X. Türk Tarih Kongresi, 22-26 Eylül 1986, Ankara (IV. Cilt)

İÇİNDEKİLER
SEKSİYON IV A
Osmanlı Tarihi
AKIN, HİCRAN YUSUFOĞLU: II. Murad ve Fatih Sultan Mehmed’in Belgrad Kuşatmaları Üzerine Kaynak Değerlendirmesi  1159
SUÇESKA, AVDO: Osmanlı Yönetimi Altında Yugoslavya Ulus ve Halklarının Tarihindeki  Bazı Ayırıcı Nitelikler  1169
NUTKU, ÖZDEMİR : Onaltıncı Yüzyılda Avusturya İmparatoru II. Rudolph’un III. Murat’a Gönderdiği Elçilik Heyeti (Stainach Yazması)  1179
DAVISON, RODERIC H. : Ottoman Diplomacy and the Ending in 1869 of the Criais with Greece Cauıed by the Rebellion in Crete of 1866-69  1193
HAMZA, YUSUF : XIX. Yüzyılın İkinci Yarısında Türk-Makedon İlişkileri  1205
LOULES, DIMITRIS : The position Greece towards the Ottoman Empire during the Crimean War (Additional Data from Russian Sources)  1217
ALEKSIC, DEJAN : La Revolution des Jeuns Turcs et la Macedoine L’Activite des Deputes Macedoins Au Parlement Ottoman 1227
VASILYEVIÇ, CORCE: Makedonya’da Halk Federatif Partisi’nin Gençtürk Devrimindeki Rolü 1908/1909*  1233
PAPADOPOULOS, STEPHANOS J. : La Revolution des “Jeunes-Turcs” et L’Opinion Puplique en Grece  1239
ÖZORAN, BERİA REMZİ : Enosis Karşısında Kıbrıs Türkü 1914-1918 Dönemi  1249
AYDIN, MAHİR: Osmanlı İdaresindeki Bulgar Milletinin Şükranlarını Gösteren Bazı Vesikalar   1267
ACAROĞLU, M. TÜRKER: Bükreş’teki Gizli Bulgar İhtilâl Merkez Komitesi’nin Sultan Abdülaziz’e Gönderdiği İlginç iki “Muhtıra” (1867-68)  1279
TUFAN, MUZAFFER: Milletlerin Büyük Göçleri İçinde ve Günümüzde Türkler, Ruslar ve Bulgarlar  1295
SAGVARI, AGNES: Comment la Domination Turque Fut-Elle Soumise a la Critique Changee par Epoque en Hongrie   1323
KARPAT, KEMAL H.: Pan-İslamizm ve İkinci Abdülhamid: Yanlış Bir Görüşün Düzeltilmesi  1331
DAHER, MASSOUD: La politique Ottomane ou Mont-Liban 1840-1842 D’apres des Sources Françaises  1361
FAWAZ, LEILA: The Civil War of 1860 in Mount Lebanon and Damascus   1373
CANNON, BYRON D.: Local Demographic Patterns and Ottoman Military Conscription: A preliminary Survey of the Hebron District in Palestine, 1914-1917   1381
SARI (ALGER), DJILALI: Les Ottomans et la Mediterranee Occidentale au XVI Siecle 1417
ZIMOVA, NADA: The Turkish Response to the Great Powers’ Pressure and lmperialist Ambitions at the Beginning of the Twentieth Century (The Turkish North Africa) 1427
ECER, A. VEHBİ: Osmanlı Döneminde Mekke’nin Yönetimi  1431
BORG, MOHAMMAD : Hedjaz Under Ottoman Rule a Study for Some Sources Relating that 1439
SOUCEK, SVAT : Ottoman Naval Policy in the Indian Ocean  1443
KORNRUMPF, HANS-JÜRGEN : Zur Geschichte des Sandschak Asir (Westarabien) in den Letzten Jahren der Osmanischen Herrschaft  1447
FARAH, CAESAR E. : Organizing for the Second Conquest of Yemen  1457
ÖZBARAN, SALİH : 16. Yüzyılda Asya’da ve Afrika’da Ateşli Silahların ve Askeri Teknolojinin Yayılmasında Osmanlıların Rolü  1473
