuluş Savaşımız’da Balıkesir Kongreleri   2033
ORTAYLI, İLBER: Mustafa Kemal Atatürk’ün Bulgaristan’daki Yılları  2041
KURAT, YULUG TEKİN: Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’ndaki İç Politikası   2047
SERTOGLU, MİTHAT : Atatürk’ün Bilinmeyen Bir Beyannamesi     2053
ÇAYCI, ABDURRAHMAN: Mustafa Kemal’in Bilinen En Eski Nutku Hakkında Bir Belge  2059
AKGÜN, SEÇİL: Ankara’nın Başkent Oluşu   2067
ARTUK, CEVRİYE: Atatürk’ün 1 Temmuz 1927 Senesinde İstanbul’a Gelişi   2081
BÜYÜKTUGRUL, AFİF: Atatürk ve Fatih’in Deniz Politikaları   2089
SERTER, VEHBİ ZEKİ : Lefkoşa’da Dikilen “Atatürk” Büst ve Heykelleri    2103
TEKAKPINAR, KEMAL: 20 Temmuz 1974 Türk Barış Harekatına Yol Açan Nedenler   2109
ÖZORAN, BERİA REMZİ: Mustafa Kemal Atatürk İnkılabı ve Kıbrıs Türkü  2119
ALASYA, H. FİKRET: Atatürk’ün Kıbrıs’a Bakışı ve Türk Toplumunun Özgürlük Mücadelesi     2125
BİNATLI, HASAN A. : Birinci ve İkinci Cenevre Görüşmeleri      2137
POPİŞTEANU , CRİSTİAN : Romanian Public Opinion and the Homage Paid to Atatürk      2159
POPA, MİRCEA N.: Gesichtspunkte der rumanisch-türkischen Beziehungen in der Zwischenkriegs-Zeitspanne     2169
SUPPAN, ARNOLD: Die Südosteuropa-Politik der Türkei 1930- 1938       2179
TÜFEKÇİ, GÜRBÜZ D. : Atatürk’ün Evrensel Düşüncesi         2189
ALPAN , NECİP P . : Atatürk’ün Milli Müzik Devrimi         220