XVII. Türk Tarih Kongresi, 15-17 Eylül 2014, Ankara (IV. Cilt-VI. Kısım)

Kapak, Dizi, Sayı, ISBN…

İÇİNDEKİLER
Açılış Konuşmaları XI
Bakan Konuşması XIX

SEKSİYON IV OSMANLI TARİHİ
SAMİ SALEH ABD AL-MALİK: Al-‘Arish Citadel in Sinai During The Reign of Sultan Suleiman The Magnificent (968 AH / 1560-1561 AD) “An Archaeological and Architectural Study”   1985
H. ÖRCÜN BARIŞTA: İstanbul Kadı Sicillerinden Klasik Dönem Rumeli Taşınır Kültür Varlıkları Üretim Yerleri ve Örnekleriyle İlgili Bazı Kayıtlar 2027
MEHMET TÜTÜNCÜ: Ottoman Inscriptions in Saudi Arabia: First Century of Ottoman Rule in Arabia (1509-1600)   2033
YUSUF OĞUZOĞLU: Akkoyunlu Hizmetinden Osmanlı Bayraktarlığına: Balkanlara Kök Salan Çengiç Bey Ailesi (1498-1664)    2077
MÜZEHHER YAMAÇ: 19. Yüzyılda Balkanlar’da Milliyetçi Akımlar ve Osmanlı Devlet Politikası    2101
DRAGI GYORGIEV: The Name Macedonia in The Ottoman Sources (XIV – XIX. C.)    2133
ÖZER ÖZBOZDAĞLI: Bulgaristan’ın Bağgımsızlık İlanı ve Tepkiler   2147
TANJU OZANOĞLU: Suriye-Lazkiye Türkmenlerinin İcra Ettiği Ağıtlar ve Barak Havaları’nın İncelenmesi    2167
ARDIAN MUHAJ: The Albanians Between Two Empires. Comparing The Geographic History of The Albanian Territories During The Byzantine and Ottoman Empires   2185
METİN AKİS: IV. Murat Dönemi Sonlarında ve Sultan İbrahim Dönemi Başlarında Osmanlı – Venedik İlişkileri    2195
MİTHAT AYDIN: Bükreş’te Komitacılık Faaliyetleri (1860-1916)    2211
ELVİRA LATİFOVA: XVI. Yüzyılın Sonu – XVIII. Yüzyılın 30’lu Yıllarında Osmanlı İmparatorluğu’nun Kafkasya Politikasında Azerbaycan’ın Kuzeybatı Toprakları (Osmanlı Sultanlarının Fermanları Bazında)   2263
FERAH HÜSEYN: 1728 Tarihli Revân Livâsı Mufassal Tahrir Defteri’nde Türk Kökenli Etnooykonimler    2279
DÖÖLÖTBEK SAPARALIYEV: XX. Yüzyılın Başındaki Kırgız-Türk Siyasi İlişkiler Hakkında Osmanlı ve Rus Arşivlerinden Yeni Bilgiler    2297
MEHMET ZAHİT TİRYAKİ: Sübût, Tahakkuk ve Taakkul Arasında Tümel Hakikatler ve Yetkinleşme Süreçleri – Taşköprülüzade Yorumu   2311
EŞREF ALTAŞ: Taşköprizâde’nin Tecrîd Hâşiyesi ve Varlığın Apaçıklığına Dair Klasik Görüşleri Tahlili    2279
AHMET SÜRURİ: Taşköprizâde’nin el-Meâlim fi İlmi’l-Kelâm’ında “Bilginin Tanımı’” Problemi    2329
KÜBRA ŞENEL: Taşköprizâde’nin Ravzu’d-Dekâik Fî Hazarâtil-Hakâik İsimli Eseri: Mertebeler Teorisi Çerçevesinde Sudura Yöneltilen Eleştiriler    2339
MUHAMMET ALİ KOCA: Taşköprizâde’nin el-Meâlim’inde Mahiyetlerin Mec’uliyeti Tartışmaları    2351