ÖZKAYA, YÜCEL : III. Selim’in Devlet Yönetimi ile İlgili Hatt-ı Hümâyûnları  1481
ACAROĞLU, M. TÜRKER : Bulgaristan Türklerinin Dünü-Bugünü-Yarını  1487
SCHEBEN, THOMAS: Blitzkrieg 1918-Die Schlacht von Megiddo  1501
MENEMENCİOĞLU, NERMİN : Enver Pasha in Turkistan, 1918-1922  1519
TUNCER, HADİYE: 18. ve 19. Yüzyıllarda Osmanlı İmparatorluğu ve Meksika Arasındaki  Ticari ve Diplomatik İlişkiler  1531
SÜRGEVİL, SABRİ : Birinci Dünya Savaşı Öncesi Aydın Vilayeti  1539
BERINDEI, DAN : Le Prince Roumain Alexandre Jean Cuza et l’Empire Ottoman 1555
ATALAR, MÜNİR: Surre Vakıfları  1635
HATİPOĞLU, SÜLEYMAN: Osmanlı İmparatorluğu’nda Külliyeler  1641
YILMAZ, SERAP: XVIII. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nda İpekli Dokuma Endüstrisine Genel Bir Bakış ve Fransa ile İpekli Kumaş, Ticareti  1651
ELDEM, EDHEM : XVIII. Yüzyılda İstanbul’da Poliçe Tedavülü ve Kambiyo Kurları Hakkında  1671
ÖNSOY, RİFAT : Tanzimat Döneminde Sanayi ve Ticaretle İlgili Meclisler (1839-1876) 1685
YAVUZ, ÜNSAL: XIX. Yüzyılda Anadolu ve Orta Doğu’da Demiryolu Projeleri  1697
SHAW, STANFORD J. : Turkey in the Great War, 1911-1923  1707
STOYANOVSKİ, ALEKSANDAR: Hayvancılık Terminolojisinde Egrek’in Önemi  1721
GUBOĞLU, MİHAİL : Osmanlı Padişahları Tarafından Transilvanya’ya Verilen Ahidnameler Kapitülasyonlar (1541-1690)  1725
KOPCAN, VOJTECH: Eyâlet-i Uyvâr  1735
IMAMOVIC, MUSTAFA: Urban Development of Sarajevo During the Ottoman Rule 1743
RIZAJ, SKENDER: 1581/82 Yılın Mufassal Defterine Göre İpek Şehri  1751
MATROVSKI, ALEXANDER : Le Juridiction Turque Touchant l’elevage des Moutans Dans les Sandjaks de Skopje et Salonique Depuis le XV. Jusqu ‘au XVIII. Siecle d’apres un Manuscrit Inedit Turc   1757
JOVIC, MOMIR : The Activity of the Raguson’s Colony in Novo Brdo With Arrival of the Turks  1761
YUSUF, GÜLDEREN: Kanuni Sultan Süleyman Döneminde (1520-1566) Tuna ve Tuna’ya Akan Diğer Nehirlerdeki Türk Filosu ve Gemilikleri (Tersaneleri)  1773
HALAÇOĞLU, YUSUF: XVI. Asırda Çirmen Sancağı’nın Sosyal ve Demografik Tarihi 1795
GENÇ, NEVİN: XVI. Yüzyılın Sonlarına Doğru Sofya Kazası’nın Genel Değerlendirmesi  1803
SIMON, BRUNO: Onaltıncı Yüzyıl Ortalarında Osmanlı İmparatorluğu ve Girit İlişkileri Hakkında Birkaç Not  1815
ÖZTÜRK, MUSTAFA: XVIII. Yüzyılın Sonlarında Orta Anadolu’da Fiyatlar  1821
KODAMAN, BAYRAM : XX. Yüzyıl Batında Sivas Vilâyeti (1901)  1851
NOHRA, JOSEPH ABOU : La Premiere Imprimerie a Caracteres Arabes du Liban au Couvent Saint Jean de Khinchara (1733)   1865
ERCAN, YAVUZ: Ermenilere Verilen İmtiyazlarla İlgili Bazı Belgeler  1883
BAKR, ABD EL-WAHAB : Administrative and Judicial Rules Relating to Land and Poperty in Ottoman Egypt During the Eighteenth Century  1891
STAAB, ROBERT L. : The Characteristics of the Timar System in Pasa Livası in the 16th Century: Based On the Examination of the Maliyeden Müdevver Defteri, No. 34  1899